Správa o epidemiologickej situácii v okrese Trebišov – 29. kalendárny týždeň

RÚVZ so sídlom v Trebišove naďalej eviduje v okrese Trebišov narastajúci počet  ochorení na COVID -19  a to:

  • v 27. kalendárnom týždni j. od 04.07.2022 do 10.07.2022, kedy bolo hlásených 47 laboratórne potvrdených prípadov (chorobnosť 44,7/100 000 obyv.) na ochorenie COVID-19, čo je v porovnaní s 26. kalendárnym týždňom o 34 prípadov viac (13 ochorení),
  • v 28. kalendárnom týždni t.j. od 11.07.2022 do 17.07.2022 evidujeme 59 laboratórne potvrdených prípadov (chorobnosť 56,1/100 000 obyv.),
  • v 29. kalendárnom týždni t.j. od 18.07.2022 do 24.07.2022 počet laboratórne potvrdených prípadov stúpol na 77 ochorení na COVID -19 (chorobnosť 73,2/100 000 obyv.).

Najviac ochorení zaznamenávame vo vekovej kategórii 65+ rokov.

Jedná sa o sporadické prípady a prípady zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti v rodine s laboratórne potvrdeným prípadom.

V 29.kalendárnom týždni bol hlásený epidemický výskyt ochorení COVID-19 v jednom zariadení sociálnych služieb pre seniorov s pobytovou formou, kde z celkového počtu 32 exponovaných osôb (19 klientov + 13 zamestnancov) bolo pozitívne potvrdených 18 prípadov antigénovým testom, ktoré majú mierne klinické príznaky, bez potreby hospitalizácie. Z celkového počtu 19 klientov zatiaľ evidujeme 14 pozitívnych prípadov, z počtu 13 zamestnancov aktuálne evidujeme 4 pozitívne prípady. V zariadení boli nariadené príslušné protiepidemické a karanténne opatrenia.

Hospitalizovanosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach (ÚZZ) – Covid oddelenia:

  • NsP Trebišov, a.s. – 3 pacienti, UPV: 0
  • NsP n.o. Kráľovský Chlmec – 0

 

Návštevy v ústavných zdravotníckych zariadeniach v okrese Trebišov sú zakázané od 22.07.2022.
Výskyt ochorenia COVID19 v pobytových zariadeniach pre seniorov  v okrese Trebišov spolu:

  • klienti – 14
  • zamestnanci – 6

Marginalizované skupiny – bez výskytu ochorenia.

Vzorky odpadových vôd na vyšetrenie koronavírusu vyvolávajúceho ochorenie COVID-19 sa v okrese Trebišov odoberajú (a následne vyšetrujú v laboratóriách ÚVZ SR Bratislava) z dvoch odberových miest (24 hodinová zlievaná vzorka): ČOV Trebišov a ČOV Sečovce.

Výsledky vyšetrení odpadových vôd: SARS –CoV-2 (27.a 28. kal. týždeň)

Názov kal. týždeň RT-ddPCR real time RT-PCR ddPCR-kopie RNA
ČOV Trebišov 27. pozit. negat. 0,95
 ČOV Sečovce 27. pozit. negat. 1,2
 ČOV Trebišov 28. pozit. negat. 3,4
 ČOV Sečovce 28. pozit. pozit. 8,4

 

Výsledky za 29. kal. týždeň nie sú ešte k dispozícii.
Výsledky laboratórnych vyšetrení svedčia o narastajúcej cirkulácii nového koronavírusu v populácii v spádovej oblasti.