22. marec 2022 Svetový deň vody

Témou Svetového dňa vody 2022 je „Podzemná voda“.

Dňa  22. marca  2022  má široká verejnosť možnosť bezplatne využiť  poradenstvo  v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a zároveň RÚVZ so sídlom v Trebišove bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní).

Orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a  dusitanov z individuálnych vodných zdrojov zabezpečuje  RÚVZ so sídlom v Trebišove, ul. Jilemnického 3370/2,  za nasledujúcich podmienok:

  • Charakter vzorky:voda z domovej studne (nie z verejného vodovodu).
  • Termín a čas doručenia vzorky: marec 2022 v čase   od 8,00 – 13,00 hod.
  • Spôsob odberu: do čistej uzavretej sklenenej alebo PET fľaše o minimálnom množstve 0,2 l vody odobratej v ten istý deň.Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste.
  • Miesto vyšetrenia vzoriek: RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, Trebišov

 Informácie: referát hygieny životného prostredia a zdravia, tel. kontakt: 056/6681272 alebo 056/6681276

Informačný leták:

Svetový deň vody 2022 (pdf)
Podzemná voda – zviditeľniť neviditeľné (pdf)