056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Petície – informácie

Zverejnenie výsledku šetrenia petície za rok 2017

RÚVZ so sídlom v Trebišove ako orgán verejnej moci na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods.7 zák.č.85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení zverejňuje výsledok vybavenia postúpenej „Petície občanov proti znečisťovaniu ovzdušia z prevádzky kotolne spaľovania biomasy spoločnosti Trebišovská energetická, s.r.o. Trebišov“ , v časti nadmerného hluku v noci aj cez deň.

Podaná petícia občanov v postúpenej časti je o p o d s t a t n e n á, lebo :
1) výsledky merania určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí zo stacionárneho zdroja hluku a hluku z dopravy v súvislosti s predmetnou prevádzkou preukázali nadlimitné hodnoty určujúcich veličín hluku v dennom čase pri činnosti štiepkovača;
2) väčšina osôb, zapojených do dotazníkového prieskumu spokojnosti obyvateľov so životným prostredím, ktorého výsledky (analýza ich odpovedí) boli podkladom pre vypracovanie odborného posudku na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie z predmetnej prevádzky, je v rôznom stupni obťažovaná, či rušená hlukom zo životného prostredia, ktorý je prítomný aj z dôvodu prevádzky hodnoteného zdroja hluku v danej lokalite mesta Trebišov.