Časté otázky ku chrípkovej sezóne 2022 – 2023

Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva pripravili odpovede na 25 častých otázok súvisiacich s chrípkovou sezónou v tejto informačnej brožúre (.pdf 10 MB).

Na odpovediach sa podieľal nasledovný autorský kolektív:

  • PhDr. Mgr. Adriana Mečochová – vedúca Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR
  • doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. – epidemiologička, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
  • Mgr. Edita Staroňová, PhD. – vedúca Národného referenčného centra pre chrípku ÚVZ SR
  • MUDr. Jana Kerlik, PhD. – epidemiologička, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
  • PhDr. Júlia Adamčíková – vedúca Odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR
  • Mgr. Eva Chmelanová – vedúca Odboru pripravenosti na biologické hrozby a pandémie ÚVZ SR
  • MUDr. Ingrid Senajová, MPH – vedúca Oddelenia epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ so sídlom v Svidníku
  • doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA – zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže
  • MUDr. Ivan Bakoss – vedúci Odboru imunizácie ÚVZ SR PhDr. RNDr.
  • MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH – hlavný hygienik SR