056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Správa o epidemiologickej situácii v okrese Trebišov – 5. kalendárny týždeň

RÚVZ so sídlom v Trebišove neustále eviduje, monitoruje a vyhodnocuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v okrese Trebišov.
Na základe evidencie hlásenia zaznamenávame mierny nárast ochorení na COVID -19 v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom.

V 5.kalendárnom týždni t.j. od 30.1.2023 do 05.02.2023  bolo hlásených spolu 39 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 (chorobnosť 37,7/100 000 obyv.) vyšetrených metódou  RT-PCR, antigénovými testami hlásené všeobecnými lekármi z ambulancií, čo je o 39,2% viac  ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Prípady sú sporadické.

Marginalizované skupiny – 0 ochorení.

Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne: 6

 • NsP Trebišov, a.s. – 3 pacienti (3 ženy vo veku 57,66,83 rokov),

UPV: 0

 • NsP n.o. Kráľovský Chlmec – 3 pacienti (3 ženy vo veku 74,80,85 rokov)

UPV:0

Výskyt ochorenia COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov  v okrese Trebišov za posledných 7 dní:

 • klienti – 0
 • zamestnanci – 0

Vzorky odpadových vôd na vyšetrenie koronavírusu SARS-CoV-2 vyvolávajúceho ochorenie COVID-19 sa v okrese Trebišov odoberajú (a následne vyšetrujú v laboratóriách Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava) z dvoch odberových miest (24 hodinová zlievaná vzorka): ČOV Trebišov a ČOV Sečovce.

Výsledky vyšetrení odpadových vôd: SARS –CoV-2 (3. a 4. kal. týždeň)

Názov kal. týždeň RT-ddPCR real time RT-PCR ddPCR-kopie RNA
ČOV Trebišov 3. pozit. 2,05
 ČOV Sečovce 3. pozit. 1,4
ČOV Trebišov 4. pozit. 0,65
 ČOV Sečovce 4. pozit. 0,25

 

V platnosti je stále aktuálna Vyhláška k domácej izolácii a karanténe zverejnená vo      Vestníku vlády SR č. 33/2022

TESTOVANIE na ochorenie COVID-19 metódou RT-PCR testu:

Vyšetrenie RT-PCR testom pacientovi indikuje na základe klinických príznakov výlučne lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo; to neplatí pre osoby vo veku 60 a viac rokov, ktorí sa môžu kedykoľvek prihlásiť na testovanie cez www.korona.gov.sk

Dávame do pozornosti 3 spôsoby objednávania na testovanie u indikovaných osôb (operácie, klinické príznaky ochorenia):

 1. pacienta objedná lekár priamo v ambulancii;
 2. pacient sa objedná sám cez korona.gov.sk na základe výmenného lístka, ktorý mu vystavil lekár, kde má ambulantný kód „A“ (povinná položka);
 3. pacient sa osobne dostaví do MOM, kde ho personál objedná na základe výmenného lístka od lekára.

PREVÁDZKOVÉ DNI MOM (mobilné odberové miesto–RT PCR test – 2 odberové miesta):

 1. MOM NsP Trebišov a.s. (pri zadnej vrátnici NsP TV a.s.):
 • pondelok, streda, piatok od 7,30 h. – 8,30 h.
 1. MOM NsP n.o. Kráľovský Chlmec:
 • pondelok – sobota od 8,00 h. – 10,00 h.

SAMOPLATCOVIA: RT-PCR test:

Objednať sa treba prostredníctvom linku: https://sk.lab.online/covid-19

V deň odberu sú vyhotovené výsledky (aj v anglickom jazyku).
ANTIGÉNOVÝ TEST – AG:

„Trebišovská lekáreň“  ul. M.R.Štefánika 1175/15, 075 01 Trebišov (oproti LIDL-u)

 • pondelok – piatok od 8,00 h. – 9,00 h.

Cena vyšetrenia: 10 eur.

POTVRDENIE O PREKONANÍ COVID-19 UŽ AJ PO POZITÍVNOM AG TESTE

Na získanie potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 stačí aj pozitívny antigénový test. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) pristúpilo k tomuto kroku s cieľom uľahčiť očakávanú jesennú vlnu pandémie pacientom aj lekárom.

Zatiaľ čo všeobecnému lekárovi stačil na diagnostikovanie pacienta a predpísanie liečby aj pozitívny AG test, na získanie certifikátu o prekonaní bol až doteraz potrebný PCR test. S cieľom zabrániť zbytočnému duplikovaniu testov pristupuje NCZI k vydávaniu Európskych digitálnych certifikátov o prekonaní ochorenia Covid-19 už aj po pozitívnom antigénovom teste. Neplatí to však pre všetky AG testy.
Zoznam akceptovaných testov určuje Európska komisia a nachádza sa na covid-19_eucommon-list-antigen-tests_en.pdf (europa.eu). V nijakom prípade na získanie potvrdenia o prekonaní nemožno použiť samoodberové domáce testy. NCZI vydáva potvrdenia o prekonaní len na základe pozitívnych AG testov z mobilných odberových miest (MOM) vykonaných od 5. septembra 2022.

Po pozitívnym AG teste je nevyhnutná domáca izolácia v trvaní 5 dní od pozitívneho testu. Ak v rámci päťdňovej izolácie človek nemá posledných 24 hodín nijaké príznaky ochorenia Covid-19, izolácia sa skončí. Ďalších päť dní však platí povinnosť nosiť respirátor FFP2. Až potom je možné získať potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19. Generuje sa na 11. deň od potvrdenia pozitivity, v tomto prípade od vykonania AG testu.
Potvrdenie o prekonaní sa generuje automaticky, NCZI odporúča nastaviť si automatické zasielanie certifikátov, aby bol aj tento certifikát doručený do mailboxu.  O certifikát sa dá požiadať kedykoľvek cez „samoobslužný“ portál registrovaného žiadateľa Koronavírus | Úprava / Overenie požiadavky (nczisk.sk), pričom na to stačí len COVID pass, rok narodenia a v systéme registrované telefónne číslo.
Digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní ochorenia COVID-19 možno stiahnuť i deťom a platí v období najviac 180 dní od odobratia pozitívnej vzorky biologického materiálu.

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID-19 a o opatreniach sú dostupné na webovej stránke: https://www.korona.gov.sk/ ,

Informácie COVID-19 – liečba, postupy, očkovanie sú dostupné na webovej stránke: https://www.health.gov.sk/?Covid-19