056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Monitoring kvality pitnej vody

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení noviel a vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove okrem štátneho zdravotného dozoru nad hromadným zásobovaním pitnou vodou z verejných vodovodov aj monitoring kvality pitnej vody u spotrebiteľov.
Ide o systém odberu a vyšetrovania vzoriek vody zo spotrebísk verejných vodovodov v spádovom území RÚVZ Trebišov, čiže v okrese Trebišov. Rozsah ukazovateľov kvality pitnej vody je stanovený citovanou vyhláškou.

V rozsahu minimálnej analýzy sa vyšetruje:

  • 12 mikrobiologických a biologických ukazovateľov
  • 14 fyzikálnych a chemických ukazovateľov

V rozsahu úplnej analýzy sa vyšetruje:

  • 12 mikrobiologických a biologických ukazovateľov
  • 50 fyzikálnych a chemických ukazovateľov
  • 3 rádiologické ukazovatele

Pracovníci RÚVZ vykonávajú monitorovanie kvality pitnej vody odberom vzoriek na jednotlivých spotrebiskách verejných vodovodov podľa plánu odberov vzoriek vypracovaného na každý kalendárny rok. Počet odobratých vzoriek vody závisí od počtu zásobovaných obyvateľov.

Okrem toho sa vykonáva štátny zdravotný dozor nad kvalitou pitnej vody, pri ktorom sa odoberajú vzorky vody cielene na vybratých rizikových lokalitách, alebo na základe podnetov spotrebiteľov na zhoršenie kvality vody. V rámci platených služieb sa vyšetrujú vzorky vody fyzickým a právnickým osobám na základe objednávky podľa platného cenníka.

Prevádzkovatelia verejných vodovodov zabezpečujú priebežné vyšetrovanie kvality pitnej vody podľa systému prevádzkovej kontroly.

Obyvatelia, ktorí nie sú zásobovaní z verejných vodovodov a na zásobovanie pitnou vodou využívajú vlastné vodné zdroje, domové studne, resp. pramene, sa sami musia starať o technický stav zdroja, jeho ochranu, druh a spôsob prípadnej dezinfekcie, ako aj o kvalitu vody. Pre umiestnenie, zriaďovanie, technický stav, kontrolu a dezinfekciu studní platí STN 75 5115 Studne individuálneho zásobovania pitnou vodou.

Okres Trebišov

Pitnou vodou z verejných vodovodov je z celkového počtu obyvateľov okresu – 105.925 – zásobovaných 78.135 t. j. 73,76 %. Nárast počtu zásobovaných obyvateľov centrálne je v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac iba o 566 obyvateľov t. j. 0,72 %. Z celkového počtu obcí 82 je verejný vodovod zriadený v 75 obciach. V obciach, ktoré majú verejný vodovod žije 102.355 obyvateľov, z ktorých je na vodovod napojených 77.567 obyvateľov čo predstavuje 75,78 %. V okrese Trebišove je 7 obcí, v ktorých ešte nie je zriadený vodovod (Brezina, Egreš, Kazimír, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Trnávka a Zbehňov, čo predstavuje cca 3.867 obyvateľov). Pokračuje sa v rozširovaní vodovodnej siete v obciach, kde už predošlé roky bola začatá výstavba vodovodov. Priebežne sa tieto vodovodné siete po ukončení stavebných prác kolaudovali a to čiastočne v obci Zemplínske Jastrabie, Cejkov a Viničky. Zdrojom pitnej vody pre uvedené obce je skupinový vodovod v správe VVS a.s. závod Trebišov – zdroj vodná nádrž Starina. Ukončilo sa aj prepojovacie potrubie na prepojenie vodovodných systémov SKV Starina a SKV Slovenské Nové Mesto – Trebišov, a vytvorili sa tak možnosti na dopravu pitnej vody do Pobodrožsko – Boťanského SKV. Všetky verejné vodovody v okrese poskytovali nepretržitú dodávku pitnej vody. Regulácia dodávky pitnej vody nebola nutná. Zásobovanie obyvateľov náhradným spôsobom bolo zabezpečené iba v jednom prípade (obec Brehov), a to v dôsledku zákazu používania pitnej vody z obecného vodovodu obce Brehov do doby realizácie napojenia sa obce na skupinový vodovod Sečovce- Trebišov, ktorý spravuje VVS a.s. Košice, závod Trebišov.

