056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Odbor preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolávanú pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov v zamestnaní pred rizikami spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Znamená to prispôsobenie práce človeku (definícia Medzinárodnej organizácie práce a Svetovej zdravotníckej organizácie). Odbor integruje poznatky z hygieny práce, fyziológie a psychológie práce, priemyselnej toxikológie a poznatky z prešetrovania príčin profesionálnych ochorení.

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia je medicínsky odbor, ktorý nadväzuje na medicínsky odbor pracovné lekárstvo.

Predmetom činnosti odboru a jeho hlavné zameranie je na :

a) skúmanie príčin hromadne a jednotlivo sa vyskytujúcich ochorení a poškodení zdravia podmienených prácou,

b) sledovanie a hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci so zohľadnením mimopracovných vplyvov,

c) usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia stanovením a presadzovaním národných stratégií, priorít a zdravotných programov v záujme zdravia zamestnancov,

d) ovplyvňovanie rozvoja a podpory zdravia ľudí pri práci, e) výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru orgánmi verejného zdravotníctva nad ochranou zdravia pri práci vrátane činnosti pracovnej zdravotnej služby

Pracoviská preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie sa zriaďujú vo všetkých RÚVZ v SR a na ÚVZ SR ako odbory alebo oddelenia. Organizačná štruktúra odborov preventívneho pracovného lekárstva na jednotlivých RÚVZ v SR a ÚVZ SR vychádza z koncepcie odboru Preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, ktorá je uverejnená vo Vestníku MZ SR čiastka 12-19, dňa 26.03.2008, ročník 56, normatívna časť č. 15.

Náplňou práce a hlavnými úlohami medicínskeho odboru preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia je:

a) sledovať bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov s cieľom chrániť a upevňovať ich zdravie a pracovnú pohodu,

b) sledovať podmienky práce osobitných skupín zamestnancov, najmä zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, mladistvých zamestnancov, tehotných žien, dojčiacich žien, starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím,

c) analyzovať a hodnotiť príčiny vedúce k poškodeniu zdravia faktormi práce a pracovného prostredia, analyzovať príčiny zhoršovania pracovnej pohody a spracovávať ich do zdravotníckej štatistiky,

d) navrhovať opatrenia na optimalizáciu pracovných podmienok a prispôsobovanie práce telesným a duševným schopnostiam zamestnancov,

e) presadzovať opatrenia na znižovanie a odstraňovanie zdravotných rizík pri práci,

f) usmerňovať programy efektívnej ochrany zdravia pracujúcej populácie, podieľať sa na ich realizácii a na vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov v rámci projektov a koncepcií na ochranu a podporu zdravia,

g) odborne usmerňovať fyzické i právnické osoby pri vytváraní zdravých pracovných podmienok,

h) odborne usmerňovať a aktívne sa podieľať na výchove a vzdelávaní v oblasti vytvárania zdravých pracovných podmienok a starostlivosti o zdravie zamestnancov,

i) kontrolovať a usmerňovať prácu tímov pracovnej zdravotnej služby,

j) overovať odbornú spôsobilosť na výkon činností určených právnymi predpismi,

k) úzko spolupracovať s odborom klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie pri napĺňaní spoločných cieľov odboru pracovné lekárstvo, ktorými je najmä predchádzanie poškodzovaniu zdravia škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia, zlepšovanie zdravotného stavu zamestnancov, podporovanie zdravého spôsobu života a udržiavanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a zvyšovanie pracovnej schopnosti,

l) prešetrovať podozrenia na chorobu z povolania, hodnotiť expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a spolupracovať s lekárom odboru klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, ktorý na základe poskytnutých výsledkov prešetrenia a hodnotenia priznáva chorobu z povolania,

m) určovať kritériá zdravých pracovných podmienok a pripravovať návrhy právnych predpisov týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, optimalizácie pracovných podmienok a vylúčenia resp. obmedzenia nových pracovných rizík,

n) kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a individuálnych správnych aktov vydaných orgánmi verejného zdravotníctva na ochranu zdravia zamestnanca pri práci,

o) vykonávať posudkovú činnosť,

p) využívať represívne opatrenia pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a neplnení opatrení uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru,

q) spolupracovať s orgánmi verejnej správy (štátnej i samosprávy) a inými inštitúciami na národnej a medzinárodnej úrovni v ochrane, rozvoji a podpore zdravia zamestnancov,

r) vykonávať konzultačnú a expertíznu činnosť pre zdravotnícke i nezdravotnícke organizácie s cieľom presadzovať a realizovať opatrenia primárnej prevencie najmä pri:

1. výstavbe a rekonštrukcii výrobných objektov,
2. vývoji, výrobe a dovoze nových strojov, technológií, zariadení, materiálov chemikálií,
3. objektivizácii expozícií faktorom pracovného prostredia a práce,
4. zabezpečovaní komplexnej starostlivosti o zdravie zamestnancov.

s) pracovať v poradných zboroch hlavného odborníka hlavného hygienika SR pre odbor preventívneho pracovného lekárstva a ďalších odborníkov verejného zdravotníctva, pracovných skupinách ÚVZ SR a MZ SR, v rezortných, medzinárodných komisiách a v rámci orgánov a inštitúcií EÚ, SZO, MOP v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
t) spolupracovať pri ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov so vzdelávacími ustanovizňami,
ktoré uskutočňujú ministerstvom zdravotníctva akreditované študijné programy,

u) viesť registre rizikových prác a odborne spôsobilých osôb na činnosti určené legislatívnymi predpismi,

v) uchovávať zdravotné záznamy a záznamy o expozícii zamestnancov odovzdané povinnými subjektmi po ukončení ich činnosti,

w) poskytovať poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov v problematike ochrany, podpory a rozvoja zdravia pri práci,

x) spolupracovať s MZ SR v problematike ochrany zdravia proti chemickým hrozbám a zbraniam.

Legislatíva v oblasti Preventívneho pracovného lekárstva
Informácia o novelizovaných ustanoveniach zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a súvisiacich predpisov
ODSTRAŇOVANIE AZBESTOVÝCH MATERIÁLOV ZO STAVIEB

O ďalších aktuálnych informáciách a legislatívnych úpravách, ktoré sa týkajú povinností fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb pri zabezpečení ochrany zdravia pri práci sa dočítate na stránke:www.uvzsr.sk