056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Ebola – usmernenia

Ebola je ťažké akútne vírusové ochorenie človeka a pravdepodobne aj opíc. U ľudí vyvoláva akútnu hemoragickú horúčku. Vyznačuje sa vysokou nákazlivosťou. Pôvodcom ochorenia je vírus horúčky Ebola z čeľade Filoviridae. Vírus Eboly účinne zabíja mydlo, bielidlá, slnečné svetlo alebo sušenie. Zničí ho aj vypranie šatstva kontaminovaného tekutinami v práčke. Na vysušených povrchoch alebo povrchoch vystavených slnečnému žiareniu prežije vírus len krátky čas.

Prenos Človek sa infikuje úzkym kontaktom s chorým živým alebo mŕtvym, najmä stykom s krvou, stolicou, slinami, močom. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení. K prenosu dochádza taktiež nedostatočne sterilizovanými injekčnými striekačkami a ihlami. Vzdušná cesta prenosu sa uplatňuje minimálne. Človek sa môže nakaziť aj kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých alebo uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.
Klinické príznaky Ochorenie začína náhle vysokou teplotou, bolesťami hrudníka a brucha, zvracaním a vodnatými hnačkami. Približne 5. deň od začiatku ochorenia sa objavujú na koži červené vyrážky. Vzniká bolestivý zápal hrtanu, suchý kašeľ, bolesti svalov a kĺbov. V dôsledku častých hnačiek a zvracania dochádza k extrémnej dehydratácii. Koncom prvého týždňa ochorenia u väčšiny prípadov dochádza ku krvácaniu, ktoré sa prejavuje krvavými hnačkami, vykašlávaním a zvracaním krvi, podkožnými krvnými výronmi, krvácaním z ďasien a z nosa. Niekedy môže prísť k ožltnutiu. Chorí, následkom značnej straty krvi v šoku, v priebehu druhého týždňa ochorenia umierajú. Smrtnosť dosahuje až 50 %. Niekedy však môže ochorenie prebiehať ľahšie, iba ako chrípke podobné ochorenie. Inkubačný čas je 2 – 21 dní.
Terapia Liečba ochorenia je len symptomatická.
Výskyt Vírus Ebola bol objavený v súvislosti s epidémiou, ktorá v r. 1976 postihla 602 osôb v Zaire a Sudáne, z toho 397 osôb zomrelo. V epidémii, ktorá postihla v priebehu septembra 2000 až januára 2001 Ugandu, ochorelo 428 osôb a 173 z nich zomrelo. V poslednej epidémii, ktorá postihla tri krajiny západnej Afriky (Guinea, Liberia a Sierra Leone) ochorelo od decembra 2013 k 30. júnu 2014 na Ebolu 759 osôb, z nich 467 zomrelo. Smrtnosť dosiahla hodnotu 61, 5 %.
Riziko nakazenia vírusom Eboly a jeho prevencia Pri ceste do postihnutých oblastí je riziko infekcie vírusom Eboly veľmi nízke, pokiaľ nie ste priamo vystavení telesným tekutinám mŕtvych alebo živých nakazených osôb alebo zvierat. Ochorenie sa neprenáša bežným kontaktom na verejnosti s ľuďmi, ktorí nejavia známky ochorenia. Vírusom Eboly sa neprenáša pri manipulácii s peniazmi alebo potravinami, či plávaním v bazéne. Neprenášajú ho ani komáre.
Represívne opatrenia Hlásenie ochorenia a podozrenia z ochorenia na územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý prípad hlási na Úrad verejného zdravotníctva SR a ten ako kontaktné miesto do WHO v súlade s Medzinárodnými zdravotníckymi predpismi (IHR). Izolácia chorého s prísnym dodržiavaním bariérovej ošetrovateľskej techniky. Dezinfekcia všetkých výlučkov chorého a predmetov ktoré mohli byť týmito výlučkami kontaminované. Osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s chorým sa podrobujú zvýšenému zdravotnému dozoru po dobu troch týždňov od posledného styku s chorým. Sleduje sa ich zdravotný stav, kontroluje sa telesná teplota aspoň dvakrát denne. Osoby s teplotou nad 38°C sa ihneď hospitalizujú. Mŕtvych treba ihneď pochovať alebo spáliť.
Odporúčania pre cestujúcich do krajín výskytu Eboly

