056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Pôsobnosť úradu

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov

Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.
Spolupracuje v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s obcami, školami, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami, s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, inými právnickými a fyzickými osobami
Pôsobnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov.
•pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia;
•spolupracuje v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s obcami, školami, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami, s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, inými právnickými a fyzickými osobami.

Predmetom činnosti RÚVZ TV je okrem iného:
•riešenie národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie, vykonávanie vedeckého výskumu v tejto oblasti;
•riadenie, usmerňovanie a kontrola epidemiologickej bdelosti a plnenie imunizačného programu;
•vykonávanie hodnotenia dopadov na verejné zdravie na regionálnej a lokálnej úrovni;
•nariaďovanie opatrení na predchádzanie ochoreniam a pri mimoriadnych udalostiach;
•vydávanie záväzných stanovísk a rozhodnutí o návrhoch po ich posúdení a vyhodnotení z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie;
•vykonávanie štátneho zdravotného dozoru a vydávanie pokynov, ukladanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru
•prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov, ukladanie pokút.

Predmet činnosti v oblasti prevencie ochorení a iných porúch zdravia (okrem iného):

•príprava regionálnych programov podpory ochrany a rozvoja verejného zdravia zameraných na ovplyvnenie verejného zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov a prevenciou rizikových faktorov;
•vykonávanie výchovy k zdraviu najmä poradenskou činnosťou – všeobecnou a špecializovanou;
•zriaďovanie a prevádzkovanie poradenských centier ochrany a podpory zdravia zabezpečujúcich individuálne, skupinové a hromadné poradenstvo;
•plnenie špecializovaných úloh verejného zdravotníctva – napr. spracovanie a zverejňovanie údajov o stave verejného zdravia a vykonávanie edičnej činnosti.

Poradenské centrum podpory zdravia

V zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia, prijatého 15. septembra 1999, boli pri štátnych zdravotných ústavoch (v súčasnosti pri úradoch verejného zdravotníctva) zriadené základné poradne na podporu zdravia.

Poradne zdravia sú určené všetkým obyvateľom Slovenska, ktorí prejavia záujem svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických neinfekčných ochorení.
vykonávanie výchovy k zdraviu najmä poradenskou činnosťou – všeobecnou a špecializovanou;
•zriaďovanie a prevádzkovanie poradenských centier ochrany a podpory zdravia zabezpečujúcich individuálne, skupinové a hromadné poradenstvo;
•plnenie špecializovaných úloh verejného zdravotníctva – napr. spracovanie a zverejňovanie údajov o stave verejného zdravia a vykonávanie edičnej činnosti.

 
[bookingactivities_form form=“3″]