056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Profil  verejného  obstarávateľa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len „RÚVZ Trebišov“)  je verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie je realizované podľa schváleného Plánu verejného obstarávania RÚVZ Trebišov na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa IČO: 17335434 DIČ: 2020754483 Bankové spojenie: Štátna pokladnica  7000139389/8180 Kontaktná osoba Ing. Darina Fiľová

Zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

1. Výzva č 1/2019 na predloženie cenovej ponuky

Nadlimitná zákazka

Podlimitná zákazka

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

1. Oznámenie č. 1/2013 o zadávaní zákazky

Zmluvy z verejného obstarávania

1. Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201517810_Z
2. Zmluva o poskytovaní služieb č.Z2016674_Z
3. Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201617523_Z
4. Zmluva o poskytovaní služieb č.Z20172869_Z
5. Zmluva o poskytovaní služieb č.Z20183712_Z
6. Kúpna zmluva č.Z20193441_Z
7. Kúpna zmluva č.Z202030086_Z
8. Kúpna zmluva č.Z202123613_Z
9. Kúpna zmluva č.Z20226420_Z

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
192/2016 1412,40 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
201/2016 1519,25 Poštové poplatky Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
222/2016 2156,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
224/2016 1008,- OPP JST Zdravie, s.r.o Trebišov
230/2016 2146,18 Energia NsP a.s. Trebišov
234/2016 1920,- Kreslá kancelárske RNDr. Brdiarová Trebišov
241/2016 1500,- Monitoring geolog. faktorov živ. prostredia GEO Slovakia, s.r.o Košice

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.7.2016 do 30.9.2016

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
135/2016 1650,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
141/2016 2112,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
154/2016 1650,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
168/2016 1848,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
57/2016 2312,16 Energie NsP, a.s. Trebišov
60/2016 1636,30 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
77/2016 2094,47 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
92/2016 2094,47 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
7/2016 1471,55 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
9/2016 2921,21 Energie NsP, a.s. Trebišov
26/2016 2094,47 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
29/2016 3266,04 Energie NsP, a.s. Trebišov
39/2016 1963,57 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
47/2016 2275,06 Energie NsP, a.s. Trebišov

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.10.2015 do 31.12.2015

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
155/2015 1797,83 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
171/2015 1864,42 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
182/2015 1345,31 Energie NsP, a.s. Trebišov
188/2015 1764,53 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
200/2015 2693,64 Energie NsP, a.s. Trebišov

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.7.2015 do 30.9.2015

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
130/2015 1664,65 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
137/2015 1664,65 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.4.2015 do 30.6.2015

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
55/2015 3168,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
60/2015 2757,72 Energie NsP, a.s. Trebišov
81/2015 1232,78 Energie NsP, a.s. Trebišov

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
1/2015 3498,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
29/2015 3102,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
33/2015 4303,39 Energie NsP, a.s. Trebišov
39/2015 3234,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
48/2015 3078,20 Energie NsP, a.s. Trebišov

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
160/2014 2310,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
184/2014 1518,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
217/2014 1580,70 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
220/2014 2606,28 Energie NsP, a.s. Trebišov

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.7.2014 do 30.9.2014

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
109/2014 1815,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
136/2014 1320,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
148/2014 1650,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.4.2014 do 30.6.2014

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
58/2014 1650,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
64/2014 2620,78 Energie NsP, a.s. Trebišov
74/2014 1980,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
79/2014 1382,86 Energie NsP a.s. Trebišov
87/2014 1485,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
4/2014 1980,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
5/2014 3731,41 Energie NsP, a.s. Trebišov
24/2014 1815,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
36/2014 3565,20 Energie NsP a.s. Trebišov
39/2014 1980,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
43/2014 3083,51 Energie NsP a.s. Trebišov

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
10/2013 2100,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
9/2013 1350,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
8/2013 1264,16 Energie NsP a.s. Trebišov
7/2013 1278,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
6/2013 2681,21 Energie NsP a.s. Trebišov
5/2013 4040,38 Výmena okien Nabint, s.r.o Vranov nad Topľou

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.7.2013 do 30.9.2013

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
4/2013 1800,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
3/2013 1650,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava
2/2013 1200,- Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o Bratislava

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.4.2013 do 30.6.2013

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
1/2013 2407,- Optimalizácia registraturného strediska – odborná časť OREMUS Logistic s.r.o. Malá Bara č. 63

za obdobie od 1.1.2013 do 31.3.2013

v zmysle §102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove nerealizoval v I. štvrťroku 2013  zákazky s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1 000 EUR

za obdobie  od 1.1.2012 do 31.12.2012

Číslo Hodnota zakázy v EUR Predmet Dodávateľ adresa Dodávateľ obec
1/2012 1560,- Optimalizácia registraturného strediska OREMUS state s.r.o. Malá Bara č. 63

Všetky ostatné objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyššou ako 1 000 EUR boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, resp. s výsledkom prieskumu trhu uskutočnenom do 1.4.2011.

Späť na hlavnú stránku