056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Životné prostredie a zdravie

Hygiena životného prostredia a zdravia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života.
•Vykonáva monitoring pitnej vody u spotrebiteľa podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
•Vykonáva monitoring kvality vody na kúpanie na umelých kúpaliskách podľa vyhlášky MZ SR č.308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom a umelom kúpalisku
•Pripravuje podklady k záväzným stanoviskám a rozhodnutiam podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
•Vykonáva štátny zdravotný dozor
◦v zariadeniach pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom
◦v telovýchovných zariadeniach
◦v ubytovacích zariadeniach
◦na prírodných a umelých kúpaliskách
◦v zariadeniach sociálnych služieb
•Vykonáva kontrolu dodržiavania zákona NR SR č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•Vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
•Vykonáva konzultačnú činnosť pre právnicke a fyzické osoby ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania ochrany životných podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia.

Aktuálne informácie o monitorovaní hlavných zložiek životného prostredia v okrese Trebišove je každoročne súčasťou Výročnej správy RÚVZ Trebišov

Na stiahnutie
Leták – Preplávajme letom bezpečne (PDF)