056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Poradňa na pomoc pri odvykaní od fajčenia

Poradňa poskytuje vyšetrenie a poradenstvo zamerané na pomoc pri odvykaní od fajčenia.
V poradni sa používa sada vyšetrovacích metód na zisťovanie stupňa závislosti a na základe individuálneho pohovoru a anamnestických údajov sa odporúča vhodná forma odvykania za aktívnej účasti klienta.
 Prístrojom Micro – Smokerlyzer sa vykonáva analýza vydychovaného vzduchu, t.j. stanovuje sa koncentrácia alveolárneho oxidu uhoľnatého (CO) a karboxyhemoglobínu (COHb) vo vydychovanom vzduchu.
 Stupeň závislosti na nikotíne ako na droge sa určuje Fagerstromovým dotazníkom.
Návšteva poradne obvykle nadväzuje na základnú poradňu, ktorá je zameraná na stanovenie individuálneho rizikového skóre najvýznamnejších chronických chorôb (predovšetkým srdcovo-cievnych chorôb) – so stanovením hladiny tukov (celkový a dobrý cholesterol, triglyceridy) a glukózy v krvi, krvného tlaku a pulzu, stavu telesnej hmotnosti (BMI, WHR), abdominálnej obezity, rizika metabolického syndrómu, % tukového a svalového tkaniva. Spojená je s vyhodnotením ukazovateľov životného štýlu a s následným poradenstvom.
Poradenstvo na odvykanie od fajčenia spočíva v:
 nefarmakologickej liečbe a to v psychosociálnej podpore,
 ovplyvňovaní sociálno-psychologických väzieb,
 zvládnutí behaviorálnych postupov.

Klient si musí uvedomiť, že prestať fajčiť je jeho osobným rozhodnutím. Ak sa klient rozhodne uplatniť vo svojom fajčiarskom živote odporúčania na odvykanie od fajčenia, získa v prvom rade osobnú motiváciu nefajčiť, upevní si vlastné zdravie, utuží si morálno-vôľové vlastnosti a získa veľku pravdepodobnosť, že sa k fajčeniu nevráti.

Poradenstvo je pre občanov bezplatné, termín vyšetrenia je potrebné dohodnúť vopred osobne alebo telefonicky na: tel. číslach: 056/672 4884
E-mail: tv.dudova @uvzsr.sk

Návštevné hodiny:
Pondelok:14.00 – 15.00 hod.
Streda: 9.00 – 11.00 hod.
Piatok: 9.00 – 11.00 hod.

Čo je CO (oxid uhoľnatý)?

CO je plyn bez farby a zápachu, ktorý vo vyššej koncentrácii môže až usmrtiť. Vzniká vďaka nedokonalému spaľovaniu, pri vysokých teplotách, kde je nedostatočný prísun kyslíka.
V prípade fajčiarov to nastáva na konci ich horiacej cigarety. Pokiaľ sa CO vdýchne do pľúc vytvorí COHb, ktorý uberá telesným tkanivám určité množstvo kyslíka, ktorý je potrebný pre zdravé fungovanie orgánov. Srdce tak musí pracovať silnejšie a COHb sa stáva faktorom podporujúcim srdečné ochorenia. Zatiaľ čo množstvo CO v tele človeka je rôzne a závisí aj od miesta nášho pobytu (mesto – obec), fajčiari majú omnoho vyššiu koncentráciu CO ako nefajčiari.