Okres Trebišov trpí nedostatkom kvalitnej pitnej vody. Podzemné vody na území okresu nie sú vhodné pre využitie na hromadné zásobovanie obyvateľov pre nadlimitný obsah najmä dusičnanov, železa a mangánu. Povrchové toky pretekajúce územím okresu pre nadmerné znečistenie (dolné časti tokov) sú nevhodné pre vodárenské využívanie. Pre hromadné zásobovanie obyvateľov okresu sú využívané zdroje infiltrovanej vody v náplavoch Latorice – zdroje Boťany – s úpravňou vody v ÚV Boťany (120 l . s–1 ) a podzemné vody Slovenské Nové Mesto s úpravňou v Borši (60 l . s–1 ) uvedené zdroje sú zdroje vody pre skupinový Boťansko – Pobodrožský vodovod. Skupinový vodovod Sečovce – Trebišov využíva ako hlavný zdroj prívod vody z vodárenskej nádrže Starina (300 l . s-1 ). Vodné zdroje Dargov s úpravňou vody (filtrácia + dezinfekcia) v správe VVS a.s. závod Trebišov sa využívajú na zásobovanie obce Dargov. Dobudovaním vodovodného systému VVS Starina- Trebišov- Slovenské Nové Mesto a prepojením na Boťansko – Pobodrožský skupinový vodovod, VVS a.s., závod Trebišov začal s dodávkou pitnej vody z VN Starina. V 7-ich obciach okresu (Byšta, Dvorianky, Stankovce, Bačkov, Kravany, Zemplínska Teplica, Hrčeľ) sú pre zásobovanie obyvateľov využívané vlastné zdroje obecných vodovodov prevažne v správe obcí (5) bez úpravy, so zabezpečením dezinfekcie. RÚVZ Trebišov rozhodnutím zo dňa 7.4.2015 nariadil obci Brehov opatrenia na predchádzanie vzniku hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia, a to zákaz používania pitnej vody z obecného vodovodu a zabezpečiť dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody pre obyvateľov obce, z dôvodu opakovaného vykazovania nadlimitných hodnôt dusičnanov a arzénu (v rozpätí 0,035-0,041 mg/l). Na základe opakovane odobratých a analyzovaných vzoriek pitnej vody odobratej z predmetného vodovodu, táto nespĺňala limity ukazovateľov kvality pitnej vody, lebo prekračovala najvyššiu medznú hodnotu v položke 16 Arzén. Dňa 30. júna 2015 bola studňa, ktorá bola dovtedy zdrojom pitnej vody do predmetného obecného vodovodu odpojená po zrealizovaní dodávky pitnej vody v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. závod Trebišov, do vodojemu. Od júla 2015 vodným zdrojom pre zásobovanie obecného vodovodu Brehov je už skupinový vodovod Starina, ktorý spravuje VVS a.s. Košice, závod Trebišov. Na prevádzku obecného vodovodu Brehov za súčasných prevádzkových podmienok vydal RÚVZ Trebišov rozhodnutie v skúšobnej prevádzke v trvaní 6 mesiacov. V roku 2015 bolo vydané rozhodnutie na skúšobnú prevádzku aj pre obecný vodovod v obci Stankovce, z dôvodu overenia účinnosti navrhovanej dezinfekcie pitnej vody v predmetnom vodovode. RÚVZ Trebišov vydal rozhodnutie na predĺženie skúšobnej prevádzky obecného vodovodu v obci Dvorianky, z dôvodu kontroly optimálneho nastavenia zrealizovanej technológie na úpravu dusičnanov v pitnej vode v danom vodovode. Obec Zemplínska Teplica využíva pre zásobovanie obyvateľstva 3 vlastné vodné zdroje pre čiastkové vodovody. Tieto vodné zdroje vykazujú zvýšené hodnoty v ukazovateľoch mangán a železo. V súčasnosti prebieha príprava technologickej úpravy tejto pitnej vody. Z dôvodu vykazovania nadlimitných hodnôt ukazovateľa bór (predložené protokoly v rámci plnenia svojich povinností prevádzkovateľa) v obecnom vodovode Hrčeľ, RÚVZ Trebišov začal správne konanie a v mesiaci december 2015 nariadil ústne pojednávanie na objasnenie skutočností súvisiacich s prevádzkou daného obecného vodovodu. Odobraté a vyšetrené vzorky pitnej vody sú archivované v Informačnom systéme o pitnej vode. V spádovom území RÚVZ Trebišov sú všetky vodovody dezinfikované prípravkami na báze chlóru. Neevidujeme ani jeden vodovod bez zdravotného zabezpečenia. Priebežne je monitorovaný výskyt infekčných ochorení.

