056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Podpora zdravia a výchova k zdraviu

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu zebezpečuje činnosť na úseku:
 • monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie,
 • poradenského centra ochrany a podpory zdravia,
 • výchovy k zdraviu,
 • zdravotníckej informatiky a bioštatistiky.

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia (Poradňa zdravia) pri RÚVZ Trebišov vykonáva poradenskú činnosť v oblasti podpory a ochrany zdravia. Poradenské centrum je určené všetkým obyvateľom okresu Trebišov, ktorí majú záujem o svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických ochorení (najmä srdcovo-cievnych, vybraných nádorových, cukrovky, obezity a iných). Cieľom poradenských centier je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva zameraného na pozitívnu zmenu spôsobu života, ktoré je založené na vedecky overených poznatkoch a metódach medicíny a verejného zdravotníctva.

Výchova k zdraviu je medicínsky odbor interdisciplinárneho charakteru. Jeho poslaním je formovať a rozširovať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov zamerané na ochranu a podporu zdravia. Využíva poznatky medicínskych odborov, ako aj iných spoločenských a prírodovedných disciplín, najmä pedagogiky, psychológie, informatiky a ďalších. Hlavným cieľom odboru je upevňovať, ochraňovať, podporovať a motivovať aktívnu účasť obyvateľov na starostlivosti o svoje zdravie a tým aj zdravie celej spoločnosti.

Medicínska informatika a bioštatistika ako odborná disciplína sa venuje skúmaniu medicínsko-zdravotníckych problémov a adekvátnych metód ich riešenia na základe účelného kombinovania procesu zberu, organizovania, uchovávania, spracovávania, interpretovania a distribuovania medicínskych informácií a znalostí za pomoci informačnej technológie.

Pri svojej činnosti vychádza zo Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Koncepcie odboru výchova k zdraviu, Vestník Ministerstva zdravotníctva SR, čiastka 14-15 z dňa 4.9.1996 a Odborného usmernenia ministerstva zdravotníctva SR na zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier  ochrany a podpory zdravia z dňa 15.9.1999 Činnosť oddelenia:

 • Sleduje vývoj zdravotného stavu obyvateľstva s použitím indikátorov verejného zdravia.
 • Monitoruje a analyzuje zdravotné správanie obyvateľov v záujme zisťovania ich  potrieb a v záujme zabezpečovania efektívnych  intervencií.
 • Vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie vo vzťahu ku programom, projektom a politíkám
 • Podieľa sa na vyhodnotení monitorovania vzťahu madzi zdravotným stavom obyvateľstva a faktormi životného a pracovného prostredia,   životnými a pracovnými podmienkami a spôsobom života.
 • Realizuje  preventívne  intervencie:
  • v súlade s medzinárodnými stratégiami  pre oblasť podpory a rozvoja zdravia;
  • v rámci realizácie medzinárodných programov a projektov Svetovej zdravotníckej organizácie;
  • pri realizácii národných, regionálnych a miestnych  programov a projektov.
 • Oddelenie realizuje vlastné regionálne primárne preventívne projekty a programy.
 • Vykonáva hromadné intervencie (kampane, workshopy, besedy):
  • pri príležitosti významných dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou,
  • ako plánované intervencie v podnikoch, úradoch, školách, pre inštitúcie, hnutia, svojpomocné skupiny a iné spoločenské zoskupenia.
 • Poskytuje možnosť bezplatného individuálného vyšetrenia v poradni zdravia v záujme prevencie chronických chorôb
 • Vykonáva vedecko –  výskumnú činnosť
  • analyzuje a hodnotí efektivitu vykonávaných činností, projektov a programov;
  • vykonáva výskumnú  činnosť v oblasti epidemiológie chronických chorôb.
 • Spolupracuje:
  • s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri tvorbe zdravotnej politiky príslušného regiónu;
  • so školskými zariadeniami
  • so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnými poisťovňami
  • so Slovenským červeným krížom (SČK) a inými mimovládnymi organizáciami                                                                    
  • s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) a inými vedeckými inštitúciami pri realizácií intervenčných aktivít a programov
 • Zabezpečuje informovanosť obyvateľov o:
  • spôsoboch aktívnej ochrany, podpory a rozvoji svojho zdravia,
  • prevencii ochorení a rizikového správania,
  • súčasnej úrovni verejného zdravia a o vývoji zdravotného stavu obyvateľstva v regióne okresu Trebišov a v SR
  • stave a vplyve životného štýlu a životného prostredia regiónu TV na verejné zdravie
 • Vykonáva publikačnú a edičnú činnosť.

Poradenstvo je poskytované bezplatne, termín vyšetrenia je potrebné dohodnúť vopred osobne, telefonicky alebo mailom na: Tel. čísle: 056/672 4884
E-mail: tv.dudova@uvzsr.sk
Vyšetrenia a poradenstvo je možné dohodnúť v: Pondelok – Piatok: od 7.30 hod.