056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidemiológia

Viac informácií

Hygiena detí a mládeže

Viac informácií

Hygiena výživy

Viac informácií

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Viac informácií

Hygiena životného prostredia a zdravia

Viac informácií

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu: elektronickú schránku RÚVZ Trebišov na ÚPVS Slovensko.sk(podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom – KEP), alebo e-mail úradu: ruvztv@uvzsr.sk

Stránkové hodiny len v nevyhnutných prípadoch sú v čase 9:00 – 10:00 hod. Vstup do budovy je povolený len s ochrannými rúškami na tvári. Telefonická linka na RÚVZ Trebišov pre osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie: 056/6724993.  

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú...

Analýza výskytu COVID-19

Analýza výskytu ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – stav k 2.10.2020 Rozhodnutím Pandemickej komisie SR je počnúc dňom...

REGISTRÁCIA PRI PRÍCHODE Z RIZIKOVEJ KRAJINY

Pre osoby, ktoré prichádzajú na Slovensko z niektorej z rizikových krajín (s ohľadom na epidemický výskyt ochorení na COVID-19)...

Odborná spôsobilosť – OZNAM

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu – COVID 19 sa odborná príprava a skúšky o odbornej spôsobilosti na vykonávanie  epidemiologicky...

Priebežné informácie o mimoriadnych kontrolách vykonávaných RÚVZ so sídlom v Trebišove v súvislosti s mäsom a mäsovými výrobkami pôvodom z Brazílie

Dňa 22.03.2017 bolo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trebišove doručené usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR)  týkajúce sa  výkonu mimoriadneho štátneho zdravotného dozoru (mimoriadnych kontrol) vo všetkých zariadeniach spoločného stravovania vrátane školského a predškolského stravovania so zameraním na  pôvod a vysledovateľnosť mäsa používaného  na prípravu hotových pokrmov […]

Čítajte viac →

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Platnosť rozhodnutia č. 2017/00381/HŽP skončila dňa 16.5.2017  VEREJNÁ VYHLÁŠKA R o z h o d n u t i e            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len RÚVZ   so sídlom v Trebišove), ako orgán vecne a miestne príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení   s prílohou […]

Čítajte viac →

22. marec 2017 Svetový deň vody

Témou Svetového dňa vody v roku 2017 na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov je „Odpadová voda“. Dňa  22. marca 2017  má verejnosť možnosť bezplatne využiť  poradenstvo  v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. Zároveň RÚVZ so sídlom v Trebišove bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov […]

Čítajte viac →

Celonárodná kampaň 2017 „VYZVI SRDCE K POHYBU“

Kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“, je celonárodná medzinárodne organizovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Súťaž pre obyvateľov okresu Trebišov zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva […]

Čítajte viac →

SVETOVÝ DEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA – 20. marec 2017

Ústne zdravie predstavuje zdravé zuby a okolité tkanivá, zuby bez zubného kazu a zdravé ďasná a parodont. Zubný kaz, zápal ďasien a parodontu predstavujú najčastejšie sa vyskytujúce chronické infekčné ochorenia ľudského organizmu. S prevenciou je potrebné začať u detí už od narodenia. Základom je ústna hygiena – odstraňovanie bakteriálneho povlaku […]

Čítajte viac →

Poskytovanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou

zdroj: ÚVZ SR Bratislava Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o potravinách“) (PDF)

Čítajte viac →

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka – Informácia pre verejnosť

zdroj: RÚVZ Banská Bystrica V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. Kvalita pitnej vody a tekutín z nej pripravovaných v správnom množstve a zložení sú dôležitým predpokladom nielen ochrany a podpory zdravia […]

Čítajte viac →

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti – odporúčania ÚVZ SR

zdroj: ÚVZ SR Bratislava Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky víta poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne činnosti s cieľom podporiť sociálne slabších ľudí alebo ľudí v núdzi. Orgány verejného zdravotníctva sú fyzickým osobám, združeniam alebo inštitúciám, ktoré vykonávajú takúto charitatívnu činnosť bezodplatne ponúkaním hotových pokrmov nápomocné v súlade […]

Čítajte viac →

CHRÍPKA

Chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Jedná sa o ochorenia prenosné vzduchom, ktoré  sa vyskytujú väčšinou v epidémiách. Ochorieť na chrípku môže každý.  Do skupiny osôb s rizikom závažných komplikácií patria: tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva, deti vo veku od šesť mesiacov do päť […]

Čítajte viac →