22. marec 2017 Svetový deň vody

Témou Svetového dňa vody v roku 2017 na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov je Odpadová voda“.

Dňa  22. marca 2017  má verejnosť možnosť bezplatne využiť  poradenstvo  v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. Zároveň RÚVZ so sídlom v Trebišove bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní).

Orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a  dusitanov z individuálnych vodných zdrojov  zabezpečuje RÚVZ so sídlom v Trebišove za nasledujúcich podmienok:

  • Charakter vzorky: voda z domovej studne (nie z verejného vodovodu).
  • Termín a čas doručenia vzorky:  22. marec 2017 v čase   od 8,00 – 14,00 hod.
  • Spôsob odberu:
    do čistej uzavretej sklenenej alebo PET fľaše o minimálnom množstve 0,2 l vody odobratej v ten istý deň. Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste.
    Informácie: referát hygieny životného prostredia, tel. kontakt: 056/6660199 alebo 056/6660198.

Informačný leták (pdf)