056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Očkovací kalendár

OČKOVACÍ KALENDÁR NA ROK 2023 PRE POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE
DETÍ A DOSPELÝCH

(PLATNOSŤ OD 1. 1. 2023)
Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov

Čítajte celý dokument (.pdf)