• vyhýbať sa priamemu kontaktu s krvou a telesnými tekutinami pacientov alebo mŕtvych osôb a s predmetmi, ktoré môžu byť kontaminované;
• vyhýbať sa priamemu kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami a nekonzumujte ich mäso („bush meat“);
• vyhýbať sa nechránenému pohlavnému styku.

Odporúčania pre cestujúcich, ktorí sa vrátili z krajín výskytu Eboly Riziko nákazy pre cestovateľov zo Slovenska, ktorí navštívili krajiny západnej Afriky (Guinea, Liberia a Sierra Leone), kde prebieha epidémia Eboly je nízke. Ak sa v období niekoľkých týždňov po návrate objaví horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, bolesti hrdla, kašeľ alebo iné závažné príznaky:

• je potrebné zostať doma a kontaktovať telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze; symptómy môžu predstavovať inú infekciu ako napríklad maláriu, ktorá vyžaduje okamžitú liečbu,
• ošetrujúci lekár po predvolaní pacienta by mal zhodnotiť klinický stav, zabezpečiť v rámci diferenciálnej diagnostiky potrebné laboratórne vyšetrenia na vylúčenie iných diagnóz,
• podozrenie na Ebolu hlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a ihneď oznámiť územne príslušnej infekčnej klinike, resp. infekčnému oddeleniu – ktorému ďalší postup odporúčame konzultovať s Klinikou infektológie a geografickej medicíny v Bratislave, nakoľo disponuje lôžkami spĺňajúce stupeň biologicke bezpečnosti – BSL 4,
• príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečí protiepidemické opatrenia,
• NRC pre hemoragické horúčky na ÚVZ SR ani iné laboratorium nedisponuje diagnostikou ochorení, kterých laboratorium spĺňa BSL 4. Preto odporúčame zabezpečiť laboratornu diagnostiku v laboratoriu v zahraničí, ktoré má akreditované laboratorium a metodiku (napr. Robert Koch Institut, Berlin, Nemecko).
Aktuálne úlohy pripravenosti na vysoko nebezpečné nákazy v rezorte zdravotníctva (PDF)

[collapse id=“collapse_60″]

[citem title=“Súhrnná informácia o epidémii Eboly“ id=“citem_87″ parent=“collapse_50″]

Aktuálna epidemiologická situácia
Epidémia Eboly začala v decembri 2013 v štáte Guinea v západnej Afrike. Postupne sa začala šíriť do susedných krajín. Momentálne sú postihnuté štyri krajiny: Guinea, Libéria, Sierra Leone a Nigéria s celkovým počtom 1 711 nakazených osôb a 932 úmrtí (k 4. 8. 2014). Ide o najväčšiu epidémiu Eboly, aká bola doteraz zaznamenaná. Pri tejto vysoko nebezpečnej nákaze býva zaznamenaný vysoký počet úmrtí. V momentálne prebiehajúcej epidémii bola zaznamenaná 55 % úmrtnosť.