V rámci kontrolného monitoringu kvality pitnej vody bolo vyšetrených 48 vzoriek. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek, 19 vzoriek t. j. 33,93 % nezodpovedalo požiadavkám na kvalitu pitnej vody v zmysle Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. podľa fyzikálno – chemických a mikrobiologických ukazovateľov. V rámci preverovacieho monitoringu bolo odobratých 8 vzoriek pitných vôd, jeden výsledok nebol v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. (nadlimitné hodnoty arzénu v obci Brehov). V rámci výkonu ŠZD nad zásobovaním obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov sme v roku 2015 odobrali spolu 86 vzoriek. Z uvedeného počtu 86 vzoriek, 28 vzoriek t. j. 32,56 % nezodpovedalo požiadavkám na kvalitu pitnej vody v zmysle Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. podľa fyzikálno – chemických a mikrobiologických ukazovateľov. Na závadnosti vzoriek sa naďalej podieľajú hlavne vodovody v správe obcí, kde príčinou závadnosti boli najmä vyšší obsah dusičnanov, železa, mangánu, arzénu (Brehov) a nižšie hodnoty voľného chlóru. V jednom prípade bol vydaný pokyn na zabezpečenie účinnej dezinfekcie pitnej vody. Prevádzkovatelia boli operatívne vyzývaní, aby vykonali nápravné technické a organizačné opatrenia v prevádzkach vodovodného systému.

Plán prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody pravidelne každoročne predkladá Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., závod Trebišov, spravujúca 2 najväčšie skupinové vodovody v okrese a 2 vodovody obecné Kravany a Kalša – Slivník. Plány prevádzkovej kontroly sú zo strany VVS a.s. závod Trebišov realizované v plnom rozsahu. Predkladané výsledky laboratórnych vyšetrení zodpovedali požiadavkám Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z.. Obce spravujúce vlastné vodovody si zmluvne zabezpečili prevádzku vodovodov s odbornou firmou EKOLAB s.r.o., Košice a AQUASPIŠ spol. s r.o., Spišská Nová Ves, ktoré vo vyhodnocovacom období zabezpečovali odbornú obsluhu a údržbu vodovodov odborne spôsobilými pracovníkmi.

Epidémie, pri ktorých je faktorom prenosu pitná voda sa v roku 2015 nevyskytli. Dusičnanová alimentárna methemoglobinémia v roku 2015 nebola hlásená. Cca 27.800 obyvateľov okresu t. j. 26,0 % využíva na zásobovanie pitnou vodou individuálne zdroje s nesledovanou kvalitou pitnej vody, napriek uvedenému nebolo zaznamenané poškodenie zdravia ľudí v danej súvislosti.

V prípade zistenia nevyhovujúcej kvality pitnej vody na základe odberov vzoriek vody sú zo strany RÚVZ bezodkladne informovaní prevádzkovatelia a sú realizované nápravné opatrenia. O prijatých opatreniach, napr. obmedzenie používania vody len na určité účely (len na osobnú hygienu, len po prevarení), až po zákaz používať vodu na osobnú spotrebu sú spotrebitelia bezodkladne informovaní prostredníctvom obecných úradov a prevádzkovateľov verejných vodovodov. V týchto prípadoch RÚVZ nariaďuje prevádzkovateľom verejných vodovodov, resp. obci zabezpečiť dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody náhradným zásobovaním.

