056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidemiológia

Viac informácií

Hygiena detí a mládeže

Viac informácií

Hygiena výživy

Viac informácií

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Viac informácií

Hygiena životného prostredia a zdravia

Viac informácií

V záujme ochrany vlastného zdravia pri akútnych respiračných ochoreniach, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu: elektronickú schránku RÚVZ Trebišov na ÚPVS Slovensko.sk(podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom – KEP), alebo e-mail úradu: ruvztv@uvzsr.sk

TESTOVANIE na ochorenie COVID -19 metódou RT-PCR testu

Testovanie na ochorenie COVID-19 metódou RT-PCR testu: pacientovi indikuje na základe klinických príznakov vyšetrenie RT-PCR testom výlučne lekár v...

Očkovací kalendár 2023

OČKOVACÍ KALENDÁR NA ROK 2023 PRE POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE DETÍ A DOSPELÝCH (PLATNOSŤ OD 1. 1. 2023) Očkovací kalendár...

Epidemiologická situácia vo výskyte ARO a chrípky a CHPO v okrese Trebišov za 38. kalendárny týždeň 2023

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 606 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1578,2/100 000 osôb v starostlivosti...

Epidemiologická situácia v okrese Trebišov

Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci august 2023 I. ČREVNÉ NÁKAZY A02.0 Salmonelová enteritída – 11 ochorení, z...

Celoslovenská súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity!

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z.  vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity! Milé žiačky, žiaci a pedagógovia základných škôl, pozývame Vás zapojiť sa do výtvarnej aktivity – súťaže, ktorá sa realizuje v súvislosti so Svetovým dňom obezity. Svetový […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Zimný smog nepriaznivo vplýva na zdravie, zhoršiť ho môže aj kúrenie nevhodným palivom

Smogové situácie sú spôsobené zhoršením rozptylových podmienok v ovzduší v dôsledku nepriaznivého počasia. Najčastejšie ide o inverzné situácie, kedy vrstva ovzdušia nad terénom, najčastejšie v dolinách, sa prakticky nepohybuje a všetky znečisťujúce látky vznikajúce v danej lokalite z výrobnej činnosti, vykurovania a výfukových plynov áut, zostávajú v dýchacej zóne človeka. […]

Čítajte viac →

ÚVZSR Bratislava: Ako sa chrániť pred mrazom: zásady ochrany zdravia v chladných mesiacoch

V týchto dňoch zasiahlo Slovensko mrazivé počasie, vplyvom ktorého môžeme pocítiť aj negatívne dopady na zdravie. Na našom území nie sú typické extrémne nízke teploty, ktoré by siahali niekoľko desiatok stupňov Celzia pod nulu, avšak aj miernejšie mínusové teploty môžu mať nepriaznivé dopady na širokú časť populácie. Okrem nákazy vírusovým […]

Čítajte viac →

04.2.2023 Svetový deň boja proti rakovine – Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Dňa 02.02.2023 v čase od 8.00 – 12.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove organizuje v rámci Svetového dňa boji proti rakovine  ,,Deň otvorených dverí“, ktorý  je zameraný na zvýšenie povedomia o včasnej prevencii a zdravom životnom štýle v boji proti onkologickým ochoreniam. Poradenské služby budú zamerané na […]

Čítajte viac →

4. február Svetový deň boja proti rakovine

Tento deň spája milióny ľudí, inštitúcie a krajiny po celom svete v boji proti celosvetovej epidémii = v boji proti rakovine. Cieľom Svetového dňa boja proti rakovine je záchrana milióny životov. Prostredníctvom rôznych projektov a iniciatív sa zdôrazňuje prevencia onkologických ochorení a zdravý životný štýl už od detstva. Rakovina (lat. cancer) je ochorenie, ktoré […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Referendum 2023 – odporúčania pre členov volebných komisií a voličov

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v súvislosti s referendom konaným 21. januára 2023 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach. Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-19 a chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení (COVID-19, chrípka, chrípke podobné ochorenia a pod.) Odporúčania pre […]

Čítajte viac →

COVID-19: Odporúčania pre cestovateľov prichádzajúcich Z a DO Číny a pre zamestnancov v medzinárodnej leteckej doprave

Slovensko sleduje vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19 v zahraničí. Sme účastníkmi rokovaní na európskej úrovni a koordinujeme svoje kroky s ostatnými členskými štátmi EÚ. V súčasnosti posilňujeme monitoring odpadových vôd v okolí významných medzinárodných letísk na Slovensku aj napriek tomu, že nemáme priame spojenia z Číny. To nám doplní prehľad […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Súčasná chrípková sezóna prerástla do chrípkovej epidémie ešte pred vianočnými prázdninami

