056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Kontakty

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov e-mail: ruvztv@uvzsr.sk web: http://www.ruvztv.sk/

 

Regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu
MUDr. Terézia Konevičová, MPH

Telefón: E-mail Mobil
Regionálna hygienička 056/672 4885 tv.konevicova@uvzsr.sk
Sekretariát 056/672 4885, 056/3813235 ruvztv@uvzsr.sk

Zástupca regionálnej hygieničky  PhDr. Ivan Petrovič

Telefón: E-mail Mobil
Zástupca regionálnej hygieničky 056/6681272 tv.petrovic@uvzsr.sk

Osobný úrad
Vedúca osobného úradu a HTČ  Ing. Darina Fiľová

Telefón: E-mail Mobil
Vedúca osobného úradu 056/672 4298 tv.filova@uvzsr.sk
Osobný úrad 056/672 4993 tv.lutasova@uvzsr.sk

 

Oddelenie epidemiológie
Vedúca oddelenia Mgr. Edita Šantová 

Telefón: E-mail Mobil
Vedúca oddelenia 056/6681274 tv.santova@uvzsr.sk 0918680305
Oddelenie epidemiológie 056/3810249 tv.epid@uvzsr.sk 0908305139
056/3810294 0915577356

 

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
Vedúca oddelenia  PhDr. Viola Mahutová, MPH

Telefón: E-mail Mobil
Vedúca oddelenia 056/6681273 tv.mahutova@uvzsr.sk
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva 056/3813231 tv.ppl@uvzsr.sk

 

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Vedúca oddelenia  Mgr. Ingrid Koller

Telefón: E-mail Mobil
Vedúca oddelenia
056/6681270
tv.koller@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 056/6681277 tv.hv@uvzsr.sk
056/6681271

 

Oddelenie hygieny detí a mládeže
Dočasne poverená vedením oddelenia PhDr. Viola Mahutová, MPH

Telefón: E-mail Mobil
Vedúca oddelenia 056/6681273 tv.mahutova@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny detí a mládeže 056/3813234 tv.hdm@uvzsr.sk

 

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Vedúci oddelenia  PhDr. Ivan Petrovič

Telefón: E-mail Mobil
Vedúci oddelenia 056/6681272 tv.petrovic@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia 056/6681276 tv.hzp@uvzsr.sk

 

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Vedúca oddelenia  MUDr. Terézia Konevičová, MPH

Telefón: E-mail Mobil
Vedúca oddelenia 056/6724885 tv.konevicova@uvzsr.sk
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia 056/6724884, 056/3813230 tv.poradna@uvzsr.sk
Výchova k zdraviu 056/6724884 tv.vychova@uvzsr.sk