056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Odborná spôsobilosť – NOVÉ TERMÍNY odbornej prípravy a skúšok

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove vedie registre odborne spôsobilých osôb.

S účinnosťou od 1. 6. 2010 je doba platnosti osvedčenia upravená v citovanom zákone takto:
podľa § 16 ods. 31 cit. zákona osvedčenie v odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú
podľa § 63 cit. zákona (prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. 6. 2010) osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané a platné do 31. 5. 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas

Register odborne spôsobilých osôb pri výrobe, manipulácii a uvádzaní požívatín do obehu

Organizovanie školiacich akcií

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len „RÚVZ Trebišov“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení   niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z. z. zabezpečuje  odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania prípravných kurzov na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „prípravné kurzy“) e dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Trebišov a širokú verejnosť.

Obsahové zameranie:
Rozsah požadovaných vedomostí  pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti podľa jednotlivých zariadení, kde sa epidemiologicky závažná činnosť vykonáva
– právne predpisy na ochranu spotrebiteľa
– povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania a požiadavky na zariadenia spoločného stravovania
– povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe, preprave, skladovaní, predaji a ostatnej manipulácii s potravinami podľa právnych predpisovo potravinách súvisiacich s danou činnosťou
– opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam
– hygienické požiadavky na zariaďovanie, vybavenie a prevádzku zariadení starostlivosti o ľudské telo
– zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo
– základné protiepidemické postupy a dekontaminácia
– náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
– kontraindikácie jednotlivých služieb a zásady prvej pomoci pri poranení
– druhy a spôsoby dezinfekcie pitnej vody
– právne predpisy v oblasti ochrany zdravia pred ochoreniami spôsobenými nevyhovujúcou pitnou vodou

Názov školiacej akcie: Prípravný kurz na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu poživatín.
Miesto konania: RÚVZ Trebišov, Jilemnického 3370/2 – zasadacia miestnosť
Termíny konania:  Pre nenaplnený počet účastníkov odbornej prípravy pre výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, sa termín odbornej prípravy ruší. 

Termín skúšok ostáva nezmenený, t.j. 28.9.2022

Školiaca akcia bude organizovaná pri dodržaní prísnych protiepidemických opatrení:

 • školenie sa bude organizovať v zasadacej miestnosti, minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých účastníkov medzi sebou,
 • každý účastník školenia musí byť chránený rúškom,
 • používať vlastné písacie potreby,
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • pribežne sledovať svoj zdravotný stav – telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

Poplatok:   30,- Eur – stanovený v súlade so zákonom o cenách č.18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Trebišov
Kontaktná osoba:  Mária Dudová, dipl.a.h.e. č.tel. 056/6724884, 056/6660794
Podmienkou na zaradenie na školiacu akciu je zaslanie vyplnenej prihlášky a zaplatenie účastníckeho poplatku pred zahájením kurzu.

Organizovanie skúšok odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len „RÚVZ Trebišov“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) vykonáva preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností. V súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. MZ SR ustanovilo vyhláškou č. 209/2014 ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.

Zameranie skúšok:
Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu poživatín a o vydanie osvedčenia.
Miesto konania: RÚVZ Trebišov, Jilemnického 3370/2 – zasadacia miestnosť
Termíny konania:  28.9.2022

Overenie odbornej spôsobilosti bude organizované pri dodržaní prísnych protiepidemických opatrení:

 • overenie odbornej spôsobilosti sa bude organizovať v zasadacej miestnosti, minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých účastníkov medzi sebou,
 • každý účastník školenia musí byť chránený rúškom,
 • používať vlastné písacie potreby,
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • pribežne sledovať svoj zdravotný stav – telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

Upozornenie: Podmienkou pre zaradenie na preskúšanie odbornej spôsobilosti je: 

 • zaslanie vyplnenej žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti  najneskôr 7 dní pred konaním skúšky  ( elektronicky, poštou na adresu úradu alebo osobne )
 • zaplatenie príslušných správnych poplatkov

Ak sa žiadateľ nemôže dostaviť na uvedený termín, je povinný sa pred konaním skúšky, písomne ospravedlniť.

S účinnosťou od 1.6.2010 sa osvedčenia o odbornej spôsobilosti udeľujú na dobu neurčitú.  Osvedčenia, ktorým platnosť končí 31.5.2010 a neskôr sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.* *Tieto závery vyplývajú z čl. XXXV zákona NR SR č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poplatok za vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti sa musí zaplatiť aj v prípade, že žiadateľ pri skúške odbornej spôsobilosti nevyhovel. Podmienkou pre zaradenie na preskúšanie odbornej spôsobilosti je zaslanie vyplnenej žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti, súhlasu dotknutej osoby a zaplatenie  príslušných správnych poplatkov. S účinnosťou od 1. októbra 2012 sa podľa zákona č. 286/2012 Z.z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, mení výška výberu správnych poplatkov nasledovne:

 • Poplatok za vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti v hodnote 30 € .
 • Poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  v hodnote 20 €.
 • Poplatok za vydanie duplikátu osvedčenia  v hodnote 10 € .

Kontakt: p. Dudová, telefón: 056/6660794, 056/6724884  e-mail: tv.dudova@uvzsr.sk
Dokumenty na vyplnenie:
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností  pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a o vydanie osvedčenia
Prihláška na prípravný kurz na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti