Európsky týždeň boja proti drogám 2021

Každoročne je tretí novembrový týždeň vyhlásený za ,,Európsky týždeň boja proti drogám“. Posolstvom tohto týždňa je výchova detí a mládeže k zdravému životnému štýlu, šírenie zdravotnej osvety v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych i nelegálnych návykových látok. Objektívne informovať mladých ľudí o drogách, upozorniť na prevažujúce nežiaduce účinky ich užívania. Podľa dostupných údajov sú v Slovenskej republike na popredných priečkach v požívaní omamných a psychotropných látok marihuana a látok so stimulačným účinkom najmä metamfetamín. Zaznamenal sa tiež výskyt kokaínu, extázy,  hašiša  a fentanylu.

Na východnom Slovensku vzrastá popularita novej drogy zvanej ,,HERBA“.  ,,Herba“ – droga chudobných, ako ju nazývajú môže byť akákoľvek  sušená rastlina, ktorá je postriekaná psychotropnou látkou nahradzujúcou THC. Cigareta je dostupná už za 1 euro a účinky na organizmus môžu byť fatálne. U konzumentov tejto drogy sa vyskytli sklony k samovražde, halucinácie a ťažké depresie, triaška, problémy s dýchaním.

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)  droga je akákoľvek látka, ktorá po vstupe do živého organizmu je schopná pozmeniť jednu alebo viac funkcií, pôsobí priamo, alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku. Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa postupne a súvisí so spôsobom života jednotlivca.

V zmysle definície WHO „drogová závislosť  je duševný a niekedy aj telesný stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, charakterizovaný zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie brať drogu buď sústavne, alebo periodicky s cieľom prežívať jej psychické účinky alebo utlmovať nepríjemný pocit z nedostatku látky“. Náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.

Prevencii drogových závislosti  sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove venuje v priebehu celého roka a to v rámci významných dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako je Svetový deň bez tabaku, Medzinárodný deň bez fajčenia, Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme. V Poradni na odvykanie od fajčenia poskytujeme tiež bezplatné individuálne alebo skupinové poradenstvo fajčiarom, ktorí sa rozhodli skoncovať so svojou nikotínovou závislosťou. Poradenstvo pri riešení závislosti na nikotíne a alkohole poskytujeme aj formou konzultácií cez telefón, alebo e-mailom.

Pri realizácii národných, regionálnych a miestnych  programov a projektov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu každoročne realizuje  plánované kampane, workshopy, besedy, prednášky, ktoré sa realizujú na školách, v podnikoch, úradoch, inštitúciách.

Poskytuje možnosť individuálneho vyšetrenia v poradni zdravia v záujme prevencie chronických chorôb.
Zdravotno-výchovné aktivity a poradenstvo sú poskytované bezplatne.
Termín plánovanej odbornej vzdelávacej aktivity /vyšetrenia je potrebné dohodnúť vopred.

Osobne: na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
Jilemnického 3370/2 07501 Trebišov
Telefonicky: 056/6724884, 056/3813 230
E-mail: tv.dudova@uvzsr.sk,  tv.gagyiova@uvzsr.sk.

Použitá literatúra

  1. KONČEKOVÁ, Ľ. 2001. Drogová problematika učňovskej mládeže. Prešov: Náuka, 2001, 142 s. ISBN 80-89038-11-5
  2. LIBA, J. 2002. Výchova k zdraviu a prevencia drogových závislostí. Prešov: FHPV PU, MPC, 2002, 120 s. ISBN 80-8045-271-7
  3. LIBA, J. 2005. Drogy a protidrogová prevencia. Terminologický a výkladový slovník. Prešov: PF, PU, 2005, 83 s. ISBN 80-8068-403-0
  4. ŠTELIAR, M. 2004. Drogy – čo vieme o drogách ? Bratislava: Úrad vlády SR, 2004, 31 s.
  5. http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/d/alkohol_1/sk/legalne_drogy.html