056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Odborná spôsobilosť – NOVÉ TERMÍNY odbornej prípravy a skúšok

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove vedie registre odborne spôsobilých osôb.

S účinnosťou od 1. 6. 2010 je doba platnosti osvedčenia upravená v citovanom zákone takto:
podľa § 16 ods. 31 cit. zákona osvedčenie v odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú
podľa § 63 cit. zákona (prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. 6. 2010) osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané a platné do 31. 5. 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas

Register odborne spôsobilých osôb pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov a nápojov

Organizovanie školiacich akcií

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len „RÚVZ Trebišov“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) vykonáva preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností. V súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. MZ SR ustanovilo vyhláškou č. 209/2014 ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.

Obsahové zameranie:

Rozsah požadovaných vedomostí  pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti podľa jednotlivých zariadení, kde sa epidemiologicky závažná činnosť vykonáva
– právne predpisy na ochranu spotrebiteľa
– povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania a požiadavky na zariadenia spoločného stravovania
– povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe, preprave, skladovaní, predaji a ostatnej manipulácii s potravinami podľa právnych predpisov o potravinách súvisiacich s danou činnosťou
– opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam
– hygienické požiadavky na zariaďovanie, vybavenie a prevádzku zariadení starostlivosti o ľudské telo
– zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo
– základné protiepidemické postupy a dekontaminácia
– náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
– kontraindikácie jednotlivých služieb a zásady prvej pomoci pri poranení
– druhy a spôsoby dezinfekcie pitnej vody
– právne predpisy v oblasti ochrany zdravia pred ochoreniami spôsobenými nevyhovujúcou pitnou vodou

Názov školiacej akcie: Prípravný kurz na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov a nápojov.
Miesto konania: RÚVZ Trebišov, Jilemnického 3370/2 – zasadacia miestnosť
Termíny konania: 29.11.2023

Školiaca akcia bude organizovaná pri dodržaní protiepidemických opatrení:

 • školenie sa bude organizovať v účelovej zasadacej miestnosti na prízemí úradu,
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do zasadacej miestnosti,
 • účastníkom školenia sa odporúča použitie respirátora resp. rúška,
 • používať vlastné písacie potreby,
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • sledovať svoj zdravotný stav – telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

Poplatok:   30,- Eur – stanovený v súlade so zákonom o cenách č.18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Trebišov
Kontaktná osoba:  Mária Dudová, dipl.a.h.e. č.tel. 056/6724884

Podmienkou na zaradenie na školiacu akciu je zaslanie vyplnenej prihlášky a zaplatenie účastníckeho poplatku pred zahájením kurzu.

Organizovanie skúšok odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len „RÚVZ Trebišov“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) vykonáva preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností. V súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. MZ SR ustanovilo vyhláškou č. 209/2014 ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.

Zameranie skúšok:
Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu poživatín a o vydanie osvedčenia.
Miesto konania: RÚVZ Trebišov, Jilemnického 3370/2 – zasadacia miestnosť
Termíny konania: 13.12.2023

Overenie odbornej spôsobilosti bude organizované pri dodržaní protiepidemických opatrení:

 • overenie odbornej spôsobilosti sa bude organizovať v zasadacej miestnosti na prízemí úradu,
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do zasadacej miestnosti,
 • účastníkom školenia sa odporúča použitie respirátora resp. rúška,
 • používať vlastné písacie potreby,
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • sledovať svoj zdravotný stav – telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

Upozornenie: Podmienkou pre zaradenie na preskúšanie odbornej spôsobilosti je: 

 • zaslanie vyplnenej žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti  najneskôr 7 dní pred konaním skúšky  ( elektronicky, poštou na adresu úradu alebo osobne )
 • zaplatenie príslušných správnych poplatkov

Ak sa žiadateľ nemôže dostaviť na uvedený termín, je povinný sa pred konaním skúšky, písomne ospravedlniť.

S účinnosťou od 1.6.2010 sa osvedčenia o odbornej spôsobilosti udeľujú na dobu neurčitú.  Osvedčenia, ktorým platnosť končí 31.5.2010 a neskôr sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.* *Tieto závery vyplývajú z čl. XXXV zákona NR SR č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poplatok za vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti sa musí zaplatiť aj v prípade, že žiadateľ pri skúške odbornej spôsobilosti nevyhovel. Podmienkou pre zaradenie na preskúšanie odbornej spôsobilosti je zaslanie vyplnenej žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti, súhlasu dotknutej osoby a zaplatenie  príslušných správnych poplatkov. S účinnosťou od 1. októbra 2012 sa podľa zákona č. 286/2012 Z.z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, mení výška výberu správnych poplatkov nasledovne:

Poplatky
Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Skladá  sa z dvoch častí – poplatok za overenie odbornej spôsobilosti a poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Pre listinné podanie 30 € a 20 €, spolu 50 € a v prípade elektronického podania 15 € a 10 € spolu 25 €.

Opravná skúška
Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky, môže opravnú skúšku vykonať  najneskôr do 6 mesiacov, ak tak nevykoná, z evidencie uchádzačov sa vyradí. Pri opravnej skúške sa postupuje rovnako ako pri skúške.


Kontakt: p. Dudová, telefón:  056/6724884  e-mail: tv.dudova@uvzsr.sk
Dokumenty na vyplnenie:
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností  pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov a nápojov  a o vydanie osvedčenia
Prihláška na prípravný kurz na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Informácie o spracúvaní osobných údajovVybavovanie žiadostí o overenie odbornej spôsobilostia vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti