COVID-19: Závery zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR

Zdroj: ÚVZ SR Bratislava

Vo štvrtok 27.02.2020 zasadala v súvislosti s ochorením COVID-19 Bezpečnostná rada SR a rozhodla o zavedení nasledovných opatrení:

 • Zriadi sa krízový štáb, ktorý bude zasadať na Ministerstve zdravotníctva SR pod vedením ministerky vnútra SR a s účasťou hlavného hygienika SR, predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva financií SR. Krízový štáb bude môcť v prípade potreby vyhlásiť núdzový stav
 • Počnúc zajtrajším dňom (28.02.2020) bude na letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade zavedená celoplošná kontrola pasažierov – meranie teploty
 • Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a verejnoprávne médiá pripravia mediálnu kampaň pre slovenských občanov zameranú na účinnú prevenciu a komplexnú informovanosť súvisiacu s ochorením COVID-19
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dočasne obmedzí konzulárne činnosti v oblastiach zasiahnutých novým koronavírusom
 • Ministerstvo vnútra SR pošle slovenským občanom v zahraničí (v oblastiach s výskytom COVID-19) SMS s praktickými odporúčaniami a informáciami o účinnej prevencii. Najneskôr v sobotu (29.02.2020) MV SR zavedie kontroly vozidiel na vstupných hraničných priechodoch, cestujúci obdržia informačné letáky s odporúčaniami pre osoby prichádzajúce z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
 • Štát vyčlení milióny eur na nákup a navýšenie počtu OOPP a dezinfekčných prostriedkov v zdravotníckych zariadeniach
 • Štát dokáže v prípade väčšej nákazy reprofilizovať 7700 lôžok
 • MO SR má vypracovaný projekt na izolované umiestnenie pacienta do izolovaného mestečka v Lešti – s kapacitou 2500 osôb
 • Vypracuje sa plán karantény
 • Zdravotnícke zariadenia budú pri zlom manažmente pacienta pokutované

Doteraz prijaté opatrenia

 • Koncom januára 2020 bolo vydané a zaslané usmernenie všetkým regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR a kľúčovým rezortom s cieľom informovať zdravotnícke zariadenia o správnom manažmente pacienta v súvislosti s COVID-19, vrátane postupu na diagnostiku ochorenia a návodu na odber biologického materiálu
 • Od 25.02.2020 sú kontrolovaní všetci pasažieri prilietajúci do Bratislavy z Talianska z pohľadu ich zdravotného stavu. Na palube lietadla sú povinní vyplniť  formulár, ktorí obdržia od posádky lietadla. Formulár  bude slúžiť orgánom na ochranu zdravia na spätné dohľadanie osôb, v prípade, že sa potvrdí, že na palube konkrétneho  letu bola osoba s potvrdeným ochorením COVID-19
 • Na Úrade verejného zdravotníctva a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR sa zriadili telefonické infolinky 24/7 a e-mailová adresa na otázky verejnosti (január 2020, rozšírenie činnosti – február 2020)
 • Cvičenia vo vybraných nemocniciach s infektologickými pracoviskami (február 2020)
 • Cvičenia na vybraných hraničných priechodoch (február 2020)
 • Cvičenie na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave (február 2020)
 • Vydanie 4 informačných letákov v súvislosti s COVID-19 pre verejnosť a zdravotníckych pracovníkov (január 2020, február 2020)
 • Laboratórna diagnostika nového koronavírusu sa uskutočňuje od 03.02.2020 v Národnom referenčnom centre pre chrípku pri Úrade verejného zdravotníctva SR – výsledky sú známe do niekoľkých hodín
 • Vydané a zaslané usmernenie k zasielaniu vzoriek biologického materiálu od pacienta podozrivého z COVID-19 regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR s cieľom informovať lekárov územne príslušného infektologického pracoviska o uvedených metodických pokynoch (24.02.2020)

Ďalšie dôležité informácie

 • Každé cestovanie do zasiahnutých oblastí je rizikové, preto odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania
 • K dnešnému dňu bolo na Slovensku laboratórne vyšetrených 113  vzoriek  od osôb s podozrením na ochorenie spôsobené novým koronavírusom s cestovateľskou anamnézou a klinickými symptómami. Výsledky boli vo všetkých prípadoch negatívne.
 • Vzhľadom na súčasné možnosti cestovania nemôžeme vylúčiť zanesenie nového koronavírusu na naše územie
 • Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, patrí medzi ne aj ochorenie COVID-19:
 •  umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
 • ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby,
 • doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
 • Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí:
 • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate
 • dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí
 • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
 • v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby
 • ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní

Call centrum

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovieme na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812


email:
 novykoronavirus@uvzsr.sk

Uisťujeme verejnosť, že ÚVZ SR epidemiologickú situáciu podrobne sleduje a priebežne informuje kľúčové rezorty, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR a odbornú i laickú verejnosť. Epidemiologickú situáciu vyhodnocujeme na dennej báze a v prípade potreby sme pripravení operatívne pristúpiť k ďalším potrebným preventívnym opatreniam.