26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 1987 vyhlásilo 26. jún za „Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“ ako vyjadrenie svojho predsavzatia vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí.
Cieľom tohto dňa je informovať širokú verejnosť a vyzývať mladých ľudí, ktorí sú dvakrát tak náchylní na užívanie drogy než dospelí, k ochrane ich zdravia. Prvým krokom je získať fakty o drogách a o ich škodlivých účinkoch.

Na základe súčasného vývoja situácie v spoločnosti bol vypracovaný v rezorte zdravotníctva „Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2017-2020“. Cieľom tohto plánu je výchova detí a mládeže k zdravému životnému štýlu, šírenie zdravotnej osvety v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych a nelegálnych návykových látok. Podľa údajov akčného plánu sú v Slovenskej republike na popredných priečkach v používaní drog metamfetamín a rastlina rodu Cannabis. Taktiež sa zaznamenal výskyt kokaínu, extázy,  hašiša  a fentanylu. V poslednej dobe sa objavila nová droga zvaná ako droga chudobných – Herba. Herba môže byť akákoľvek sušená rastlina, ktorá je postriekaná psychotropnou látkou nahradzujúcou THC. Cigareta je dostupná už za 1 euro a účinky na organizmus môžu byť fatálne.

V prípade legálnych návykových látok – v oblasti alkoholu bol v roku 2013 schválený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013-2020. Akčný plán zdôrazňuje multisektoriálny charakter riešenia problémov spojených s alkoholom, spotrebou alkoholu v Slovenskej republike a súčasne zohľadňuje aj možnosti a kompetencie na úrovni jednotlivých rezortov.

V dnešnej dobe sa návyková látka stala ľahko dostupnou komoditou. Ťažké životné situácie spôsobujú, že ľudia sa cítia nemohúci, nevedia nájsť riešenia a únikom z reality je pre nich droga. Cítia fyzické uspokojenie, fyzické uvoľnenie, riešenie osobných problémov, uvoľnenie psychickej bolesti, zlepšenie nálady, zahnanie pocitu úzkosti, relaxáciu. Z tohto dôvodu  musíme venovať viac pozornosti protidrogovej prevencii a poučiť mladých ľudí o nástrahách, zdravotných rizikách a životných komplikáciách, ktoré drogy spôsobujú. Ten, kto prepadne drogovej závislosti len veľmi ťažko nájde cestu späť. Mladý človek sa dostáva do kontaktu  s prvými drogami vo veľmi mladom veku. Droga zotročuje čoraz viac mladých ľudí. Prvú skúsenosť  s  legálnymi drogami ako je cigareta, alkohol a ,,ľahkými drogami“ , ktorú zastupuje marihuana majú 10 – 13 ročné deti. Naše deti dostávajú veľké množstvo informácií o drogách prichádzajúce z médií. Často sú veľmi skresľujúce a mnoho rodičov nemá skoro žiadne vedomosti o týchto látkach. Osveta v tomto prípade hrá veľmi dôležitú úlohu, aby rodič pomohol svojmu dieťaťu orientovať sa a vplývať na jeho názor.

Venujme sa rodine, nenaháňajme sa, strávme viac času s deťmi. Počúvajme ich

a buďme im oporou –  veď sú naším vesmírom, našou budúcnosťou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu zabezpečuje na školách,  v školských zariadeniach, v mestských knižniciach atď.  počas celého roka zdravotno-výchovné aktivity  na prevenciu drog a drogových závislostí vo forme prednášok, besied a diskusií spojené s distribúciou propagačných materiálov. V oblasti podpory odvykania od fajčenia a abstinencie odborní pracovníci uskutočňujú individuálne odborné poradenstvo a podieľajú sa aj na realizovaní  telefónnej linky na pomoc na odvykanie od fajčenia.

Pri realizácii národných, regionálnych a miestnych  programov a projektov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu každoročne realizuje  plánované kampane, workshopy, besedy, prednášky, ktoré sa realizujú na školách, v podnikoch, úradoch, inštitúciách.

Poskytuje možnosť individuálneho vyšetrenia v poradni zdravia v záujme prevencie chronických chorôb.

Zdravotno-výchovné aktivity a poradenstvo sú poskytované bezplatne.

Termín plánovanej odbornej vzdelávacej aktivity /vyšetrenia je potrebné dohodnúť vopred.

Osobne: na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
Jilemnického 3370/2 07501 Trebišov

Telefonicky: 056/6724884
E-mail: tv.dudova@uvzsr.sk,  tv.gagyiova@uvzsr.sk.