Charakteristika ochorenia
Ebola je ťažké akútne vírusové ochorenie človeka a pravdepodobne aj u opíc. U ľudí vyvoláva akútnu hemoragickú horúčku. Vyznačuje sa vysokou nákazlivosťou. Človek sa infikuje úzkym kontaktom s chorým živým alebo mŕtvym, najmä stykom s krvou, stolicou, slinami, močom. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení. K prenosu dochádza taktiež nedostatočne sterilizovanými injekčnými striekačkami a ihlami. Vzdušná cesta prenosu sa uplatňuje minimálne. Človek sa môže nakaziť aj kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých alebo uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.
Vírus Eboly účinne zabíja mydlo, bielidlá, slnečné svetlo alebo sušenie. Zničí ho aj vypranie šatstva kontaminovaného tekutinami v práčke. Na vysušených povrchoch alebo povrchoch vystavených slnečnému žiareniu prežije vírus len krátky čas.
Ochorenie začína náhle vysokou teplotou, bolesťami hrudníka a brucha, zvracaním a vodnatými hnačkami. Približne na 5. deň od začiatku ochorenia sa objavujú na koži červené vyrážky. Vzniká bolestivý zápal hrtanu, suchý kašeľ, bolesti svalov a kĺbov. V dôsledku častých hnačiek a zvracania dochádza k extrémnej dehydratácii organizmu. Koncom prvého týždňa ochorenia u väčšiny prípadov dochádza ku krvácaniu, ktoré sa prejavuje krvavými hnačkami, vykašliavaním a zvracaním krvi, podkožnými krvnými výronmi, krvácaním ďasien a z nosa. Niekedy môže prísť k ožltnutiu. Následkom značnej straty krvi častpo dochádza k šoku a chorí v priebehu druhého týždňa ochorenia umierajú. Smrtnosť dosahuje 50 % – 90 %. Niekedy však môže ochorenie prebiehať aj v ľahšej forme. Inkubačný čas je 2 – 21 dní.
Proti ochoreniu neexistuje špecifická liečba ani očkovacia látka. Liečba je len symptomatická.
Pri ceste do postihnutých oblastí je riziko infekcie vírusom Eboly veľmi nízke, pokiaľ nie ste priamo vystavení telesným tekutinám mŕtvych alebo živých nakazených osôb alebo zvierat. Ochorenie sa neprenáša bežným kontaktom na verejnosti s ľuďmi, ktorí nejavia známky ochorenia. Vírus Eboly sa neprenáša pri manipulácii s peniazmi alebo potravinami, či plávaním v bazéne. Nebol zaznamenaný prenos komármi.

Opatrenia Svetovej zdravotníckej organizácie
Vzhľadom k tomu, že sa od decembra 2013 nepodarilo zastaviť epidémiu Eboly Svetová zdravotnícka organizáciu (SZO) vydala 8. 8. 2014 stav núdze pre postihnuté oblasti. Stav núdze pre postihnuté oblasti umožňuje SZO vydávať ďalšie odporúčania a prijímať opatrenia. V tejto súvislosti boli aj postihnuté krajiny vyzvané SZO, aby vyhlásili stav núdze a prijali čo najprísnejšie zdravotné opatrenia.

Opatrenia Európskej komisie
Epidémiou Eboly sa zaoberá aj Európska komisia (EK) prostredníctvom Výboru pre bezpečnosť zdravia (HSC) v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC). EK komunikuje so všetkými členskými štátmi a snaží sa zistiť pripravenosť jednotlivých členských štátov. ECDC vydalo odporučenie pre cestovateľov, ktoré bolo preložené do všetkých jazykov členských štátov. ÚVZ SR toto odporučenie v slovenskom jazyku ihneď zverejnil na svojej internetovej stránke. Momentálne je v štádiu diskusie dokument EK, ktorý bude dostupný členským štátom na zverejnenie. Predpokladáme, že v priebehu budúceho týždňa bude tento dokument k dispozícii.

Opatrenia v Slovenskej republike
Na Slovensku prijali opatrenie ÚVZ SR (viď nižšie), Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (MZV SR) a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVaRR).
MZV SR vydalo na svojej webovej stránke odporúčanie pre obyvateľov v Slovenskej republike, aby zvážili cestovanie do postihnutých oblastí. V prípade, že sa rozhodnú cestovať, majú možnosť zaregistrovať sa do databázy MZV prostredníctvom dobrovoľnej elektronickej registrácie.
MDVaRR má zabezpečený izolačný box na letisku M. R. Štefánika v Bratislave, kontakt na záchranné služby v prípade potreby a distribuovalo odporúčania pre cestovateľov na letisku.
V Slovenskej republike je k dispozícii zdravotnícke zariadenie vhodné na prijatie, monitorovanie a liečbu pacienta pozitívneho na vírusové ochorenie Ebola. Ide o Kliniku infektológie a geografickej medicíny v Bratislave, ktorá ako jediná v Slovenskej republike disponuje lôžkami spĺňajúce stupeň biologickej bezpečnosti BSL 4.
Vzhľadom k tomu, že NRC pre hemoragické horúčky na ÚVZ SR nemá k dispozícii metodiku na diagnostikovanie vírusu Eboly, ani nedisponuje stupňom biologickej bezpečnosti BSL 4, bude nevyhnutné v prípade potreby zabezpečiť laboratórnu diagnostiku v zahraničí (akreditované laboratórium Robert Koch Institute, Nemecko).

