056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Kúpacia sezóna

Informácia o pripravenosti umelých kúpalísk na LTS v okrese Trebišov

Pre ďalšie informácie kliknite na nasledovný odkaz Informačný systém o kvalite vody na kúpanie . Budete presmerovaný na „Informačný systém o kvalite vody na kúpanie“ Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Opatrenia nariadené orgánom verejného zdravotníctva (napr. zákazy prevádzky, zákazy kúpania a pod.):

– k dnešnému dňu neboli vydané

Kvalita vody na prírodných a umelých kúpaliskách v okrese Trebišov

 

V okrese Trebišov sú počas kúpacej sezóny 2020 pravidelne prevádzkované 2 sezónne nekryté umelé kúpaliská s netermálnou vodou. Jedná sa o prevádzky: „Areál  vodných  športov – letné  kúpalisko“, Trebišov (3 bazény – bazén 50 m s recirkuláciou, bazén 25 m s recirkuláciou a malý zážitkový bazén bez recirkulácie s dennou výmenou vody) a „Letné kúpalisko AQUA MARIA“, Veľaty (2 bazény s recirkuláciou – plavecký a detský bazén). Prírodné kúpacie oblasti v okrese Trebišov neevidujeme.

Kontrolu bazénovej vody preveruje RÚVZ so sídlom v Trebišove 1x mesačne alebo podľa potreby. Zároveň kontrolu bazénovej vody vykonávajú prevádzkovatelia jednotlivých zariadení v súlade s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Kvalita vody na umelých kúpaliskách počas kúpacej sezóny 2020
Názov zariadenia Miesto Typ Počet bazénov Vhodnosť vody na kúpanie Poznámka
Areál  vodných  športov – letné  kúpalisko Trebišov netermálne 3 vyhovuje Ukončená prevádzka dňa 31.08.2020
Letné kúpalisko AQUA MARIA Veľaty netermálne 2 vyhovuje Ukončená prevádzka dňa 31.08.2020

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Kontakt: 056/668 12 72
056/668 12 76
tv.hzp@uvzsr.sk