056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Prístup k informáciam

Postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 5 ods.1) zákona o slobode informácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (povinná osoba) zverejňuje informácie prostredníctvom webového sídla na svojich internetových stránkach a na informačných tabuliach.

V zmysle § 14 ods.2) a 3) zákona o slobode informácií musí byť zo žiadosti zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Postup pri poskytovaní informácií je zabezpečovaný podľa citovaného zákona, smernice a sadzobníka úhrad.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Získať informácie možno podaním žiadosti o sprístupnenie informácií a to písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
Zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Žiadosť o sprístupnenie informácií na RÚVZ Trebišov možno podať:

ústne alebo písomne: v pracovných dňoch na sekretariáte RÚVZ Trebišov

telefonicky: na čísle: 056/6660197, 056/6724885 – sekretariát RÚVZ Trebišov

faxom: 056/6726474

E-mailom: ruvztv@uvzsr.sk

Ak požadovaná informácia tvorí podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov utajovanú skutočnosť, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ju v súlade s § 8 zákona č. 382/2011 Z. z. nesprístupní!

Na základe žiadosti o vyhotovenie kópie požadovanej informácie na nosiči bude žiadateľovi účtovaný poplatok podľa Sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií (PDF)