Opatrenia ÚVZ SR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) je v neustálom kontakte s európskymi kompetentnými orgánmi a zúčastňuje sa audiokonferencií, ktoré sa zaoberajú vyššie uvedenou problematikou. ECDC pravidelne informuje o aktuálnej epidemiologickej situácii a ÚVZ SR tieto informácie uverejňuje na internetovej stránke a opakovane ich poskytuje médiám za účelom objektívneho informovania verejnosti. ÚVZ SR požiadalo vedúceho hygienika MDVaRR o súčinnosť v prípade podozrenia na vírusové ochorenie Ebola u cestovateľov prichádzajúceho na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou.

Napriek tomu, že riziko zavlečenia epidémie Eboly na Slovensko je nízke, ÚVZ SR odporúča nasledovný postup:
• v prípade, že sa u cestovateľov, ktorí sa vrátili z postihnutých oblastí objavia klinické príznaky ako horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, bolesti hrdla, kašeľ alebo iné závažné príznaky zostane doma a okamžite kontaktuje telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a informuje ho o cestovateľskej anamnéze,
• osoby, ktoré sa vrátili z postihnutých oblastí majú monitorovať svoj klinický stav minimálne 21 dní od príchodu, čo je inkubačná doba ochorenia (2 – 21 dní),
• ošetrujúci personál zdravotníckeho zariadenia, ktoré prijíma podozrivú osobu z nákazy, použije ochranné pomôcky (v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom),
• ošetrujúci lekár zhodnotí klinický stav pacienta, zabezpečí odber vzoriek potrebných na laboratórne vyšetrenia,
• v súlade s prílohou 5 zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia hemoragické horúčky patria do skupiny A, ochorenie a podozrenie na ochorenie sa hlási ihneď (telefonicky, faxom, elektronicky, osobne, poslom) príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
• územne príslušnej infekčnej klinike, resp. infekčnému oddeleniu odporúčame ďalší postup konzultovať s Klinikou infektológie a geografickej medicíny v Bratislave,
• príslušný regionálny úrad zabezpečí kompletné epidemiologické vyšetrenie prípadu, príslušné protiepidemické opatrenia a výsledok vyšetrenia hlási ÚVZ SR,
• protiepidemické opatrenia vydávajú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a ÚVZ SR v súlade so zákonom 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
• v prípade ohrozenia verejného zdravia 2. stupňa ak je potrebné prijať opatrenia osobitného predpisu, ÚVZ SR alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva podáva orgánom príslušným na úseku civilnej ochrany obyvateľstva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie,
• v súlade s Medzinárodnými zdravotnými predpismi (IHR SZO) ÚVZ SR ako kontaktné miesto za Slovenskú republiku hlási tieto prípady SZO a cestou systému rýchleho varovania (EWRS), ECDC a EK.

ÚVZ SR, odbor epidemiológie
V Bratislave, 8. 8. 2014

 


[/citem]


[citem title=“Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s vírusovým ochorením Ebola“ id=“citem_11″ parent=“collapse_70″]

