056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Monitoring odpadových vôd v okrese Trebišov na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2

Monitoring odpadových vôd môže zachytiť COVID-19 aj v skupinách ľudí, ktorí neboli hromadne testovaní, alebo sú bez príznakov, a tým poskytuje cenné informácie pre prevenciu šírenia nákazy.

Vzorky odpadových vôd na vyšetrenie koronavírusu vyvolávajúceho ochorenie COVID-19 sa v okrese Trebišov odoberajú (a následne vyšetrujú v laboratóriách Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava) z dvoch odberových miest (24 hodinová zlievaná vzorka): ČOV Trebišov a ČOV Sečovce.

Výsledky vyšetrení odpadových vôd: SARS –CoV-2 (47. a 48. kal. týždeň)

Názov kal. týždeň RT-ddPCR real time RT-PCR ddPCR-kopie RNA
ČOV Trebišov 47. pozit. negat. 1,15
 ČOV Sečovce 47. pozit. pozit. 1,15
ČOV Trebišov 48. pozit. pozit. 2,5
 ČOV Sečovce 48. pozit. pozit. 1,2

 

Odpadová voda predstavuje zdroj mnohých biologických látok ľudského pôvodu. Dostávajú sa sem hlavne v podobe fekálií, moču ale aj slín. Vďaka tomu predstavuje odpadová voda nástroj na sledovanie  rozsiahlej epidémie koronavírusu. Koronavírus sa okrem dýchacích ciest môže nachádzať aj v tráviacej sústave, kde ale po kontakte so žalúdočnými šťavami sa inaktivuje a vylučuje v stolici. Prítomnosť koronavírusu v stolici bola preukázaná už krátko po vzniku infekcie, čo môže byť aj týždne pred vypuknutím klinických príznakov.

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa začal vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze  v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujú sa v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.

Štúdie ukázali, že monitoring výskytu SARS-CoV-2 v odpadových vodách je efektívny nástroj pri predchádzaní šírenia infekcie.
SARS-CoV-2 je infikovanými osobami vylučovaný do odpadových vôd väčšinou už od tretieho dňa po nakazení. Tento časový horizont je omnoho kratší ako doba, bežne potrebná k tomu, aby sa u ľudí prejavili dostatočne pozorovateľné príznaky, ktoré vedú k vyhľadaniu lekárskej pomoci a následnému prípadne pozitívnemu testu na COVID-19 – tento proces môže trvať o niekoľko dní dlhšie.

Odpadové vody sú preto unikátnym zdrojom informácií, ktorý poskytne „v reálnom čase“ lepší odhad rozšírenia koronavírusu v porovnaní s klinickými vzorkami.