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie očakávame, že hlásená chorobnosť na akútne respiračné ochorenia, vrátane chrípky a chrípke podobných ochorení presiahne tento týždeň úroveň epidemického prahu vo všetkých krajoch Slovenska. Je možné konštatovať, že súčasná chrípková sezóna prerástla do chrípkovej epidémie ešte pred vianočnými prázdninami. Chorobnosť na chrípku a aj iné […]

Čítajte viac →

Svetový deň boja proti AIDS – 1. december

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS. Podujatia, aktivity, informácie na weboch a sociálnych sieťach plné solidarity a podpory budú viditeľné na celom svete.  Svet v posledných desaťročiach […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Prebieha Európsky týždeň testovania 2022, vyvrcholí Svetovým dňom boja proti AIDS

Využite bezplatnú možnosť testovania na HIV či  vírusovú hepatitídu typu B a C počas Európskeho týždňa testovania. Testovanie na HIV ponúka aj 11 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pričom bezplatné vyšetrenie krvi je v ich poradniach dostupné celoročne. Už niekoľko rokov prostredníctvom Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS, vybraných regionálnych úradov […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Spotrebu energie znižujte s ohľadom na vaše zdravie

Úrad verejného zdravotníctva SR prináša odporúčania, ktoré obyvateľom počas šetrenia energie pri vykurovaní a ohreve vody zabezpečia zdraviu adekvátny tepelný komfort, mikroklimatické podmienky a vhodnú teplotu vody. Vo vnútri neudržiavajte príliš nízke teploty, môžu mať zlý vplyv na vaše zdravie Vnímanie teploty je veľmi subjektívne, závisí od veku ľudí, zdravotného […]

Čítajte viac →

Svetový deň diabetu 14. november

Cukrovka (Diabetes mellitus) je chronické, metabolické ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou glukózy (cukru) v krvi. Približne 422 miliónov ľudí na celom svete trpí týmto metabolickým ochorením. Väčšina z nich žije v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Každoročne  1,5 milióna úmrtí sa priamo pripisuje cukrovke. Počet prípadov aj prevalencia cukrovky sa v […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Vírusové ochorenie Ebola: Informácie pre cestovateľov

V súčasnosti prebieha epidémia Eboly spôsobená sudánskym vírusom v piatich oblastiach Ugandy – Bunyangabu, Kyegegwa, Kassanda, Kagadi a Mubende. Ohnisko epidémie bolo vyhlásené 20. septembra 2022. ÚVZ SR preto vydáva aktualizované informácie pre cestovateľov. 1.   Čo je Ebola? Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné vírusové ochorenie spôsobené vírusom Eboly, ktoré má […]

Čítajte viac →

Časté otázky ku chrípkovej sezóne 2022 – 2023

Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva pripravili odpovede na 25 častých otázok súvisiacich s chrípkovou sezónou v tejto informačnej brožúre (.pdf 10 MB). Na odpovediach sa podieľal nasledovný autorský kolektív: PhDr. Mgr. Adriana Mečochová – vedúca Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. – epidemiologička, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici Mgr. Edita Staroňová, PhD. – vedúca Národného […]

Čítajte viac →

A/2022/402/HŽPaZ-4612/2022 – Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych […]

Čítajte viac →

ÚVZSR Bratislava: V 37. týždni sme nezaznamenali nové prípady opičích kiahní

Ani v 37. kalendárnom týždni (12.9 – 16.9.2022) sme na Slovensku nezaznamenali nový laboratórne potvrdený prípad opičích kiahní. Celkovo tak naďalej evidujeme 14 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia. Na Slovensku sme v súlade s našimi očakávaniami priebežne nezaznamenali výrazný nárast počtu ochorení a vznik epidémií, ale len výskyt sporadických prípadov. Naďalej […]

Čítajte viac →

ÚVZSR Bratislava: V 36. týždni sme nezaznamenali nové prípady opičích kiahní

Na Slovensku sme v 36. kalendárnom týždni (5.9 – 9.9.2022) nezaznamenali nový laboratórne potvrdený prípad opičích kiahní. Celkovo tak naďalej evidujeme 14 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia. V súlade s našimi očakávaniami sme na Slovensku priebežne nezaznamenali výrazný nárast počtu ochorení a vznik epidémií, ale len výskyt sporadických prípadov. Naďalej očakávame, […]

Čítajte viac →

ÚVZ/ RÚVZ BB: Upozorňujeme na nárast prípadov kliešťovej encefalitídy

Úrad verejného zdravotníctva SR spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici upozorňujú na významný medziročný nárast hlásených prípadov kliešťovej encefalitídy na území Slovenskej republiky v porovnaní s predchádzajúcim rokom. „Ku dňu 15.08.2022 je na Slovensku hlásených 141 prípadov kliešťovej encefalitídy (KE). Pre porovnanie, v roku 2021 išlo za […]

Čítajte viac →