1. Aké sú klinické príznaky vírusového ochorenia Ebola?
Ebola je ťažké akútne vírusové ochorenie človeka a pravdepodobne aj opíc. U ľudí vyvoláva akútnu hemoragickú horúčku. Vyznačuje sa vysokou nákazlivosťou.
Ochorenie začína náhle vysokou teplotou, bolesťami hrudníka a brucha, zvracaním a vodnatými hnačkami. Približne 5. deň od začiatku ochorenia sa objavujú na koži červené vyrážky. Vzniká bolestivý zápal hrtanu, suchý kašeľ, bolesti svalov a kĺbov. V dôsledku častých hnačiek a zvracania dochádza k extrémnej dehydratácii. Koncom prvého týždňa ochorenia u väčšiny prípadov dochádza ku krvácaniu, ktoré sa prejavuje krvavými hnačkami, vykašlávaním a zvracaním krvi, podkožnými krvnými výronmi, krvácaním z ďasien a z nosa. Niekedy môže prísť k ožltnutiu. Chorí, následkom značnej straty krvi v šoku, v priebehu druhého týždňa ochorenia umierajú. Smrtnosť dosahuje 50 %. Niekedy však môže ochorenie prebiehať ľahšie, iba ako chrípke podobné ochorenie. Inkubačný čas je 2 – 21 dní. Liečba ochorenia je len symptomatická.
2. Je reálna šanca, aby sa Ebola rozšírila na územie SR?
Riziko rozšírenia Eboly v Slovenskej republike je málo pravdepodobné. Teoreticky ho môže na územie SR importovať osoba, ktorá by sa nakazila v oblasti, kde sa šíri epidémia a takáto osoba príde na Slovensko.
Pri ceste do postihnutých oblastí je riziko infekcie vírusom Eboly veľmi nízke, pokiaľ nie je osoba priamo vystavená telesným tekutinám mŕtvych alebo živých nakazených osôb alebo zvierat. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, nedostatočne sterilizovanými injekčnými striekačkami a ihlami, kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých alebo uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere. Vzhľadom na nie vždy dostatočné zabezpečenie hygienických opatrení v zdravotníckych zariadeniach v oblastiach výskytu Eboly, môže byť riziko infekcie pre cestovateľov, ktorí by vyhľadali z akéhokoľvek dôvodu lekársku starostlivosť v takomto zdravotníckom zariadení.
3. Je Slovenská republika pripravená na to, ak by sa u nás objavil výskyt vírusového ochorenia Ebola?
V prípade, ak by sa ochorenie Ebola vyskytlo na Slovensku, chorý by bol hospitalizovaný a izolovaný na Klinike infekčnej a geografickej medicíny. Ide o špecializované pracovisko, ktoré sa zaoberá infekčnými ochoreniami vrátane importovaných nákaz a je vybavené špeciálnou podtlakovou jednotkou pre hospitalizáciu pacientov s vysoko virulentnými nákazami. Ochorenie by bolo v súlade s Medzinárodnými zdravotnými predpismi hlásené do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), vyhľadali by sa osoby, ktoré boli v kontakte s chorým na Ebolu.
4. Má Úrad verejného zdravotníctva SR informácie o ľuďoch – Slovákoch, ktorí sa pohybujú – alebo išli do postihnutej oblasti?
ÚVZ SR nemá informácie o občanoch Slovenskej republiky, ktorí sa pohybujú v postihnutých oblastiach. Avšak v prípade, ak by slovenský občan ochorel, ÚVZ SR vykoná kompletné epidemiologické vyšetrenie vrátane kontaktovania osôb, s ktorými chorý prišiel do kontaktu a informovania ostatných členských štátov v prípade, že by kontakty chorého slovenského občana pochádzali z iných krajín.
5. Čo majú ľudia robiť, ak by mali podozrenie, že s takýmto pacientom/ktorý navštívil rizikové krajiny/ prišli do kontaktu, respektíve ich blízky má podobné príznaky?
V prípade, ak niekto príde do kontaktu s takouto osobou, je potrebné sledovať zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov ochorenia kontaktovať lekársku starostlivosť a informovať lekára o tom, že bol v kontakte s cestujúcim, ktorý sa vrátil z postihnutých oblastí.
Osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s chorým sa podrobujú zvýšenému zdravotnému dozoru po dobu troch týždňov od posledného styku s chorým.
6. Platí pre občanov SR, ktorí prišli zo západnej Afriky povinnosť dodržať 3- týždňovú karanténu?
Inkubačný čas ochorenia je 2 – 21 dní. Nebezpečenstvo spočíva aj v tom, že sa u nakazenej osoby nemusia ihneď prejaviť príznaky ochorenia. Preto Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) odporúča poučiť všetkých cestujúcich prichádzajúcich z postihnutých oblastí, aby monitorovali svoj zdravotný stav. Ak sa v období niekoľkých týždňov po návrate objaví horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, bolesti hrdla, kašeľ alebo iné závažné príznaky, je potrebné kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze. Slovenská republika nemá priame letecké spojenie s postihnutými oblasťami.
7. Monitoruje Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu?
Úrad verejného zdravotníctva SR priebežne monitoruje situáciu v súvislosti s epidémiou Eboly. Riziko rozšírenia Eboly v Slovenskej republike je málo pravdepodobné. Ebolu teoreticky môže na územie SR importovať osoba, ktorá sa nakazí v oblasti, kde prebieha epidémia. Úrad verejného zdravotníctva SR informuje verejnosť prostredníctvom svojej webovej stránky a tiež odpovedá na otázky médií. Úrad verejného zdravotníctva SR sleduje situáciu aj na základe informácií zverejňovaných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).
Svetová zdravotnícka organizácia vydala odporúčania pre cestujúcich do krajín s výskytom Eboly (najmä vyhýbať sa priamemu kontaktu s pacientmi, a s ich telesnými tekutinami, s voľne žijúcimi zvieratami, konzumácie mäsa divoko žijúcich zvierat a vyhýbať sa nechránenému pohlavnému styku). Štáty Európskej únie epidemiologickú situáciu monitorujú a prípadné opatrenia sa budú prijímať na základe vývoja epidemiologickej situácie.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydalo v súvislosti s epidémiou Eboly odporúčanie pre cestovateľov, ktoré je uverejnené na webovej stránke http://www.foreign.gov.sk/.


[/citem]


[citem title=“Vírusové ochorenie Ebola – Informácia pre cestujúcich“ id=“citem_81″ parent=“collapse_70″]

Čo je Ebola?

Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie spôsobené vírusom Ebola, ktoré často končí smrťou.
Ochorenie sa prenáša priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami (napr. sliny, moč) živých alebo mŕtvych nakazených ľudí. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení.
Človek sa môže nakaziť aj priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých či uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.
Vírus Eboly sa neprenáša vzduchom, ako napríklad chrípka.

Ochorenie sa klinicky prejavuje po dvoch až 21 dňoch od vystavenia vírusu náhlym nástupom horúčky, bolesťami svalov, slabosťou, bolesťami hlavy a hrdla. V ďalšom štádiu sa ochorenie prejavuje zvracaním, hnačkami, vyrážkami a poruchami funkcie pečene a obličiek. U niektorých pacientov môže dôjsť k vnútornému a vonkajšiemu krvácaniu a zlyhaniu viacerých orgánov.
Pre samotné ochorenie neexistuje očkovacia látka ani liečba.

Riziko nakazenia vírusom Eboly a jeho prevencia

Aj keď žijete alebo cestujete do postihnutých oblastí, riziko infekcie vírusom Eboly je veľmi nízke, pokiaľ nie ste priamo vystavení telesným tekutinám mŕtvych alebo živých nakazených osôb alebo zvierat. Kontakt s telesnými tekutinami zahŕňa aj nechránený pohlavný styk s uzdraveným pacientom, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení.
Ochorenie sa neprenáša bežným kontaktom na verejnosti s ľuďmi, ktorí nejavia známky ochorenia. Vírusom Eboly sa rovnako nenakazíte pri manipulácii s peniazmi alebo potravinami, či plávaním v bazéne. Neprenášajú ho ani komáre.
Vírus Eboly účinne zabíja mydlo, bielidlá, slnečné svetlo alebo sušenie. Zničí ho aj vypranie šatstva kontaminovaného tekutinami v práčke. Na vysušených povrchoch alebo povrchoch vystavených slnečnému žiareniu prežije vírus len krátky čas.

