Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám

zdroj: ÚVZ SR Bratislava

„Žltačka“ typu A a jej príznaky
Vírusová hepatitída (zápal pečene) A je infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje únavou, slabosťou, nechutenstvom, nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, zvracaním, hnačkou, bolesťami brucha, tmavým močom a svetlou stolicou. Postupne dochádza k ožltnutiu kože a očí (ale ochorenie môže prebehnúť aj bez týchto príznakov). Na vírus hepatitídy A môžete natrafiť kdekoľvek. V autobuse, na kľučkách dverí, na rukovätiach nákupných košíkov, toalete alebo pri podávaní si rúk.

Svetový deň proti AIDS

Prvý december bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň boja  proti AIDS. Symbolom tohto dňa  je červená stužka, s cieľom upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty problematiky AIDS vo svete. V  roku 2017 je heslo kampane „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“.

Európsky týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka 2017 je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

Informácia pre spotrebiteľov – Akrylamid v potravinách

Akrylamid je chemická látka, ktorá sa prirodzene tvorí najmä v škrobnatých potravinách počas tepelného spracovania potravín pri vysokých teplotách ( napr. vyprážanie, pečenie).
Laboratórne testy ukazujú, že akrylamid spôsobuje rakovinu u zvierat a na základe tohovedci dospeli k záveru, že konzumácia potravín s akrylamidom potenciálne zvyšuje riziko vzniku rakoviny.
Informácia pre spotrebiteľov – Akrylamid v potravinách ( PDF )

SYFILIS

Syfilis je pohlavne prenosná choroba. Infekciu vyvoláva baktéria Treponema pallidum.
SYFILISOM  SA MOŽNO NAKAZIŤ:

  • Pohlavným stykom alebo sexuálnym stykom (medzi mužmi a ženami, ako aj medzi ženami navzájom, aj medzi mužmi navzájom)
  • Kontaminovanými (znečistenými) predmetmi, ktoré používa chorý na syfilis v čase, keď sa z jeho tela baktéria vylučuje (zubnými kefkami, príbormi, riadom,  uterákmi, oblečením a pod.)
  • Z nakazenej matky na plod počas tehotenstva  (vrodený syfilis).

Choroba sa prenáša z človeka na človeka slinami, semenom, vaginálnym výtokom, krvou, chorou kožou.
Syfilis môže byť vrodený alebo získaný. Väčšina nakazených ľudí má získaný syfilis. Keď sa ochorenie včas rozpozná dá  sa úplne vyliečiť. Neliečený syfilis však vedie až k smrti.

Cukrovka – epidémia tretieho tisícročia.

Svetová federácia diabetu (IDF) vyhlasuje každoročne 14. November za svetový deň diabetu ( World Diabetes Day).  Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách a  príznakoch. Diabetes mellitus – cukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia. V dôsledku akútnych a chronických komplikácii sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti. Počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje.

Podľa štatistických údajov z Národného centra zdravotníckych informácii SR bolo v roku 2014 v diabetologických ambulanciách evidovaných 339 419 pacientov s diabetes mellitus, pričom každoročne pribudne viac ako 22 000 nových diabetikov. V 90 % prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita.

UPOZORNENIE: ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán verejnej moci v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente, ďalej len ZoEG) prijíma elektronické podania do svojej elektronickej schránky elektronicky doručované s účinnosťou od 1. júla 2017. Zároveň tunajší úrad odosiela elektronické dokumenty prostredníctvom elektronickej schránky úradu, ktorej adresu zverejňuje správca modulu elektronických schránok na Ústrednom portáli verejnej správy.   

Elektronické podanie podľa zákona o e-Governmente je rovnocenné podaniam, ktoré sa doteraz robili či už písomne alebo ústne, osobne, poštou, telefonicky, a pod. Podania, doručené do elektronickej schránky podľa ZoEG, vybavuje orgán rovnako, ako každé iné podanie (teda kontroluje náležitosti, vyzýva na ich doplnenie, rozhoduje na ich základe).

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Deň otvorených dverí

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
pozýva odbornú aj laickú verejnosť v rámci

Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

na
Deň otvorených dverí“ referátu preventívneho pracovného lekárstva
dňa 25. októbra 2017 v čase od 9.00 do 15.00 hod.

CHRÁNIME NAŠICH PACIENTOV. OČKUJEME SA PROTI CHRÍPKE

3. ročník kampane Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti

Kampaň zameraná  na  zvýšenie zaočkovanosti proti chrípke u zdravotníckych pracovníkov ako aj u rizikových skupín –  ľudí 59 ročných a starších a osôb s chronickým ochorením.

V čase  16. – 20.10.2017 bude na Slovensku prebiehať  Týždeň očkovania proti chrípke

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close