056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidemiológia

Viac informácií

Hygiena detí a mládeže

Viac informácií

Hygiena výživy

Viac informácií

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Viac informácií

Hygiena životného prostredia a zdravia

Viac informácií

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu: elektronickú schránku RÚVZ Trebišov na ÚPVS Slovensko.sk(podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom – KEP), alebo e-mail úradu: ruvztv@uvzsr.sk

Stránkové hodiny len v nevyhnutných prípadoch sú v čase 9:00 – 10:00 hod. Vstup do budovy je povolený len s ochrannými rúškami na tvári. Telefonická linka na RÚVZ Trebišov pre osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie: 056/6724993.  

Nahlasovanie porušovania opatrení COVID-19

Nahlásenie porušovania opatrení COVID-19 Porušenie opatrenia pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s izoláciou osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténou osôb,...

Analýza výskytu COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 13.09.2021. V okrese Trebišov pokračujú...

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú...

REGISTRÁCIA PRI PRÍCHODE Z RIZIKOVEJ KRAJINY

Pre osoby, ktoré prichádzajú na Slovensko z niektorej z rizikových krajín (s ohľadom na epidemický výskyt ochorení na COVID-19)...

SALMONELÓZA – AKO SA PRED ŇOU CHRÁNIŤ

Salmonelóza patrí medzi najčastejšie prenosné  ochorenia tráviaceho traktu. Ochorenie vyvolávajú  baktérie z rodu Salmonella, ktorými sa môžeme nakaziť po konzumácii kontaminovaných potravín. Najčastejšími faktormi prenosu sú jedlá s obsahom nedostatočne tepelne spracovaných vajec ako sú krémové zákusky, žemľovka s penou, zmrzlina, doma pripravované majonézy a majonézové šaláty. Rizikovým obdobím pre vznik salmonelózy […]

Čítajte viac →

Dotazník – Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách

zdroj: ÚVZ SR Bratislava Dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie informovanosti obyvateľov o účinkoch solárií a ich návštevnosti v týchto zariadeniach. Dotazník je anonymný a dobrovoľný, preto Vás prosíme o úprimnosť vo Vašich odpovediach. Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme. Dotazníkový prieskum […]

Čítajte viac →

Osýpky

zdroj: ÚVZ SR Bratislava Čo sú osýpky? Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Ochorenie spôsobuje […]

Čítajte viac →

Priebežné informácie o mimoriadnych kontrolách vykonávaných RÚVZ so sídlom v Trebišove v súvislosti s mäsom a mäsovými výrobkami pôvodom z Brazílie

Dňa 22.03.2017 bolo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trebišove doručené usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR)  týkajúce sa  výkonu mimoriadneho štátneho zdravotného dozoru (mimoriadnych kontrol) vo všetkých zariadeniach spoločného stravovania vrátane školského a predškolského stravovania so zameraním na  pôvod a vysledovateľnosť mäsa používaného  na prípravu hotových pokrmov […]

Čítajte viac →

Poskytovanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou

zdroj: ÚVZ SR Bratislava Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o potravinách“) (PDF)

Čítajte viac →

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka – Informácia pre verejnosť

zdroj: RÚVZ Banská Bystrica V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. Kvalita pitnej vody a tekutín z nej pripravovaných v správnom množstve a zložení sú dôležitým predpokladom nielen ochrany a podpory zdravia […]

Čítajte viac →

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti – odporúčania ÚVZ SR

zdroj: ÚVZ SR Bratislava Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky víta poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne činnosti s cieľom podporiť sociálne slabších ľudí alebo ľudí v núdzi. Orgány verejného zdravotníctva sú fyzickým osobám, združeniam alebo inštitúciám, ktoré vykonávajú takúto charitatívnu činnosť bezodplatne ponúkaním hotových pokrmov nápomocné v súlade […]

Čítajte viac →

CHRÍPKA

Chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Jedná sa o ochorenia prenosné vzduchom, ktoré  sa vyskytujú väčšinou v epidémiách. Ochorieť na chrípku môže každý.  Do skupiny osôb s rizikom závažných komplikácií patria: tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva, deti vo veku od šesť mesiacov do päť […]

Čítajte viac →

AKTUÁLNA LEGISLATÍVA V PREVÁDZKOVANÍ UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

Dávame do pozornosti prevádzkovateľom ubytovacích zariadení (ubytovacie zariadenia pre cestovný ruch, ubytovacie zariadenie s prechodným ubytovaním, ubytovacie zariadenia internátneho typu, ubytovacie zariadenia sociálnych služieb, ubytovanie v rámci vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ubytovanie v miestach výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody), že dňom 1. októbra 2016 […]

Čítajte viac →

OČKOVACÍ KALENDÁR na rok 2017 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1. 1. 2017)

Očkovanie alebo „vakcinácia“ patrí medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného zdravotníctva, ktoré ochránilo milióny ľudí pred infekčnými chorobami. Očkovanie znamená vpravenie očkovacej látky (vakcíny) do ľudského organizmu. Cieľom očkovania je zabezpečiť tvorbu špecifických protilátok proti mikroorganizmom a zároveň navodiť imunologickú pamäť, čím sa má zabezpečiť dlhodobá, optimálne doživotná ochrana pred ochorením. […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR: Vírus vtáčej chrípky sa u ľudí nepotvrdil

(Tlačová správa ÚVZ SR) Prvý prípad vtáčej chrípky u hydiny na Slovensku Pri potvrdení prípadu vtáčej chrípky u vtákov a hydiny 29.12.2016 v Bratislave (mestská časť Dúbravka) sú  preventívne opatrenia v kompetencii Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Bratislave, ktorá nariadila samosprávam v štvrtom bratislavskom okrese vykonať sériu bezpečnostných a preventívnych opatrení. V ochrannom pásme […]

Čítajte viac →