26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 1987 vyhlásilo 26. jún za „Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“ ako vyjadrenie svojho odhodlania pri dosahovaní cieľa medzinárodnej spoločnosti bez drog.

 Cieľom tohto dňa je informovať verejnosť, najmä však mladých ľudí, ktorí častokrát nie sú dostatočne alebo pravdivo informovaní o škodlivých účinkoch drog a ich dopade na zdravie jedinca. Tak isto vyvrátiť mýtus o neškodnosti tzv. „ľahkých drog“, s ktorými sa mladý človek dostáva do kontaktu ako s prvými drogami a tiež vyvrátiť mýtus, že ich užívanie nespôsobuje závislosť. Za takéto drogy sa považuje najmä marihuana, alkohol a tiež cigarety.Na základe súčasného vývoja situácie v spoločnosti bol vypracovaný v rezorte zdravotníctva „Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2017-2020“, cieľom ktorého je hlavne výchova detí a mládeže k zdravému životnému štýlu, zdravotnou osvetou v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych a nelegálnych návykových látok. Podľa údajov akčného plánu sú v Slovenskej republike najrozšírenejšími a najpoužívanejšími drogami metamfetamín a rastliny rodu Cannabis. Na území Slovenskej republiky bol zaznamenaný aj výskyt kokaínu, extázy a hašiša  a fentanylu (výskyt heroínu je sporadický). Na Slovensku si udržuje prvenstvo medzi nelegálnymi drogami vo všeobecnej populácií a najmä v mladších vekových skupinách užívanie marihuany. Alarmujúci je aj klesajúci vek tých, ktorí drogu užili prvýkrát. Viaceré prieskumy odhalili, že s alkoholom a tabakom sa stretávajú už 10-ročné deti a skúsenosti s nelegálnymi drogami majú žiaci posledných ročníkov základných škôl, respektíve študenti prvých ročníkov stredných škôl. Čo sa týka legálnych návykových látok, tak v oblasti alkoholu bol v roku 2013 schválený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013-2020. Akčný plán zdôrazňuje multisektoriálny charakter riešenia problémov súvisiacich s alkoholom, spotrebu alkoholu v Slovenskej republike a súčasne zohľadňuje aj možnosti a kompetencie na úrovni jednotlivých rezortov.

Jednou z  najúčinnejších   foriem,  ako  predchádzať  experimentovaniu   s   drogou,   je     p r e v e n c i a,  v rámci ktorej by sa mali šíriť objektívne informácie o drogách, ich účinkoch na organizmus človeka a tým dostávať tieto informácie do povedomia mladých ľudí. Užívaniu a experimentovaniu drog predísť vlastným postojom, rozhodnutím a správaním a dokázať ponúkanú drogu v rizikovom prostredí odmietnuť. Počas voľného času a chvíľ oddychu sa venovať športu, kultúre a činnostiam, ktoré prinášajú radosť, relaxáciu alebo zvyšujú informovanosť a vzdelanostnú úroveň. Do prevencie by sa nemali zapájať len odborní pracovníci, ale aj rodičia, ktorých snahou by malo byť utužovanie rodinných vzťahov a tiež by mali vedieť efektívne vypĺňať voľný čas strávený so svojimi deťmi.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, referát neinfekčnej epidemiológie a podpory zdravia, zabezpečuje na školách,  v školských zariadeniach, v mestských knižniciach atď.  počas celého raka zdravotno-výchovné aktivity  na prevenciu drog a drogových závislostí vo forme prednášok, besied a diskusií spojené s distribúciou propagačných materiálov. V oblasti podpory nefajčenia a abstinencie odborní pracovníci sa podieľajú aj na realizovaní  telefónnej linky na pomoc na odvykanie od fajčenia.