056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Podávanie žiadostí, poplatky, postupy

Podávanie žiadostí na vydanie záväzných stanovísk a rozhodnutí.

Podľa § 13 ods.6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, žiadosť o vydanie stanoviska podľa § 13 ods.3 alebo rozhodnutia podľa § 13 ods.4 cit. zákona musí obsahovať :

•obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba,
•meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
•meno priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,
•dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
•ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia, ktoré si vyžiada RÚVZ Trebišov ( § 13 ods.8 zák.č.355/2007 Z. z. ).


Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, je vydanie
a) záväzného stanoviska alebo rozhodnutia spoplatnené  sumou 50 €
b) vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia spoplatnené  sumou 10 €
c) vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti spoplatnené
sumou 30 €
d) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti spoplatnené sumou 20 €
e) vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti spoplatnené sumou 10 €


Zmena bankového účtu správnych poplatkov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len „RÚVZ Trebišov“) spustil prevádzku platobného systému E-KOLOK pri úhrade správnyh poplatkov. Občania a podnikatelia môžu využiť nové možnosti úhrady správnych poplatkov.
e-Kolok
Správne poplatky je možné RÚVZ Trebišov zaplatiť nasledovne:

a) Potvrdením pre evidenciu poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s.

b) Vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

– poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
– prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu
– zaplateným správneho poplatku do pokladne RÚVZ Trebišov,  hotovostne alebo  bezhotovostne ( platobnou kartou )
– mobilnou aplikáciou
– cez webovú aplikáciu eKolok – Virtuálny kiosk

Žiadatelia (PO, alebo FO, alebo FO-podnikatelia), ktorí majú prístup do svojich elektronických schránok, prípadne ich majú aktivované na doručovanie úradných rozhodnutí, môžu využiť služby elektronického podania žiadosti, pri ktorých je 50% zľava zo sumy správneho poplatku (uvedené vyššie). Ak využijete služby elektronického podania nie je potrebné stiahnuť a vyplniť ŽIADOSŤ/PRIHLÁŠKU z tejto stránky.


VZORY ŽIADOSTÍ
Vzor č.1   Ž I A D O S Ť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  (.pdf)
Vzor č.1 vo formáte .rtf   Ž I A D O S Ť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  (.rtf)

O Z N Á M E N I E o začatí prevádzky v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobnejšie informácie:
Základné požiadavky na zariadenie pre deti a mládež – škola (.pdf 219 kB)
POSTUP pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež – škola (.pdf 315 kB)
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo (.pdf 334 kB)
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo – SAUNA (.pdf 312 kB)
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo – SOLÁRIUM (.pdf 318 kB)
POSTUP pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo (.pdf 317 kB)

Základné požiadavky na zariadenia spoločného stravovania (.pdf 349 kB)
POSTUP pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania (.pdf 262 kB)

Schéma postupu RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf 234 kB)
Zoznam právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva podľa typu prevádzky (.pdf 269 kB)

Vzory prevádzkových poriadkov:

Upozornenie: Nižšie uvedené texty sú VZORY! Je potrebné ich upraviť pre činnosť vašej prevádzky!

 1. vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia
 2. vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia
 3. vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 4. vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti
 5. vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti
 6. vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež
 7. vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení  pre deti a mládež
 8. vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa
 9. vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat
 10. vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy
 11. vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy H a P vety, výstražné symboly)
 12. vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov
 13. vzor prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania
 14. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu
 15. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom
 16. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu
 17. vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou
 18. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku
 19. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom
 20. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu
 21. vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom
 22. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám

Späť na hlavnú stránku