Prevádzkovateľ väčšiny verejných vodovodov v okrese Trebišov – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice – Závod Trebišov priebežne zasiela na RÚVZ Trebišov protokoly s laboratórnymi výsledkami vzoriek vody vyšetrených v rámci prevádzkovej kontroly. Výsledky laboratórnych rozborov predkladané prevádzkovateľom sú vyhodnocované a porovnávané s výsledkami získanými z monitoringu pitných vôd a so zisteniami v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru.

Ostatní prevádzkovatelia (EKOLAB s.r.o. a AQUASPIŠ spol. s r. o. Spišská Nová Ves) prevádzkovú kontrolu kvality vody zabezpečujú vo vlastnej réžii.

Spotrebitelia odoberajúci pitnú vodu zo spotrebísk verejných vodovodov majú možnosť napr. pri podozrení na zhoršenú kvalitu pitnej vody požiadať o poskytnutie informácie o jej kvalite:

  • prevádzkovateľa verejného vodovodu
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
  • tel: 056/6724885
  • e-mail: ruvztv@uvzsr.sk

Okres Trebišov

Prehľad zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov v roku 2015

Obec Počet obyvateľov Počet zásobovaných obyvateľov Percento zásobovanosti %
Bara 302 302 100
Bačka 647 628 97,06
Bačkov 721 591 81,97
Biel 1 445 1 445 100
Borša 1 176 1 176 100
Boľ 726 726 100
Boťany 1 256 1 256 100
Brehov 592 592 100
Brezina 702 0 0
Byšta 150 150 100
Cejkov 1 156 224 19,38
Dargov 591 463 78,34
Dobrá 486 486 100
Dvorianky 609 540 88,67
Egreš 478 0 0
Hraň 1 616 1 096 67,82
Hriadky 464 284 61,21
Hrčeľ 1 037 800 77,15
Kazimír 858 0 0
Kašov 282 55 19,5
Klin nad Bodrogom 216 192 88,89
Kožuchov 202 56 27,72
Kravany 348 319 91,67
Kráľovský Chlmec 7 624 7 624 100
Kuzmice 1 707 571 33,45
Kysta 369 204 55,28
Ladmovce 320 320 100
Lastovce 1 195 400 33,47
Leles 1 772 1 772 100
Luhyňa 313 210 67,09
Malá Tŕňa 405 405 100
Malé Ozorovce 533 0 0
Malé Trakany 1 110 1 110 100
Malý Horeš 1 097 1 097 100
Malý Kamenec 442 382 86,43
Michaľany 1 948 592 30,39
Nižný Žipov 1 503 416 27,68
Novosad 1 017 406 39,92
Nový Ruskov 637 473 74,25
Parchovany 1 931 961 49,77
Plechotice 794 320 40,3
Poľany 554 554 100
Pribeník 1 008 957 94,94
Rad 542 542 100
Sečovce 8 375 5 550 66,27
Sirník 594 576 96,97
Slivník 772 442 57,25
Slovenské Nové Mesto 1 101 988 89,74
Somotor 1 500 1 500 100
Soľnička 232 232 100
Stankovce 164 164 100
Stanča 418 204 48,8
Streda nad Bodrogom 2 274 2 274 100
Strážne 619 619 100
Svinice 225 225 100
Svätuše 817 817 100
Svätá Mária 570 570 100
Trebišov 24 475 18 534 75,73
Trnávka 180 0 0
Veľaty 851 712 83,67
Veľká Tŕňa 453 453 100
Veľké Ozorovce 758 0 0
Veľké Trakany 1 416 1 416 100
Veľký Horeš 1 061 1 061 100
Veľký Kamenec 795 694 87,3
Viničky 504 504 100
Višňov 219 160 73,06
Vojka 496 496 100
Vojčice 2 154 555 25,77
Zatín 796 796 100
Zbehňov 358 0 0
Zemplín 373 373 100
Zemplínska Nová Ves 900 405 45
Zemplínska Teplica 1 664 560 33,65
Zemplínske Hradište 1 135 788 69,43
Zemplínske Jastrabie 670 229 34,18
Zemplínsky Branč 472 184 38,98
Čerhov 769 707 91,94
Černochov 201 201 100
Čeľovce 552 318 57,61
Čierna 457 457 100
Čierna nad Tisou 3 674 3 674 100
Spolu: 105 925 78 135 73,76