056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Voľné pracovné miesta

Dňa 1. júna 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), súčasťou ktorého je aj register výberových konaní.

Uchádzač o štátnu službu sa môže prihlásiť na vyhlásené výberové konanie prostredníctvom modulu „Výberové konania“ vyplnením a podaním elektronického formulára žiadosti o zaradenie do výberového konania a pripojením všetkých ďalších požadovaných dokumentov uvedených vo „Vyhlásení výberového konania“.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove vyhlasuje nasledovné výberové konania:

  1. vonkajšie výberové konanie – odborný radca – vedúci oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu
  2. vonkajšie výberové konanie – samostatný radca – oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
  3. vonkajšie výberové konanie – odborný radca – vedúci oddelenia hygieny detí a mládeže