056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

AKTUALIZOVANÉ: Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike – usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Šírenie vysoko nebezpečnej nákazy (ďalej len „VNN“) v medzinárodnom rozsahu oznamuje
Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO“). Na základe tejto skutočnosti krajiny
prijímajú vnútorné opatrenia, ktoré sú v súlade s odporúčaniami SZO a so všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Tieto opatrenia sú zamerané na zvýšenie pripravenosti
verejného zdravotníctva na ochranu verejného zdravia pred hrozbou možného zavlečenia
a šírenia VNN. Problematika zabránenia zavlečenia VNN na územie SR je riešená realizáciou
úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR číslo 190/2013 k realizácii II. etapy implementácie
Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR. Nie je však vylúčené, že i napriek
vykonávaným opatreniam na zabránenie zavlečenia VNN na územie SR, realizovaných na
miestach vstupu, sa môže zistiť osoba podozrivá z ochorenia na VNN.
Všeobecným, základným a prvotným princípom ochrany verejného zdravia pred VNN je
izolácia osoby podozrivej z ochorenia na VNN. Vykonanie izolácie osoby podozrivej
z ochorenia na VNN vyžaduje jednotnú koordináciu a súčinnosť zainteresovaných rezortov
a určených síl a prostriedkov zasahujúcich zložiek, vykonávajúcich izoláciu osoby podozrivej
z ochorenia na VNN. Toto sa dosahuje prostredníctvom vopred vypracovaných, jednotných
postupov, ktoré stanovujú poradie činností, vzájomnú komunikáciu pri vykonávaní činností,
koordináciu a súčinnosť zasahujúcich zložiek, bez ktorej nie je možné správne realizovať
izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na VNN.

Postupy pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN
Pravdepodobné miesta zistenia osoby podozrivej z ochorenia na VNN mimo miesta vstupu do
SR sú:
1. Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých alebo ambulancia všeobecného lekára pre
deti a dorast alebo ambulancia lekárskej služby prvej pomoci.
2. Centrálne prijímacie oddelenie (ďalej len „CPO“), prípadne iné oddelenie zdravotníckeho
zariadenia.
3. Zariadenia v pôsobnosti rezortu vnútra, obrany a dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja.
4. Ostatné zariadenia spoločného ubytovania a stravovania.
5. Domácnosť.

1. Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých alebo v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast alebo v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci (ďalej všeobecný lekár):
a) všeobecný lekár na základe pozitívnych, klinických a anamnestických epidemiologických údajov ihneď oznámi územne príslušnému regionálnemu hygienikovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) podľa miesta zistenia nákazy zistenie osoby podozrivej z ochorenia na VNN,
b) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy so všeobecným lekárom doplní a skompletizuje klinické a anamnestické epidemiologické údaje o hlásenej osobe podozrivej z ochorenia na VNN a na základe týchto údajov nariadi:
– všeobecnému lekárovi dočasne izolovať osobu podozrivú z ochorenia na VNN v izolačnej miestnosti, ambulancii alebo v inej oddelenej miestnosti,
– všeobecnému lekárovi okamžite uzavrieť čakáreň, spracovať menný zoznam osôb (vrátane telefonického kontaktu) prítomných v čakárni a ambulancii, ktoré boli v úzkom kontakte s dotyčnou osobou, uzavrieť ambulanciu a čakať na príchod epidemiológa, ktorého vyšle regionálny hygienik a nariadi príslušné protiepidemické opatrenia,
– krajskému operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „KOS ZZS“) vyslať za asistencie polície určenú posádku ZZS na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN na Kliniku infektológie a geografickej medicíny UN Bratislava alebo Kliniku infektológie a cestovnej medicíny UN L. Pasteura Košice alebo oddelenie infektológie Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej len „určené infektologické pracovisko“),
– epidemiológovi pripraviť návrh na realizáciu protiepidemických opatrení v ambulancii všeobecného lekára,
c) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po skompletizovaní údajov a potvrdení podozrenia z ochorenia na VNN požiada príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach o vydanie nariadenia určenému infektologickému pracovisku k pripraveniu sa na prevzatie a izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na VNN,
d) KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyšle určenú posádku ZZS s asistenciou polície do ambulancie všeobecného lekára na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN,
e) posádka ZZS za asistencie polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko,
f) personál určeného infektologického pracoviska na základe nariadenia príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach prevezme, izoluje a poskytne zdravotnú starostlivosť osobe podozrivej z ochorenia na VNN,
g) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR,
h) hlavný hygienik SR vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia oznámi ministrovi zdravotníctva SR a prijme opatrenia k monitorovaniu výsledkov mikrobiologických testov biologických vzoriek odobratých osobe podozrivej z ochorenia na VNN a zároveň určí, ktoré mikrobiologické pracovisko bude vykonávať laboratórnu diagnostiku.

2. Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN na CPO alebo prípadne na inom oddelení zdravotníckeho zariadenia:
a) lekár CPO alebo lekár iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia na základe pozitívnych klinických a anamnestických epidemiologických údajov a výsledkov konzultácie so službukonajúcim lekárom určeného infektologického pracoviska ihneď oznámi územne príslušnému regionálnemu hygienikovi RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy zistenie osoby podozrivej z ochorenia na VNN,
b) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy s ošetrujúcim lekárom CPO alebo lekárom iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia a službukonajúcim lekárom určeného infektologického pracoviska doplní a skompletizuje klinické a anamnestické epidemiologické údaje o osobe podozrivej z ochorenia na VNN a na základe týchto údajov nariadi:
– ošetrujúcemu lekárovi CPO alebo lekárovi iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia izolovať osobu podozrivú z ochorenia na VNN v účelovo vyčlenenej miestnosti na CPO alebo v účelovo vyčlenenej miestnosti v zdravotníckom zariadení,
– ošetrujúcemu lekárovi CPO alebo lekárovi iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia izolovať a vypracovať zoznam zdravotníckych pracovníkov CPO alebo iného oddelenia, ktorý prišiel do úzkeho kontaktu s osobou podozrivou z ochorenia na VNN v účelovo vyčlenenej miestnosti na CPO alebo v účelovo vyčlenenej miestnosti v zdravotníckom zariadení,
– ošetrujúcemu lekárovi CPO alebo lekárovi iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia uzatvoriť čakáreň, spracovať menný zoznam osôb (vrátane telefonického kontaktu) prítomných v čakárni oddelenia, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou podozrivou z ochorenia na VNN a čakať na príchod epidemiológa, ktorého vyšle územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy,
– KOS ZZS vyslať určenú posádku ZZS s asistenciou polície na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko,
– epidemiológovi v súčinnosti s hygienikom zdravotníckeho zariadenia pripraviť návrh na realizáciu protiepidemických opatrení na CPO alebo inom oddelení zdravotníckeho zariadenia.
c) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyžiada od príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach vydať nariadenie určenému infektologickému pracovisku k pripraveniu sa na prevzatie, izoláciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe podozrivej z ochorenia na VNN,
d) KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyšle určenú posádku ZZS s asistenciou polície na CPO k vykonaniu bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN,
e) posádka ZZS s asistenciou polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko,
f) personál určeného infektologického pracoviska na základe nariadenia príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach prevezme, izoluje a poskytne zdravotnú starostlivosť osobe podozrivej z ochorenia na VNN,
g) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR,
h) hlavný hygienik SR vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia oznámi ministrovi zdravotníctva SR a prijme opatrenia k monitorovaniu výsledkov laboratórnych testov biologických vzoriek odobratých osobe podozrivej z ochorenia na VNN a zároveň určí, ktoré mikrobiologické pracovisko bude vykonávať laboratórnu diagnostiku.
3. Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN v zariadeniach rezortov vnútra, obrany, dopravy výstavby a regionálneho rozvoja:
a) zodpovedná osoba zariadenia (lekár, správca, vedúci, službukonajúca osoba a pod.) prostredníctvom ústnej komunikácie a zodpovedaním relevantných otázok zistí prvotné laické klinické a anamnestické epidemiologické údaje od osoby podozrivej z ochorenia VNN. Ak prvotné údaje smerujú k vzniku podozrenia z ochorenia na VNN, ihneď získané údaje oznámi príslušnému rezortnému hygienikovi,
b) príslušný rezortný hygienik doplní a skompletizuje klinické a anamnestické epidemiologické údaje o osobe podozrivej z ochorenia na VNN a informuje územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy, ktorého požiada o zabezpečenie vyslania posádky ZZS na vykonanie jej bezpečného (izolovaného) transportu na určené infektologické pracovisko,
Zodpovednej osobe zariadenia príslušný rezortný hygienik nariadi:
– ihneď izolovať osobu podozrivú z ochorenia na VNN v izolačnej miestnosti, alebo samostatnej miestnosti zariadenia,
– uzavrieť zariadenie, spracovať menný zoznam osôb, s ktorými osoba podozrivá z ochorenia na VNN prišla do úzkeho kontaktu (vrátane telefonického kontaktu) a zabezpečiť im dočasnú karanténu, čakať na príchod ZZS s asistenciou polície, ktorá vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko a epidemiológa, ktorý rozhodne o ďalších opatreniach,
c) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy na základe pozitívnych klinických a anamnestických epidemiologických údajov od rezortného hygienika o osobe podozrivej z ochorenia na VNN nariadi:
– KOS ZZS vyslať určenú posádku ZZS s asistenciou polície na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko,
d) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy požiada príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach o vydanie nariadenie určenému infektologickému pracovisku k pripraveniu sa na prevzatie, izoláciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe podozrivej z ochorenia na VNN,
e) KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyšle určenú posádku ZZS s asistenciou polície do zariadenia k vykonaniu bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN,
f) posádka ZZS s asistenciou polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko,
g) personál určeného infektologického pracoviska na základe nariadenia príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach prevezme, izoluje a poskytne zdravotnú starostlivosť osobe podozrivej z ochorenia na VNN,
h) rezortný hygienik po vykonaní vyššie uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR,
i) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní vyššie uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR;
j) hlavný hygienik SR vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia oznámi ministrovi zdravotníctva a prijme opatrenia k monitorovaniu výsledkov mikrobiologických testov biologických vzoriek odobratých osobe podozrivej z ochorenia na VNN a určí, ktoré mikrobiologické pracovisko bude vykonávať laboratórnu diagnostiku.

4. Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN v ostatných zariadeniach spoločného ubytovania a stravovania:
a) zodpovedná osoba zariadenia (správca, vedúci, službukonajúca osoba a pod.) prostredníctvom ústnej komunikácie a zodpovedaním relevantných otázok zistí prvotné laické klinické a anamnestické, epidemiologické údaje od osoby. Ak prvotné údaje smerujú k podozreniu z ochorenia na VNN, zodpovedná osoba ihneď získané údaje oznámi územne príslušnému regionálnemu hygienikovi RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy,
b) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy doplní a skompletizuje klinické a anamnestické epidemiologické údaje o osobe podozrivej z ochorenia na VNN a na základe týchto údajov nariadi:
– zodpovednej osobe zariadenia izolovať osobu podozrivú z ochorenia na VNN v samostatnej miestnosti zariadenia,
– zodpovednej osobe zariadenia uzavrieť zariadenie, spracovať menný zoznam osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou podozrivou z ochorenia na VNN (vrátane telefonického kontaktu), zabezpečiť ich dočasnú karanténu a čakať na príchod epidemiológa, ktorý navrhne ďalšie opatrenia,
– KOS ZZS vyslať určenú posádku ZZS s asistenciou polície na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko,
– epidemiológovi pripraviť návrh na realizáciu protiepidemických opatrení v zariadení spoločného ubytovania a stravovania.
c) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyžiada od príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach vydať nariadenie určenému infektologickému pracovisku k pripraveniu sa na prevzatie, izoláciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe podozrivej z ochorenia na VNN,
d) KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyšle určenú posádku ZZS s asistenciou polície do zariadenia k vykonaniu bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN,
e) posádka ZZS s asistenciou polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko,
f) personál určeného infektologického pracoviska na základe nariadenia príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach prevezme, izoluje a poskytne zdravotnú starostlivosť osobe podozrivej z ochorenia na VNN,
g) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR,
h) hlavný hygienik SR vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia oznámi ministrovi zdravotníctva SR a prijme opatrenia k monitorovaniu výsledkov mikrobiologických testov biologických vzoriek odobratých osobe podozrivej z ochorenia na VNN a zároveň určí, ktoré mikrobiologické pracovisko bude vykonávať laboratórnu diagnostiku.

5. Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN volajúcej z domácnosti:
a) KOS ZZS prijme na tiesňovej linke od volajúceho požiadavku na poskytnutie neodkladnej starostlivosti osobe s príznakmi infekčného ochorenia,
b) KOS ZZS prostredníctvom ústnej komunikácie a zodpovedaním relevantných otázok zistí prvotné laické klinické a anamnestické epidemiologické údaje od osoby,
c) KOS ZZS pri podozrení z ochorenia na VNN, ihneď oznámi vzniknutú udalosť územne príslušnému regionálnemu hygienikovi RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy,
d) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy na základe pozitívnych klinických a anamnestických epidemiologických údajov ihneď nariadi:
– KOS ZZS vyslať s asistenciou polície určenú posádku ZZS na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko,
– epidemiológovi vykonať protiepidemické opatrenia v domácnosti volajúceho,
e) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyžiada od príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach vydať nariadenie určenému infektologickému pracovisku k pripraveniu sa na prevzatie, izoláciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe podozrivej z ochorenia na VNN,
f) KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyšle určenú posádku ZZS s asistenciou polície do zariadenia k vykonaniu bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN,
g) posádka ZZS s asistenciou polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko,
h) personál určeného infektologického pracoviska na základe nariadenia príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach prevezme, izoluje a poskytne zdravotnú starostlivosť osobe podozrivej z ochorenia na VNN,
i) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní vyššie uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR;
j) hlavný hygienik SR vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia oznámi ministrovi zdravotníctva a prijme opatrenia k monitorovaniu výsledkov mikrobiologických testov biologických vzoriek odobratých osobe podozrivej z ochorenia na VNN a zároveň určí, ktoré mikrobiologické pracovisko bude vykonávať laboratórnu diagnostiku.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Čítajte celý materiál (PDF)