056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Program monitorovania pitnej vody – usmernenie

Program monitorovania pitnej vody je dokument, ktorý je povinný v zmysle § 17a  zák. č. 355/2017 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovať každý dodávateľ pitnej vody.

Za dodávateľa pitnej vody sa považuje:
a) prevádzkovateľ verejného vodovodu
b) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (subjekt), ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti alebo vo verejnom záujme, pričom nevyužíva verejný vodovod, ale vlastný vodný zdroj bez ohľadu na počet zásobovaných obyvateľov alebo objem dodávanej vody. Za dodávateľa pitnej vody sa považuje aj subjekt, ktorý zásobuje menej ako 50 obyvateľov alebo dodáva menej ako 10 m3 pitnej vody denne.

Prvý Program monitorovania pitnej vody je dodávateľ pitnej vody povinný vypracovať a predložiť miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva do 31.12.2018. Program monitorovania pitnej vody je potrebné v ďalších rokoch aktualizovať a to vždy, keď dôjde k zmenám v procese zásobovania alebo ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu pitnej vody, najneskôr však do 5 rokov.

Príručka pre vytvorenie programu monitorovania kvality pitnej vody je vypracovaná Úradom verejného zdravotníctva SR a je zverejnená na jeho stránke:

Program monitorovania pitnej vody