056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidémia osýpok v okrese Trebišov – aktuálne informácie a odporúčania k 11.01.2019

V epidémii osýpok, ktorá prebieha v okrese Trebišov postupne ochorelo v období od septembra 2018 doposiaľ spolu 128 osôb.   Z tohto počtu sa 48% ochorení  vyskytlo u detí vo veku do 15 mesiacov, ktoré ešte nemohli byť vzhľadom na svoj vek doposiaľ očkované.  Osoby, ktoré ochoreli na osýpky majú trvalý pobyt v mestách […]

Čítajte viac →

Epidémia osýpok v okrese Trebišov – aktuálne informácie a odporúčania k 29.12.2018

V epidémii osýpok, ktorá prebieha v okrese Trebišov postupne ochorelo v období od septembra 2018 doposiaľ spolu 105 osôb.   Z tohto počtu sa 50 ochorení  vyskytlo u detí vo veku do 15 mesiacov, ktoré ešte nemohli byť vzhľadom na svoj vek doposiaľ očkované.  Ochorenia  sa vyskytujú u osôb žijúcich v prostredí nízkeho hygienického štandardu […]

Čítajte viac →

Aktuálna situácia v epidémii osýpok v okrese Trebišov k 25. 12.2018

V ostatných dňoch  došlo v okrese Trebišov k významnému vzostupu chorobnosti na osýpky, bolo zistených 21 nových ochorení.  Z tohto počtu sa 11 ochorení  vyskytlo u detí vo veku do 15 mesiacov, ktoré ešte nemohli byť vzhľadom na vek doposiaľ očkované.  Celkovo bolo v epidémii  k 25.12.2018 hlásených 93 potvrdených a […]

Čítajte viac →

Aktuálna situácia v epidémii osýpok v okrese Trebišov

Za posledný kalendárny týždeň došlo v okrese Trebišov k významnému vzostupu chorobnosti na osýpky, bolo zistených 17 nových ochorení.  Z tohto počtu sa 8 ochorení  vyskytlo u detí vo veku do 15 mesiacov.  Celkovo bolo v epidémii  k 23.12.2018 hlásených 89 potvrdených a pravdepodobných ochorení na osýpky.  Ochorenia  sa vyskytujú […]

Čítajte viac →

Aktuálna situácia v epidémii osýpok v okrese Trebišov

Za posledný kalendárny týždeň došlo v okrese Trebišov k významnému vzostupu chorobnosti na osýpky, bolo zistených 17 nových ochorení.  Z tohto počtu sa 8 ochorení  vyskytlo u detí vo veku do 15 mesiacov.  Celkovo bolo v epidémii  k 23.12.2018 hlásených 89 potvrdených a pravdepodobných ochorení na osýpky.  Ochorenia  sa vyskytujú […]

Čítajte viac →

Európsky týždeň boja proti drogám 2018

Užívanie drog predstavuje vážny individuálny, rodinný ako aj celospoločenský problém. Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám RÚVZ a so sídlom v Trebišove sústreďuje zdravotno – výchovné aktivity na tému prevencie drogových závislostí. V Poradni zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trebišove každému klientovi odborní zdravotnícki pracovníci zabezpečia bezplatné […]

Čítajte viac →

Svetový deň diabetu – 14. november

V stredu 14. novembra si každý rok pripomíname Svetový deň diabetu (cukrovky).  V tento deň v roku 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Bestom v roku 1921 objavili inzulín. Izoloval ho zo zvieracieho pankreasu a spolu s Charlesom Bestom ho v roku 1922 podali a zachránili […]

Čítajte viac →

Celonárodný projekt NAPPPA – Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove je zapojený do realizácie Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020. Tento projekt je preventívne orientovaný na zistenie aktuálneho stavu úrovne pohybovej aktivity vrátane testovania telesnej zdatnosti a držania tela, stravovacích návykov a životného štýlu detí a mládeže. Pohyb a výživa sú významné […]

Čítajte viac →

SVETOVÝ DEŇ SRDCA – 29. 9. 2018

Svetový deň srdca si pripomíname od roku 2000. Ochorenia srdca a ciev zasahujú čoraz mladšie vekové skupiny a patrí im tiež dlhodobo hlavné postavenie ako príčiny smrti. Sú označované aj ako civilizačné, teda ochorenia vyplývajúce zo životného štýlu. Medzi hlavné rizikové faktory ktoré najviac prispievajú k rozvoju srdcovocievnych ochorení patrí […]

Čítajte viac →

9. september – „ Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme“

FAS – fetálny alkoholový syndróm je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky. Na Slovensku sa narodí ročne asi 250 detí s diagnózou FAS. 9. septembra si pripomíname „Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme“. Jeho posolstvom je odkaz, aby sa ženy počas […]

Čítajte viac →

September – mesiac Alzheimerovej choroby

Od roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za „Svetový deň Alzheimerovej choroby“, kedy si verejnosť pripomína hrozby demencie. Z dôvodu globálnemu nárastu počtu postihnutých, bude tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete patriť celý mesiac september.

Čítajte viac →

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike

Počas kúpacej sezóny je verejnosť informovaná o kvalite vody na kúpanie na umelých aj prírodných kúpaliskách i na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa z webových sídiel Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a tiež miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva i z rôznych médií. Kúpacia sezóna na Slovensku je obdobie, počas […]

Čítajte viac →

IMUNOLOGICKÝ PREHĽAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2018

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove je zapojený do realizácie Imunologického prehľadu Slovenskej republiky 2018 (IP 2018). Cieľom imunologického prehľadu je preveriť účinnosť súčasných očkovaní proti vybraným infekčným ochoreniam (osýpky, mumps, ružienka a vírusové hepatitídy typu A, B, C). Získané výsledky budú podkladom pri hodnotení súčasnej stratégie očkovania na […]

Čítajte viac →

Aká je imunita populácie? Od júla to začnú zisťovať epidemiológovia

Zdroj: ÚVZSR Bratislava Stav imunity populácie voči šiestim prenosným ochoreniam – osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C – ukáže Imunologický prehľad SR 2018. Od 1. júla 2018 ho spúšťa Úrad verejného zdravotníctva SR. Cieľom je zároveň preveriť účinnosť súčasných očkovaní voči týmto ochoreniam. Výsledky Imunologického prehľadu […]

Čítajte viac →