056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidemiológia

Oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Trebišove plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie.
Medzi základné odberné činnosti patrí nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení ako aj usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďalšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku.

Medzi odborné činnosti oddelenia epidemiológie okrem iného patrí:

 • Monitorovanie výskytu prenosných ochorení na území okresu Trebišov a vykonávanie epidemiologického dohľadu;
 • Riadenie, usmerňovanie e a kontrola epidemiologickej bdelosti prenosných ochorení a plnenia imunizačného programu;
 • Sledovanie výskytu jednotlivých infekčných ochorení, vykonávanie analýz a vyhodnocovanie trendov výskytu prenosných pochorení;
 • Nariaďovanie opatrení na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 zákona č. 355/2007 Z.z. a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z. v rámci svojej územnej pôsobnosti
 • Riadenie, koordinovanie a kontrola represívnych protiepidemických opatrení v ohniskách nákazy;
 • Vykonávanie surveillance a analýzy výskytu nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych zariadeniach;
 • Spracovávanie a analýza údajov prostredníctvom epidemiologického informačného systému (EPIS);
 • Príprava pravidelných mesačných analýz hlásených prenosných ochorení na okresnej úrovni. Príprava mimoriadnych analýz podľa aktuálnej epidemiologickej situácie;
 • Metodické a odborné vedenie zdravotníckych zariadení v problematike prevencie infekčných ochorení a očkovania jednotlivých skupín populácie;
 • Vyhodnocovanie stavu preočkovanosti populácie v územnej pôsobnosti u ochorení preventabilných očkovaním na základe vykonávania kontrol očkovania a imunologických prehľadov;
 • Posudzovanie výskytu prenosných ochorení v súvislosti s výkonom epidemiologicky závažných činností;
 • Vykonávanie zdravotno-výchovnej činnosti ( prednášateľská, publikačná a pod.);
 • Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru  v zdravotníckych zariadeniach, vrátane odberu vzoriek z prostredia, kontrola účinnosti sterilizačného procesu spojených s mikrobiologickým monitorovaním prostredia a nariaďovaním  opatrení v hygienicko – epidemiologickom režime;
 • Spracovávanie podkladov záväzných stanovísk a podkladov rozhodnutí o návrhoch podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z.z., v rátane schvaľovania prevádzkových poriadkov a zmien prevádzkových poriadkov zdravotníckych zariadení;

Prevádzkové poriadky:
1. Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia s hygienicko-epidemiologickým režimom a dezinfekčným programom je potrebné  vypracovať podľa príslušných  predpisov a odborných usmernení, najmä:
– Vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v platnom znení;
– Výnos MZSR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 pre zdravotnícke zariadenia platný od 1.11.2008 a doplnku Výnos MZSR č.25118/2008-OL z 10.12.2008, platný od 30.12.2008
2. Prevádzkový poriadok o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom sa vypracuje podľa § 18 Nariadenia vlády SR č.83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
3. Prevádzkový poriadok o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri prácisa vypracuje podľa § 11 Nariadenia vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

Základné platné právne predpisy súvisiace s činnosťou Oddelenia epidemiológie:

 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení
 • Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia, v platnom znení
 • Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, v platnom znení
 • Vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy

Ďalšie vybrané právne predpisy a odborné usmernenia súvisiace s činnosťou Oddelenia epidemiológie:

 • Vestník MZ SR- Koncepcia v odbore epidemiológia
 • Nariadenie, ktorým sa ustanovujú štandardné definície prenosných ochorení podliehajúcich hláseniam do Európskej siete prenosných ochorení
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Výnos z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
 • OU MZ SR pre diagnostiku a protiepidemické opatrenia pri výskyte bakteriálnych pôvodcov infekčných ochorení s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie.
 • Odborné usmernenie, ktorým sa ustanovujú siete pre surveillance a kontrolu prenosných ochorení v SR
 • Akčný plán na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR
 • Odborné usmernenie, ktorým sa upravuje postup pri monitorovaní epidemiologickej situácie a pri vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie
 • Odborné usmernenie na vykonávanie surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení
 • Zásady na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení na chrípku v SR v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky u ľudí
 • Odborné usmernenie na zabezpečenie protiepidemických opatrení v ohnisku invazívneho meningokokového ochorenia
 • Odborné usmernenie na vykonávanie selektívnej surveillance invazívnych hemofilových infekcií v SR
 • Odborné usmernenie pre zabezpečenia surveillnace na pertussis v SR
 • Akčný plán na udržanie stavu bez poliomyelitídy v SR
 • Odborné usmernenie na vykonávanie surveillance akútnych chabých obŕn v SR
 • Sledovanie cirkulácie poliovírusov a iných enterálnych vírusov vo vonkajšom prostredí – nariadenie
 • Smernica o uplatňovaní zásad ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s vysokovirulentnou nákazou a manipulácie s biologickým materiálom tretej a štvrtej skupiny rizika v zdravotníckych zariadeniach
 • Národný program prevencie nákazy HIV/AIDS v SR
 • Odborné usmernenie na zabezpečenie prevencie a liečby infekcie vyvolanej vírusom ľudskej imunodeficiencie v SR
 • Zásady na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd
 • OU MZ SR na vykonávanie kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych zariadeniach
 • Odborné usmernenie na vykonávanie dekontaminácie endoskopov
 • Odborné usmernenie na vykonávanie a kontrolu očkovania a Novela odborného usmernenia č. HH SR/348/2003/SE z 11.2.2003 na vykonávanie a kontrolu očkovania
 • Odborné usmernenie MZ SR ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích látok
 • Odborné usmernenie na vykonávanie dekontaminácie endoskopov Odborné usmernenie o štandardizácii etiologickej diagnostiky a sledovaní VH
 • Zásady na predchádzanie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení, iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a ochorení podmienených prácou ako aj na zjednotenie výkonu profylaktickej ochrany osôb exponovaných látkami podozrivými z obsahu spór Bacillus anthracis
 • Odborné usmernenie MZ SR, ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích látok
 • Odborné usmernenie, ktorým sa mení Odborné usmernenie z 11.2.2003 na vykonávanie a kontrolu očkovania
 • Odborné usmernenie MZ SR na vykonávanie lab. diagnostiky onkogénnych ľudských papilomavírusov v prevencii karcinómu krčka maternice
 • Odborné usmernenie MZ SR o diagnostike toxoplazmózy
 • Zákon NR SR č. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní a o znení a doplnení niektorých zákonov
 • Metodický pokyn na vykonávanie ochrannej deratizácie

Očkovací kalendár pre pravidelné povinné očkovanie:
Na stiahnutie – Očkovací kalendár na rok 2022
Praktická forma očkovacieho kalendára pre rok 20017 (http://www.uvzsr.sk/kalendar2017/index.html)

Poradňa HIV/AIDS
Poradňa očkovania

Na stiahnutie
Tlačivo – Hlásenie prenosnej choroby. Príloha č.6 zák.355/2007 Z.z. (.rtf)
Tlačivo – Hlásenie pohlavnej choroby.(.pdf)

Ebola – usmernenia