056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Analýza výskytu COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19
u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 13.09.2021.

V okrese Trebišov pokračujú od 20.septembra 2021 COVID opatrenia v režime ostražitosti

Vláda SR schválila zrušenie núdzového stavu uplynutím 14. mája 2021, mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.  V rámci celého Slovenska platia pravidlá podľa regionálneho COVID automatu (COVID automat je monitorovací a výstražný systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení  v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2). Dňa 10.08.2021 vláda schválila nový COVID automat, ktorý má päť farieb rizikovosti okresov – od zelenej (monitoring), oranžovej (ostražitosť), červenej (1. stupeň ohrozenia), bordovej (2. stupeň ohrozenia) až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Pri zmene rizikovosti okresu sa berie do úvahy okrem počtu osôb s pozitívnym testom na COVID-19  aj napríklad zaočkovanosť obyvateľstva v okrese vo vekovej skupine nad 50 rokov.

Analytici ministerstva zdravotníctva vyhodnocujú vývoj epidemiologickej situácie v SR ako aj na regionálnej úrovni v týždenných intervaloch. Na základe uznesení vlády SR sú následne vydávané  súvisiace nové protiepidemické opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR uverejnené vo vestníku vlády SR.   Vzhľadom na doterajší vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením  COVID-19 v okrese Trebišov platili od 28. júna 2021 do 05. septembra 2021 protiepidemické opatrenia v režime  Monitoringu (zelená farba).

Od 6.septembra 2021 je okres Trebišov vo fáze Ostražitosti (oranžová farba). Podľa aktuálnej správy o epidemiologickej situácii v SR s výhľadom na obdobie od 20. septembra 2021 do 26. septembra 2021 budú v okrese Trebišov platiť  naďalej opatrenia v režime OSTRAŽITOSTI (oranžová farba).

S účinnosťou od 16.08.2021 v súvislosti s novým COVID automatom sú aktualizované vyhlášky ÚVZ SR s nariadenými opatreniami pri ohrození verejného zdravia, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR vo Vestníku vlády ako aj na web stránkach ÚVZ SR, MZ SR, RÚVZ so sídlom v Trebišove, korona.gov.sk a pod.

Pri určovaní stupňa varovania sa vychádza najmä z hodnotení údajov incidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní, podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb, a podiel zaočkovaného obyvateľstva.


V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 13.09.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :
Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 45 (za predchádzajúci týždeň bolo 16, teda v uplynulom týždni stúpla  o 29 prípadov)  – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).
Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich sociálne služby seniorom  za posledných 7 dní:  klienti: 0, zamestnanci: 0

Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne: 2 (z toho 1x umelá pľúcna ventilácia)
V okrese Trebišov evidujeme nasledovný podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb: pri PCR testoch je to podiel 3,95% a pri antigénových testoch je to podiel 0,97 % zo všetkých testov realizovaných za obdobie uplynulého kalendárneho týždňa.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 (od marca 2020) do konca roka 2020 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

Od začiatku trvania pandémie t.j. od marca 2020 RÚVZ Trebišov  eviduje  úmrtie spolu 145 osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov.

ROK 2020 (od 01.03.2020 do 31.12.2020)

  • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT- PCR: 2 859
  • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 851
  • Počet úmrtí: 93
  • Klasifikácia podľa pohlavia:

– 1 266 mužov a 1 593 žien (RT-PCR)
– 443 mužov a 408 žien (antigénové testy)

ROK 2021 (od 01.01.2021 do 11.07.2021)

  • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR:4 288
  • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 654
  • Počet úmrtí: 52
  • Klasifikácia podľa pohlavia:

– 2 116 mužov a 2 172 žien (RT-PCR)
– 3 080 mužov a 2 574 žien (antigénové testy)

ROK 2021 (od 12.7.2021 do 12.9.2021 – 3. vlna pandémie)

  • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 114
  • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 9
  • Počet úmrtí: 0
  • Klasifikácia podľa pohlavia:

– 52 mužov a 62 žien (RT-PCR)
– 4 muži a 5 žena (antigénové testy)

 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne: 2 ( z toho 1x UPV)

Za prvých 36 kalendárnych týždňov roku 2021 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 10 064 pozitívnych výsledkov, z toho  RT PCR: 4 400 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 664.

