056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č.307/2014 Z.z.

V súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení so  Smernicou MZ SR zo dňa 21.6.2019 č.: Z034841-2019-ÚKaS

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

zverejňuje a sprístupňuje

označenie zodpovednej osoby:

Útvar kontroly a sťažností
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 83752 Bratislava

Spôsoby podávania podnetov:

Elektronicky: na emailovej adrese: protispolcinnost@health.gov.sk
Písomne na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava, Útvar kontroly a sťažností.

Na obálke je potrebné uviesť označenie „protispoločenská činnosť “ a upozornenie „NEOTVÁRAŤ“.