Vyhodnotenie – Svetový deň vody 2023

Pitnou vodou z  verejného vodovodu je z celkového počtu obyvateľov okresu Trebišov zásobovaných približne 78 %.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pri príležitosti Svetového dňa vody 2023 poskytol dňa 22.3.2023 verejnosti bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) v ukazovateľoch dusičnany a dusičnany, ktoré sú najčastejšie prekračovanými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych vodných zdrojov.

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (208) nevyhovelo požiadavkám limitných hodnôt uvedeným vo vyhláške MZ SR č. 247/20174 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v ukazovateli dusičnany 111 vzoriek, v ukazovateli dusitany nevyhoveli 4 vzorky.

Aj napriek vyhovujúcim výsledkom týchto dvoch ukazovateľov je však na preukázanie zdravotnej nezávadnosti vody z individuálnych zdrojov potrebné vykonať rozbor  mikrobiologických, biologických a chemických ukazovateľov v rozsahu minimálnej analýzy v zmysle vyššie citovanej vyhlášky.