Pre celú Slovenskú republiku platia protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :

 • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

ktoré sú nariadené vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenými vo Vestníku vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).

Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa realizuje v súlade s opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 479/2021, vyhlásenej vo Vestníku vlády SR dňa 08.09.2021 s účinnosťou od 13.09.2021 pre celé územie SR.

Vo  vyhláške v ustanovení § 2 ods. 4 a § 3 ods. 6 sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť: dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.
Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

Od 1. júla 2021 v okrese Trebišov vykonávajú testovanie (RT-PCR a Ag testovanie) na ochorenie COVID-19 dve odberové miesta:
1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, 0750 01 Trebišov

a) PCR testami v čase : Po – Pi od 8,00 hod – 10.00 hod.
–   bezplatne na objednanie (objednáva všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast alebo osoba sama cez webovú stránku: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/,
–   pre samoplatcov, ktorí žiadajú o vyšetrenie cez súkromné laboratória:  https://sk.lab.online/covid-19cena testu je podľa výberu druhu testu

b) Antigénovými testami v čase: Po – Pi od 7,30 h – 16,00 h.  Posledný odber o 15,45 h.
                                                       So – Ne od 8,00 h – 12,00 h. Posledný odber o 11,45 h.
Vykonanie antigénového testu je spoplatnené sumou 5 eur.
Na AG test je potrebné sa zaregistrovať resp. objednať cez stránku korona.gov.sk

2. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, 077 01 Kráľovský Chlmec

a) PCR testami v čase: Po – Pi denne od 8.00, v Po do 11.00 hod, v Ut, St, Št do 10.30 hod a v Piatok do 10.00 hod.
– bezplatne na objednanie (objednáva všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast alebo osoba sama cez webovú stránku: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
– pre samoplatcov v čase: Po – Pi od 8.00 hod. – 10.30 hod., So od  8.00 hod. – 10.00 hod., od 1.7.2021 – 31.8.2021 testy v zníženej cene 60,- EUR. Platba možná v hotovosti na vrátnici.

b) Antigénovými testami v čase:

Po – Pi od 7,30 h – 16,00 h.  Posledný odber o 15,45 h.
So – Ne od 8,00 h – 12,00 h. Posledný odber o 11,45 h.

Vykonanie testu je spoplatnené – cena Ag testu:  5,- EUR
Na AG test nie je potrebné sa zaregistrovať, resp. objednať. Platba len v hotovosti na vrátnici.

Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

NsP Trebišov a.s. a NsP n.o. Kráľovský Chlmec zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR.
NsP Trebišov a.s. zabezpečuje v súčinnosti so samosprávami obcí výjazdové očkovanie priamo v obciach kvôli ľahšej dostupnosti.

Očkovanie sa uskutočňuje aj prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby Košického samosprávneho kraja jednodávkovou vakcínou Janssen bez potreby predchádzajúcej registrácie.
V okrese Trebišov už očkujú vo vybraných ambulanciách aj všeobecní praktickí lekári pre dospelých.

Ministerstvo zdravotníctva SR postupne rozširuje možnosti registrácie na očkovanie, v niektorých lokalitách a vakcinačných centrách je možnosť sa dať zaočkovať aj bez vopred registrácie. Viacero očkovacích centier v SR realizuje aj výjazdové očkovanie  starých a imobilných  obyvateľov v obciach, resp. skupinové očkovanie. Prebieha mediálna kampaň na podporu vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému infekciou SARS-CoV-2.

Podľa údajov registrovaných v NCZI je na Slovensku ku dňu 13.09.2021 aspoň 1.dávkou očkovacej látky zaočkovaných 44,0% obyvateľov a plne očkovaných 40,3% obyvateľov. 

V okrese Trebišov je 1. dávkou očkovacej látky zaočkovaných 36% obyvateľstva, 2. dávkou (plná zaočkovanosť) 33% obyvateľstva,  aktuálne plne očkovaných osôb vo veku nad 50 rokov 55,1%  obyvateľstva.