5. máj 2019 – Svetový deň čistých rúk WHO

Zdroj: ÚVZ SR Bratislava
Prenos infekcií v zdravotníckych zariadeniach

Nozokomiálne, teda takzvané nemocničné nákazy, sú jednou z najčastejších nežiaducich udalostí spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V kontexte verejného zdravia ide o závažný problém, ktorý vplýva na kvalitu života, morbiditu i mortalitu Slovákov. V priemere 7 % pacientov v zdravotníckom zariadení v rozvinutých a 10 % v rozvojových krajinách získa aspoň jednu nozokomiálnu nákazu. Až 10 % postihnutých rizikových pacientov zomiera.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) každoročne pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk 5. mája vyzýva k zlepšeniu hygieny rúk za účelom ochrany verejného zdravia. Zvyšovaním povedomia o správnej dezinfekcii rúk chce zabrániť prenosu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou alebo získaných počas poskytovania zdravotnej starostlivosti

Hlavným cieľom kampane WHO „Save Lives: Clean Your Hands“ („Dezinfikuj si ruky – zachrániš život“), je poukázať, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych nákaz. Heslom Svetového dňa čistých rúk 2019 je „Bezpečná zdravotná starostlivosť – je to vo vašich rukách“. Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou a infekcie získané počas poskytovania zdravotnej starostlivosti sú relatívne bežné, preto sa kampaň snaží osloviť aj odbornú verejnosť na rôznych úrovniach: zdravotníckych pracovníkov, vedúcich pracovníkov a riaditeľov zdravotníckych zariadení, pacientske združenia a ministerstvá zdravotníctva jednotlivých krajín.

Malý krok k lepšej starostlivosti

Vďaka správnej dezinfekcii rúk môžeme pri návšteve zdravotníckeho zariadenia chrániť nielen sami seba, ale najmä tých, ktorým by prenos infekcie mohol spôsobiť závažné zdravotné komplikácie. Význam hygieny rúk pre verejné zdravie je nezanedbateľný. Každoročne preto Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlasuje globálnu kampaň s cieľom upozorniť na podporu bezpečnosti pacientov v zdravotníckych zariadeniach.

Hoci je dnes už v mnohých nemocniciach sú dávkovače na dezinfekciu rúk súčasťou štandardného vybavenia, návštevníci ju často prehliadajú, alebo nevedia správne používať.
Jej význam v zdravotníckych zariadeniach je však obrovský – môže zabrániť vzniku sepsy a priamo zachraňovať životy. Kým na bežnú hygienu v domácnostiach či v práci je adekvátne použitie mydla, odborníci neustále zdôrazňujú, že v nemocničnom prostredí je potrebná dezinfekcia alkoholovým dezinfekčným prostriedkom.

Dôsledky nesprávnej hygieny rúk

„Dôsledná hygiena rúk v zdravotníckych zariadeniach je najjednoduchší, najlacnejší a najefektívnejší spôsob ochrany a prevencie šírenia nozokomiálnych nákaz a rezistencie na ATB, avšak iba za predpokladu, že sa vykonáva správne a v správnom momente. Množstvo štúdií potvrdilo, že dodržiavanie zásad hygieny rúk významným spôsobom znižuje výskyt nozokomiálnych nákaz, zdôrazňuje epidemiologička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH.
Hoci dezinfekcia rúk je pre zdravotníckych pracovníkov nevyhnutnou súčasťou každodennej rutiny, ľudia, ktorí do nemocnice prichádzajú napríklad za účelom návštevy svojich blízkych, môžu na svojich rukách priniesť rôzne vírusy i baktérie.„Platí to aj v opačnom prípade, zdravý človek sa môže nakaziť v nemocnici. Pri príchode aj odchode z každého zdravotníckeho zariadenia je preto nevyhnutné si ruky správne vydezinfikovať. Môžeme tak zabrániť nakazeniu seba i hospitalizovaných pacientov, či personálu zariadenia,“ hovorí nemocničná epidemiologička RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. z Oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie Fakultnej nemocnice Trnava.

Nedostatočná hygiena rúk môže viesť k ochoreniam tráviaceho traktu (tzv. vírusovým hnačkovým ochoreniam: rotavírusová a norovírusová hnačka, žltačka typu A), k ochoreniam kože a slizníc, k respiračným infekciám (nádcha, chrípka) a tiež k infekciám rán. U nemocničných pacientov je riziko nákazy vyššie a nebezpečnejšie ako u zdravého človeka. V dôsledku ochorenia alebo invazívnych zákrokov, ktoré podstúpili, majú zníženú imunitu.
Nozokomiálne nákazy sú spojené aj s výrazným vzostupom priamych a nepriamych nákladov na zdravotnú starostlivosť. „Je preukázané, že jeden ošetrovací deň pacienta s nozokomiálnou nákazou je 2-násobne drahší a pobyt tohto pacienta je 3-násobne dlhší,“ dodáva doc. MUDr. Štefkovičová, PhD., MPH.

Správna aplikácia dezinfekcie
Podujatie Deň čistých rúk, ktoré sa bude konať 2. – 3. mája 2019 vo vybraných zdravotníckych zariadeniach má za cieľ nielen upozorniť na problematiku, ale aj naučiť návštevníkov nemocníc a ústavov, ako si dezinfekciu správne aplikovať tak, aby bola naozaj účinná. Stovky návštevníkov nemocníc budú mať možnosť naučiť sa zásadám správneho postupu umývania a dezinfekcie rúk a pomocou špeciálnej UV lampy si otestovať, či svoje ruky pri príchode i odchode zo zdravotníckeho zariadenia dezinfikujú správne. Dezinfekčný prostriedok s obsahom fluorescenčnej látky pod ultrafialovým žiarením odhalí nedostatočne vydezinfikované časti rúk. Najčastejšie vždy ide o končeky prstov, palec, chrbát ruky a priestory medzi prstami.