056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

5. máj 2019 – Svetový deň čistých rúk WHO

Zdroj: ÚVZ SR Bratislava Prenos infekcií v zdravotníckych zariadeniach Nozokomiálne, teda takzvané nemocničné nákazy, sú jednou z najčastejších nežiaducich udalostí spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V kontexte verejného zdravia ide o závažný problém, ktorý vplýva na kvalitu života, morbiditu i mortalitu Slovákov. V priemere 7 % pacientov v zdravotníckom zariadení v rozvinutých a 10 % […]

Čítajte viac →

OSÝPKY – aktuálne informácie

 V súčasnom období je epidemiologická situácia v ochoreniach na osýpky v územnej pôsobnosti tunajšieho úradu kľudná, ochorenia sú na nulovej úrovni. Posledný prípad ochorenia bol hlásený 18. 03. 2019. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove v súvislosti s výskytom ochorení na osýpky u osôb s trvalým pobytom v okrese Trebišov evidoval jednak sporadický, ale aj epidemický výskyt […]

Čítajte viac →

Európsky imunizačný týždeň 24.4.2019 – 30.4.2019

„Predchádzať Chrániť Očkovať“ Očkovanie alebo „vakcinácia“ patrí medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného zdravotníctva, ktoré ochránilo milióny ľudí pred infekčnými chorobami. Slovenská republika sa v roku 2019 už po 14 krát zapojí do aktivít európskeho imunizačného týždňa (EIW). Kampaň je vyhlasovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou, zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti […]

Čítajte viac →

OSÝPKY AKTUÁLNE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove evidoval v ostatných kalendárnych týždňoch sporadický (občasný) výskyt nových prípadov osýpok v rámci epidémie osýpok, ktorá v okrese Trebišov bola evidovaná od septembra 2018. Počet hlásených ochorení v mesiacoch február a marec 2019 mal klesajúcu tendenciu. Od 18. marca 2019 tunajší úrad nezaznamenal žiadne ochorenie na osýpky […]

Čítajte viac →

OSÝPKY AKTUÁLNE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove evidoval v ostatných kalendárnych týždňoch sporadický (občasný) výskyt nových prípadov osýpok v rámci epidémie osýpok, ktorá v okrese Trebišov bola evidovaná od septembra 2018. Počet hlásených ochorení v mesiacoch február a marec 2019 mal klesajúcu tendenciu. Od 18. marca 2019 tunajší úrad nezaznamenal žiadne ochorenie na osýpky […]

Čítajte viac →

SVETOVÝ DEŇ VODY 2019 – výsledky analýz RÚVZ Trebišov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri príležitosti Svetového dňa vody poskytol dňa 22.3.2019 obyvateľom regiónu bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody  z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Prekročenie limitných hodnôt v chemickom ukazovateli dusičnany a dusitany   v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) zo zdravotného hľadiska nie je bezpečné […]

Čítajte viac →

Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov – v ý z v a

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych […]

Čítajte viac →

JARNÁ ÚNAVA – radíme ako ju zvládnuť

Zdroj: ÚVZ SR Zvýšený príjem vitamínov, polhodinová prechádzka denne, pravidelný pitný režim a dostatok spánku sú základ pre to, aby vás nezložila jarná únava. Lepšie ju zvládnete, ak sa pokúsite minimalizovať stresy, obmedziť pitie alkoholu ako aj fajčenie. Pripravte svoje telo po zime na prechod do jari. ,,Jarná únava predstavuje súhrn nepríjemných […]

Čítajte viac →

OSÝPKY AKTUÁLNE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje v súčasnosti sporadický (občasný) výskyt nových prípadov osýpok v rámci epidémie osýpok, ktorá v okrese Trebišov prebieha od septembra 2018. Počet hlásených ochorení má klesajúcu tendenciu. Situácia sa postupne stabilizuje, nové prípady ochorenia na osýpky u osôb s trvalým pobytom v […]

Čítajte viac →

Celonárodná kampaň 2019 „VYZVI SRDCE K POHYBU“ prebieha od 25. marca 2019 do 16. júna 2019

Kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ je celonárodná medzinárodne organizovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Súťaž pre obyvateľov okresu Trebišov zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so […]

Čítajte viac →

Svetový deň vody 2019 Svetový deň vody 2019 je venovaný téme „Nenechať nikoho bokom“.

RÚVZ so sídlom v Trebišove bude dňa 22.marca 2019 poskytovať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní) a poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov a z individuálnych vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich […]

Čítajte viac →

Týždeň mozgu 2019

V dňoch 11. až 15. marca 2019 sa uskutoční celosvetová kampaň Týždeň mozgu, ktorá sa vo svete organizuje od roku 1996. V tomto týždni sa vo viac ako 60 krajinách sveta konajú osvetové podujatia, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, tiež hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich  […]

Čítajte viac →

OSÝPKY AKTUÁLNE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje v súčasnosti  sporadický (občasný) výskyt nových prípadov osýpok v rámci epidémie osýpok, ktorá v okrese Trebišov prebieha od septembra 2018. Počet hlásených ochorení má klesajúcu tendenciu. Situácia sa postupne stabilizuje, nové prípady ochorenia na osýpky u osôb s trvalým pobytom v okrese Trebišov pribúdali v uplynulom […]

Čítajte viac →

CHRÍPKA AKTUÁLNE

Zdroj ÚVZ SR Bratislava Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ lokálne epidémie chrípky, v populácii dominuje vírus chrípky, ktorý je obsiahnutý vo vakcíne proti chrípke  Na Slovensku v súčasnosti naďalej pretrvávajú na úrovni krajov lokálne chrípkové epidémie. Aj keď v ostatných týždňoch chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia narastala,  v 8. kalendárnom týždni bol zaznamenaný […]

Čítajte viac →