Podávanie žiadostí, poplatky, postupy

Podávanie žiadostí na vydanie záväzných stanovísk a rozhodnutí.

Podľa § 13 ods.6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, žiadosť o vydanie stanoviska podľa § 13 ods.3 alebo rozhodnutia podľa § 13 ods.4 cit. zákona musí obsahovať :

•obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba,
•meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
•meno priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,
•dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
•ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia, ktoré si vyžiada RÚVZ Trebišov ( § 13 ods.8 zák.č.355/2007 Z. z. ).


Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, je vydanie
a) záväzného stanoviska alebo rozhodnutia spoplatnené  sumou 50 €
b) vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia spoplatnené  sumou 10 €
c) vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti spoplatnené
sumou 30 €
d) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti spoplatnené sumou 20 €
e) vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti spoplatnené sumou 10 €


Zmena bankového účtu správnych poplatkov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len „RÚVZ Trebišov“) spustil prevádzku platobného systému E-KOLOK pri úhrade správnyh poplatkov. Občania a podnikatelia môžu využiť nové možnosti úhrady správnych poplatkov.
e-Kolok
Správne poplatky je možné RÚVZ Trebišov zaplatiť nasledovne:

a) Potvrdením pre evidenciu poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s.

b) Vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

– poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
– prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu
– zaplateným správneho poplatku do pokladne RÚVZ Trebišov,  hotovostne alebo  bezhotovostne ( platobnou kartou )
– mobilnou aplikáciou
– cez webovú aplikáciu eKolok – Virtuálny kiosk

Žiadatelia (PO, alebo FO, alebo FO-podnikatelia), ktorí majú prístup do svojich elektronických schránok, prípadne ich majú aktivované na doručovanie úradných rozhodnutí, môžu využiť služby elektronického podania žiadosti, pri ktorých je 50% zľava zo sumy správneho poplatku (uvedené vyššie). Ak využijete služby elektronického podania nie je potrebné stiahnuť a vyplniť ŽIADOSŤ/PRIHLÁŠKU z tejto stránky.


 

VZORY ŽIADOSTÍ
Vzor č.1   Ž I A D O S Ť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  (.pdf)

Podrobnejšie informácie:
Základné požiadavky na zariadenie pre deti a mládež – škola (.pdf 219 kB)
POSTUP pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež – škola (.pdf 315 kB)
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo (.pdf 334 kB)
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo – SAUNA (.pdf 312 kB)
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo – SOLÁRIUM (.pdf 318 kB)
POSTUP pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo (.pdf 317 kB)

Základné požiadavky na zariadenia spoločného stravovania (.pdf 349 kB)
POSTUP pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania (.pdf 262 kB)

Schéma postupu RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf 234 kB)
Zoznam právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva podľa typu prevádzky (.pdf 269 kB)

Späť na hlavnú stránku