Epidémia Eboly v roku 2014

Momentálne prebieha epidémia Eboly v Guinei a Libérii. Osoby, ktoré sa vyskytujú alebo sa chystajú navštíviť postihnuté oblasti, by sa mali riadiť nasledovnými odporúčaniami.

Odporúčania pre cestujúcich do Guinei alebo Libérie

Riziko vystavenia vírusu Eboly je pre návštevníkov veľmi nízke. Nasledujúce preventívne opatrenia by však mali eliminovať riziko nakazenia:
• vyhýbajte sa priamemu kontaktu s krvou a telesnými tekutinami pacientov alebo mŕtvych osôb a s predmetmi, ktoré môžu byť kontaminované;
• vyhýbajte sa priamemu kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami a nekonzumujte ich mäso („bush meat“);
• vyhýbajte sa nechránenému pohlavnému styku.

Odporúčania pre cestujúcich, ktorí sa vracajú z Guinei alebo Libérie

Riziko, že ste boli vystavení vírusu Eboly je veľmi nízke. Dôležité je však dodržiavať nasledovné odporúčania.
Ak sa u Vás v období niekoľkých týždňov po návrate objaví horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky alebo iné závažné príznaky:
• vyhľadajte okamžite lekársku starostlivosť a informujte lekára o Vašej cestovateľskej anamnéze; symptómy môžu predstavovať akúkoľvek infekciu ako napríklad maláriu, ktorá vyžaduje okamžitú liečbu.
Ak ste boli priamo vystavení telesným tekutinám mŕtvych alebo živých nakazených osôb alebo zvierat, vrátane nechráneného pohlavného styku s vyliečeným pacientom:
• vyhľadajte okamžite lekársku starostlivosť a informujte lekára o Vašej cestovateľskej anamnéze,
• pred návštevou telefonicky kontaktujte zdravotnícke zariadenie; aby sa zdravotnícky personál mohol pred prijatím vybaviť vhodnými ochrannými pomôckami ešte pred Vašim prijatím do zariadenia.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), 2014
ECDC je agentúrou Európskej únie
Ebola – Informačný leták ÚVZ SR


[/citem]


[citem title=“Opatrenie Ebola_MDVaR z 8.8.2014 (PDF)“ id=“citem_92″ parent=“collapse_70″]
Tento dokument je vo formáte PDF

Dokument si stiahnite tu:

[/citem]


[citem title=“Ebola – opatrenia na letiskách v USA, Veľkej Británii a Austrálii (PDF)“ id=“citem_29″ parent=“collapse_70″]
Tento dokument je vo formáte PDF

Dokument si stiahnite tu:

[/citem]


[citem title=“Usmernenie ÚVZ SR a RÚVZ v SR pre ošetrujúcich lekárov (PDF)“ id=“citem_28″ parent=“collapse_70″]
Tento dokument je vo formáte PDF

Dokument si stiahnite tu:

[/citem]


[citem title=“Usmernenie pre osoby, ktoré sa rátili z oblastí postihnutých epidémiou Eboly (v lokalite západná a stredná Afrika) “ id=“citem_30″ parent=“collapse_70″]

Osoby, ktoré sa vrátili z postihnutých oblastí sú povinné monitorovať svoj zdravotný stav minimálne 21 dní od príchodu na naše územie, čo predstavuje maximálny inkubačný čas ochorenia vyvolaného vírusom Ebola (2 – 21 dní). Cestovatelia, ktorí sa vrátili z postihnutých oblastí, v prípade objavenia sa klinických príznakov ako telesná teplota ≥ 38,6 °C a niektoré z nasledujúcich príznakov – bolesť hlavy, zvracanie, hnačky, abdominálne bolesti, nevysvetliteľné krvácanie, zostanú doma a telefonicky kontaktujú svojho lekára primárneho kontaktu alebo Krajské oparečné stredisko záchrannej zdravotnej služby (tel.číslo: 112). Informujú ich o svojom klinickom stave a cestovateľskej anamnéze.

[/citem]

 

[/collapse]

Späť na hlavnú stránku