Prevádzkové poriadky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s Národným projektom Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva a v súlade s úlohou č. B.7 uznesenia vlády SR č. 51 zo 6. februára 2019 k materiálu „Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III.“vypracoval vzory prevádzkových poriadkov

Upozornenie: Nižšie uvedené texty sú VZORY! Je potrebné ich upraviť pre činnosť vašej prevádzky!

Vzory prevádzkových poriadkov:
1. vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia (.DOC)
2. vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia (.DOC)
3. vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo(.DOC)
4. vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti (.DOC)
5. vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (.DOC)
6. vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež (.DOC)
7. vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež (.DOC)
8. vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa (.DOC)
9. vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat (.DOC)
10. vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy (.DOC)
11. vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy H a P vety, výstražné symboly) (.DOC)
12. vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov (.DOC)
13. vzor prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania (.DOC)
14. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu (.DOC)
15. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom(.DOC)
16. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu (.DOC)
17. vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou (.DOC)
18. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku (.DOC)
19. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom (.DOC)
20. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu (.DOC)
21. vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom (.DOC)
22. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám (.DOC)