056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Vzory prevádzkových poriadkov

Upozornenie: Nižšie uvedené texty sú VZORY! Je potrebné ich upraviť pre činnosť vašej prevádzky!

 • Vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia
 • Vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia
 • Vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • Vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti
 • Vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti
 • Vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež
 • Vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení  pre deti a mládež
 • Vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa
 • Vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat
 • vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy
 • Vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy H a P vety, výstražné symboly)
 • Vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov
 • Vzor prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou
 • vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku
 • vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám