056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Kúpacia sezóna

Kvalita vody na prírodných a umelých kúpaliskách v okrese Trebišov

V okrese Trebišov budú počas letnej kúpacej sezóny 2021 prevádzkované 2 sezónne nekryté umelé kúpaliská s netermálnou vodou. Jedná sa o prevádzky: „Areál  vodných  športov – letné  kúpalisko“, Trebišov (3 bazény s recirkuláciou vody – plavecký 50 m bazén, plavecký 25 m bazén a malý zážitkový bazén) a „Letné kúpalisko AQUA MARIA“, Veľaty (2 bazény s recirkuláciou vody – plavecký a detský bazén). Prírodné kúpacie oblasti v okrese Trebišov neevidujeme.

Kontrolu bazénovej vody preveruje RÚVZ so sídlom v Trebišove 1x mesačne alebo podľa potreby. Zároveň kontrolu bazénovej vody vykonávajú prevádzkovatelia jednotlivých zariadení v súlade s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Sumárne informácie
Názov zariadenia Miesto Typ Počet bazénov Poznámka
Areál  vodných  športov – letné  kúpalisko Trebišov netermálne 3  

prevádzka ukončená 31.08.2021

Letné kúpalisko AQUA MARIA Veľaty netermálne 2  

prevádzka ukončená 31.08.2021

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Kontakt: 056/668 12 72, 056/668 12 76
tv.hzp@uvzsr.sk