056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie  pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR.

 • Podieľa sa na spracovávaní, presadzovaní a vyhodnocovaní opatrení a programov na ochranu zdravia a zdravého životného štýlu detí a mládeže, všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže a prevencie vybraných chorôb a porúch
 • Monitoruje a vyhodnocuje zdravotný stav detí a mládeže
 • Monitoruje a vyhodnocuje zdravotný stav, telesný rast a vývin   detí a mládeže
 • Vykonáva štátny zdravotný dozor nad plnením povinností stanovených zákonom a predpismi súvisiacich s ochranou, podporou a rozvíjaním zdravia detí a mládeže a vykonáva úradnú kontrolu potravín
 • Kontroluje hygienický stav a úroveň prevádzky kolektívnych zariadení pre deti a mládež, zotavovacie podujatia a zariadenia spoločného stravovania pre deti a mládež a vykonáva identifikáciu zdravotných rizík a navrhuje riešenia v oblasti ochrany, podpory a rozvíjania zdravia detí a mládeže
 • Kontroluje dodržiavanie zdravotnej bezpečnosti  podávanej stravy v zariadeniach pre deti a mládež, zdravotnú neškodnosť, energetickú a biologickú hodnotu
 • Kontroluje dodržiavanie hygienických zásad pri výchovno – vzdelávacej činnosti, režimu práce a odpočinku, psychickej a telesnej záťaže a pobytu vonku
 • Sleduje a hodnotí pozitívne a negatívne vplyvy prostredia a životného štýlu na vývin organizmu a jeho zdravotný stav so zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a porúch
 • Výsledky získané výkonom štátneho zdravotného dozoru realizuje cielenými intervenčnými opatreniami zameranými na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení i iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže
 • Kontroluje účinnosť opatrení a rozhodnutí vydaných orgánmi verejného zdravotníctva
 • Sleduje a v súčinnosti so súvisiacimi odbornými oddeleniami vykonáva zber, spracovanie a analýzu  zdravotných kritérií pre prostredie a životný štýl detí a mládeže v regióne
 • Vykonáva metodickú, expertíznu,  konzultačnú a poradenskú  činnosť v rámci svojej pôsobnosti
 • Podieľa sa na zabezpečení odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologické závažné činnosti
 • Spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, masovokomunikačnými prostriedkami a s inými organizáciami nemedicínskeho zamerania

Riziká infekčných ochorení u detí v materskej škole
(zdroj: ÚVZ SR)
Školský rok začína. Užitočné informácie pre rodičov
(zdroj: ÚVZ SR)
Škola je späť, viete akú hmotnosť aktovky má mať vaše dieťa?
(zdroj: ÚVZ SR)

ZOTAVOVACIE PODUJATIA

Otázky a odpovede v súvislosti s organizovaním zotavovacích podujatí pre deti a mládež
(zdroj: ÚVZ SR)