Správa o zabezpečení zákazu návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach ústavného zariadenia

v súlade s Vyhláškou č. 238/2021 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zverejnenej vo Vestníku vlády, ročník 31 dňa 12.08.2021 s účinnosťou od 16.08.2021

Dňa 13.08.2021 boli e-mailom oboznámené ústavné zdravotnícke zariadenia v okrese Trebišov (NsP Trebišov a.s., NsP n.o. Kráľovský Chlmec, Geria, s.r.o. Trebišov, DPL, n.o. Hraň) s novou vyhláškou k návštevám v zdravotníckych zariadeniach, zverejnenou vo Vestníku vlády SR s účinnosťou od 16. augusta 2021.
Poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo dané do pozornosti nasledovné:

  • Návštevy na lôžkových oddeleniach budú zakázané počas trvania pandémie, regionálne úrady verejného zdravotníctva  môžu nariadiť vo svojej územnej pôsobnosti aj miernejšie (alebo prísnejšie) opatrenia.
  • Výnimky budú mať kňazi podávajúci sviatosť pomazania chorým a umierajúcim. Navštevovať bude možné aj osoby v paliatívnej starostlivosti, ťažko choré a umierajúce.
  • Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré sú plne zaočkované, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:
    – PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu
    – Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu
  • Potvrdenie o zaočkovanosti, prekonaní ochorenia COVID-19 je možné nahradiť aj digitálnym COVID preukazom EÚ.

Všetky horeuvedené zdravotnícke zariadenia zabezpečili dňom 16.08.2021 nariadené opatrenie oznámením na viditeľnom mieste pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia a zároveň  kontrolujú návštevníkov, či spĺňajú jednu z podmienok § 1 ods. 2 Vyhlášky č. 238/2021 V.v.

Niektoré z ústavných zdravotníckych zariadení majú vyhlášku zverejnenú aj na svojich intranetových, internetových stránkach ako aj na sociálnych sieťach.

Celý text vo formáte PDF