Priebežné informácie o mimoriadnych kontrolách vykonávaných RÚVZ so sídlom v Trebišove v súvislosti s mäsom a mäsovými výrobkami pôvodom z Brazílie

Dňa 22.03.2017 bolo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trebišove doručené usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR)  týkajúce sa  výkonu mimoriadneho štátneho zdravotného dozoru (mimoriadnych kontrol) vo všetkých zariadeniach spoločného stravovania vrátane školského a predškolského stravovania so zameraním na  pôvod a vysledovateľnosť mäsa používaného  na prípravu hotových pokrmov v územnej pôsobnosti  RÚVZ  so sídlom v Trebišove. Predmetné mimoriadne kontroly boli nariadené z dôvodu podozrenia na podvod s mäsom a mäsovými výrobkami z Brazílie. Ako podozrivé bolo označené najmä mrazené mäso a mäsové výrobky vrátane hydiny.  Kontroly nariadil ÚVZ  SR v celej Slovenskej republike a pokračujú dodnes.

Kontroly v okrese Trebišov sa následne začali vykonávať dňa 23.03.2017, prednostne v zariadeniach spoločného stravovania pripravujúcich a podávajúcich pokrmy z tepelne nespracovaného príp. čiastočne nespracovaného  mäsa (steaky, „tatársky biftek“), vo veľkých verejných vývarovniach, zariadeniach ponúkajúcich denné menu, v zariadeniach spoločného stravovania, v ktorých sa aj v minulosti  zistili hygienické nedostatky a porušenia predpisov a zariadenia, v ktorých sa v posledných rokoch riešili podnety konzumentov týkajúce sa zdravotných komplikácií po konzumovaní pokrmov. Následne sa pokračovalo a pokračuje v kontrolách aj vo všetkých ostatných  zariadeniach spoločného stravovania. Štátny zdravotný dozor v tejto súvislosti vykonávajú odborní zamestnanci Referátu hygieny výživy a Referátu hygieny detí a mládeže RÚVZ so sídlom v Trebišove. Celkovo bolo k 30.03.2017 vykonaných RÚVZ so sídlom v Trebišove 73 kontrol, celkovo bolo skontrolovaných 73 zariadení spoločného stravovania vrátane zariadení školského stravovania. Zároveň bolo v tejto súvislosti telefonicky alebo emailom kontaktovaných 43 zariadení školského stravovania. Mäso a mäsové výrobky  pôvodom z Brazílie boli zistené v 19 zariadeniach v okrese Trebišov.

ÚVZ SR stanovil postup v prípade zistenia mäsa a mäsových výrobkov pôvodom z Brazílie, podľa ktorého RÚVZ so sídlom v Trebišove postupoval a postupuje. T.j. v prípade zistenia prítomnosti mäsa a mäsových výrobkov pôvodom z Brazílie sa zabezpečilo pozastavenie  takého to mäsa. K 30.03.2017 boli zistené a pozastavené nasledovné druhy  mäsa a mäsových  výrobkov v okrese Trebišov:

  • mrazené kuracie prsia solené, bez kosti, bez kože
  • kuracie rezne hlbokomrazené
  • kuracie pečienky hlbokomrazené
  • kuracie prsia Natural.

Celkovo bolo k 30.03.2017 odbornými zamestnancami RÚVZ so sídlom v Trebišove zistených a pozastavených 352,5 kg mäsa/ mäsových výrobkov pôvodom z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania v okrese Trebišov. Najčastejšie boli zistené mrazené kuracie prsia solené, bez kosti, bez kože (222 kg), kuracie pečienky hlbokomrazené (78,5 kg).
Taktiež bol dohodnutý postup  komunikácie RÚVZ v SR  so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS) v SR.  V prípadoch, kde Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove zistil v kontrolovanom zariadení  spoločného stravovania prítomnosť mäsa alebo mäsových výrobkov  pôvodom z Brazílie, kontaktoval  príslušnú  regionálnu veterinárnu správu. Následne RVPS v Trebišove  poskytla  RÚVZ so sídlom v Trebišove informáciu, či konkrétna dodávka mäsa od dodávateľa bola skontrolovaná, t.j. či boli vykonané odbery vzoriek  na laboratórnu analýzu za účelom potvrdenia je zdravotnej neškodnosti. V prípade, že sa tak doteraz nestalo sa zabezpečuje odber vzoriek takéhoto mäsa/ mäsových výrobkov na laboratórnu analýzu.

V okrese Trebišov podľa nám známych informácií nebola laboratórne pozitívna žiadna vzorka mäsa/ mäsových výrobkov pôvodom z Brazílie. Podľa informácii z RVPS Trebišov boli v okrese Trebišov v jednom prípade  maloobchodného balenia hlbokomrazených kuracích pečienok zistené senzoricky zmeny a mäsový výrobok bol odobratý na laboratórny rozbor.
Mäso a mäsové výrobky pôvodom z Brazílie zostávajú pozastavené v zariadeniach spoločného stravovania, pokiaľ sa nepreukáže zdravotná neškodnosť konkrétnej dodávky od konkrétneho dodávateľa.

Mimoriadne  kontroly v zariadeniach spoločného stravovania zamerané na overovanie zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov používaných na prípravu pokrmov budú prebiehať aj naďalej. V prípade zistenia alebo podozrenia na porušovanie požiadaviek platnej legislatívy sú okamžite prijaté potrebné opatrenia – t.j. pozastavenie používania mäsa a mäsových výrobkov brazílskeho pôvodu na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania – a to až do doby preukázania ich zdravotnej neškodnosti.
Zároveň v súlade s usmernením hlavného hygienika upozorňujeme na dodržiavanie všeobecných hygienických zásad pri kulinárskom spracovávaní mäsa, vzhľadom na to, že ide o živočíšnu potravinu, ktorá je vo všeobecnosti rizikovejšia z pohľadu vhodného  prostredia pre rast a pomnožovanie mikroorganizmov v porovnaní s ostatnými potravinami.

 Potrebné je:

  • dodržiavať zásady hygieny,
  • zabrániť kríženiu pracovných plôch, použitého náradia pri spracovaní surového mäsa,
  • dodržiavanie správnej teploty pri tepelnom opracovaní mäsa do pokrmu.