056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Hygiena výživy


Hygiena výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva.

Oddelenie zabezpečuje plnenie úloh podľa zákona č. 355/2007 Z. z., v znení jeho zmien a doplnkov, predpisov na jeho vykonanie, zákona o potravinách č.152/1995 Z. z. v znení jeho zmien a doplnkov a koncepcie odboru hygieny výživy v podmienkach okresu a to najmä :

na úseku výživy :

 • vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín,
 • sleduje hygienickú problematiku všetkých foriem spoločného stravovania, s ohľadom na výživovú hodnotu, zmyslovú hodnotu s zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov,
 • vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť s dôrazom na ovplyvňovanie stravovacích návykov a presadzovanie zásad správnej výživy u obyvateľstva,
 • objektivizuje pozitívne a negatívne faktory výživy, v súvislosti s princípmi ochrany, podpory a rozvoje zdravej výživy,

 

na úseku hygieny výroby a hygieny potravín:

 • sleduje hygienickú a zdravotnú bezpečnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov,
 • sleduje nákazy a otravy z potravín a z pokrmov a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu,
 • kontroluje kritické kontrolné body systémov správnej výrobnej praxe v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania,
 • kontroluje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa zdravotného stavu a odbornej spôsobilosti zamestnancov pracujúcich v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania,
 • kontroluje úroveň vykonávania sanitácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v potravinárskych zariadeniach a v zariadeniach spoločného stravovania,
 • vykonáva poradenskú činnosť s osobitným dôrazom na ochranu potravín a pokrmov pred narušením ich hygienickej a zdravotnej bezpečnosti,
 • posudzuje stavebno-technické a prevádzkové podmienky v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania, so zameraním na ich umiestnenie, členenie a technické vybavenie s cieľom vytvorenia podmienok na minimalizáciu rizík, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín a pokrmov,
 • vykonáva a vedie registráciu potravinárskych prevádzok,
 • vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných potravín, hotových pokrmov alebo nápojov,
 • vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín,
 • zbiera a spracováva údaje z monitoringu výživového stavu obyvateľstva, z monitoringu príjmu vybraných prídavných látok, potravinárskych aróm a kontaminantov potravín a údaje z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly,
 • prijíma a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a v rámci opatrení národného pohotovostného plánu

 

na úseku hygieny výrobkov bežného používania:

 • kontroluje obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami, pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami,
 • vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami,
 • vykonáva opatrenia na ochranu zdravia súvisiace so zistením nebezpečných obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami a nebezpečných kozmetických výrobkov,
 • prijíma a odovzdáva informácie o nebezpečných obalových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a o nebezpečných kozmetických výrobkoch, v rámci rýchleho výstražného systému nad kozmetickými výrobkami

 
Dokumenty na stiahnutie:
Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a kozmetických výrobkov (január 2022)
Aktuálne právne predpisy v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín
Právne predpisy k hodnoteniu prípravkov na ochranu rastlín, pre oblasť vplyvu na zdravie ľudí, časť metabolizmus a rezíduá

Príručky správnej praxe:
Základné požiadavky a ciele príručiek správnej hygienickej praxe
Zoznam národných príručiek správnej hygienickej praxe pre potraviny
Usmerňovací dokument Zavádzanie postupov založených na zásadách HACCP a uľahčenie zavádzania zásad HACCP v určitých potravinárskych podnikoch