VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Platnosť rozhodnutia č. 2017/00381/HŽP skončila dňa 16.5.2017

 VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R o z h o d n u t i e

           Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len RÚVZ   so sídlom v Trebišove), ako orgán vecne a miestne príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení   s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len   zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje toto o p a t r e n i e
zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01.04.2017  do 15.05.2017  takto:

  1. Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov – v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Potvrdenie o vykonaní deratizácie predložiť tunajšiemu správnemu orgánu do 31.05.2017.
  2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia – v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených  na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov, a potvrdenie tohto subjektu o vykonaní deratizácie uchovať po dobu 3 mesiacov.
  3. Fyzické osoby – v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto: svojpomocne spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel, alebo prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa vylučuje odkladný účinok prípadne podaného odvolania, a to z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho   v ochrane zdravia ľudí pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia.

O d ô v o d n e n i e:

           Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí sa považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochorení u ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Keďže uvedené hlodavce disponujú vysokým rozmnožovacím potenciálom, za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj v priľahlých vonkajších priestoroch. V záujme predísť tomuto stavu a tým dosiahnuť minimalizáciu epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia, vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.
Regulácia živočíšnych škodcov je v zmysle § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení nariaďovaných orgánmi verejného zdravotníctva. Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 a § 53 písm. a) uvedeného zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce, ktorým boli opatrenia nariadené.

Fyzická osoba musí vedieť preukázať splnenie uloženého opatrenia pokladničným dokladom o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý a ktorý fyzická osoba uchová aspoň po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia.  V prípade zabezpečenia povinnosti prostredníctvom subjektu oprávneného na profesionálne vykonávanie deratizácie, sa splnením povinnosti fyzická osoba preukáže potvrdením   o profesionálnom vykonaní deratizácie, ktoré jej tento subjekt vystaví.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, si uchovajú potvrdenie o vykonaní deratizácie pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia, po dobu 3 mesiacov.

Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť povolenie príslušného orgánu veterinárnej správy, v zmysle § 39 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a požiadaviek nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011,  ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky   a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice.  
Vzhľadom na uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:
Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva   so sídlom v Trebišove na adresu uvedenú v záhlaví tohto rozhodnutia.

Podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku  sa nemožno odvolať.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku zák. č.162/2015 Z.z..

MUDr. Terézia Konevičová, MPH, v.r.

regionálny hygienička

Vybavuje:
Referát hygieny životného prostredia tel. č.: 056/6660199

Toto rozhodnutie je vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov. Rozhodnutie   je umiestnené na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove www.ruvztv.sk.

Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb..

Vyvesené dňa: 28.03.2017                                           Zvesené dňa:

Rozdeľovník:

  • Všetky mestá a obce okresu Trebišov
  • Právnické osoby a  fyzické osoby – podnikatelia, ktorí prevádzkujú vybrané zariadenia na území okresu Trebišov
  • VVS, a.s. Košice, závod Trebišov, Ul. Komenského č. 1872/75, 075 01 Trebišov
  • EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Ul. Stredná č. 126, 059 91 Veľký Slavkov
  • AQUASPIŠ s.r.o., Ul. Sadová č. 12, 052 01 Spišská Nová Ves