056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

REGISTRÁCIA PRI PRÍCHODE Z RIZIKOVEJ KRAJINY

Pre osoby, ktoré prichádzajú na Slovensko z niektorej z rizikových krajín (s ohľadom na epidemický výskyt ochorení na COVID-19) platia opatrenia vydané ÚVZ SR.

Dávame do pozornosti najmä skutočnosť, že platí nariadenie prihlásenia sa na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (podľa miesta trvalého pobytu alebo pobytu počas trvania izolácie), vyplnením formulára na stránke  https://korona.gov.sk/ehranica/

Vo formulári, okrem iného, treba uviesť aj svoje telefónne číslo, miesto plánovanej domácej izolácie a ošetrujúceho lekára. Na základe týchto údajov príslušný RÚVZ objedná prichádzajúcich na laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19.

Ďalšie informácie je možné konzultovať na RÚVZ Trebišov:
tel.:  056/6724 993, 056/666 0 659, 0918 680 305, 0915 577 356
e-mailom: tv.epid@uvzsr.sk

CALL CENTRUM pre poskytovanie všeobecno-organizačných informácií ohľadom COVID-19 v rámci SR (zabezpečené NCZI).
Prevádzka nonstop 02/32 35 30 30
Miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva pomôže prihláseným povinným osobám zorientovať sa v situácii, poskytne im informácie o podmienkach domácej izolácie a zároveň im zabezpečí testovanie na ochorenie COVID-19.

Dávame do pozornosti, že v súlade s opatrením ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5455/2020, zo dňa 03.07.2020 sú nariadené opatrenia:

  • Všetkým osobám, ktoré od 06. júla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu (sledovať aktualizovaný zoznam bezpečných krajín), sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
  • Všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré od 06. júla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie SR sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

Zoznam krajín, na ktoré sa nevzťahuje domáca izolácia, NIE JE potrebné hlásiť sa na RÚVZ a vypĺňať formulár:
Austrálske spoločenstvo
Belgické kráľovstvo
Cyperská republika
Česká republika
Čínska ľudová republika
Dánske kráľovstvo
Estónska republika
Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánskeho kráľovstva)
Fínska republika
Francúzska republika
Grécka republika
Chorvátska republika
Holandsko
Írska republika
Island
Japonsko
Kórejská republika
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litovská republika
Lotyšská republika
Maďarsko
Maltská republika
Monako
Nemecká spolková republika
Nórske kráľovstvo
Nový Zéland
Poľská republika
Rakúska republika
Slovinská republika
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Španielske kráľovstvo
Švajčiarska konfederácia
Talianska republika