056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Oznámenie o začatí prevádzky

Od 21.7.2020 je platný a účinný zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Týmto zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novelizované ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré úrad nebude svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky. Povinnosť predložiť návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) sa nebude vzťahovať na:
– priestory, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie a došlo k zmene prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
– ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
– telovýchovno-športové zariadenia,
– zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
– prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
– administratívne priestory,
– priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín (t.j. aj výživových doplnkov).

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je podľa § 52 odseku 8 zákona č. 355/2007 Z. z. povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa § 52 odseku 1 písm. b) cit. zákona nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a) cit. zákona, najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva

a) oznámiť písomne
– obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
– miesto prevádzky,
– názov prevádzky,
– špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
– dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,

b) predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje zákon č. 355/2007 Z. z.

Vzor – O z n á m e n i e o začatí prevádzky .(pdf)