056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Ochrana osobných údajov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len „úrad“) je orgánom verejného zdravotníctva v zmysle § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

V súlade s § 60 zákona č. 355/2007 Z. z. a osobitnými predpismi vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva a spracúva informácie, vrátane osobných údajov dotknutých osôb (ďalej len „osobné údaje“), potrebné na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi sú vykonávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

RÚVZ poveril v súlade s § 44 zákona o ochrane osobných údajov za účelom dohľadu nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov, poskytovaní súčinnosti v konaní s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a vybavovania žiadostí dotknutých osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zodpovednú osobu:

BESONE, s.r.o.

Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Mgr. Barbora Trančová
e-mail: dpo6@proenergy.sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov

1. IDO §19 a 20 IS personalsitika a mzdy – uchádzači o zamestnanie (PDF)
1. IDO §19 a 20 IS personalsitika a mzdy-zamestnanci SZ (PDF)
2. IDO §19 a 20 IS účtovné doklady (fakturácia) (PDF)
3. IDO §19 a 20 IS správa registratúry lehota (PDF)
4. IDO §19 a 20 IS oznamovanie protispoločenskej činnosti (PDF)
5. IDO §19 a 20 IS podnety a podania (PDF)
6. IDO §19 a 20 IS opatrenia na predchádzanie ochoreniam EPIS (PDF)
7. IDO §19 a 20 IS odborná spôsobilosť (PDF)
8. IDO §19 a 20 IS choroby z povolania (PDF)
9. IDO §19 a 20 IS sťažnosti štátnych zamestnancov (PDF)
10. IDO §19 a 20 IS sťažnosti (PDF)
11. IDO §19 a 20 IS štátny zdravotný dozor (PDF)
12. IDO §19 a 20 IS žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (PDF)
13. IDO §19 a 20 IS zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr (PDF)
14. IDO §19 a 20 IS súdne spory (PDF)
16. IDO §19 a 20 IS priestupky (PDF)
17. IDO §19 a 20 IS posudková činnosť (PDF)
18. IDO §19 a 20 IS poradenská činnosť (PDF)
20. IDO §19 a 20 IS projekty (PDF)
23. IDO §19 a 20 IS kamerový systém – oprávnený záujem (PDF)
25. IDO §19 a 20 IS prevencia ochorení a iných porúch zdravia (PDF)