Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Poskytovanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou

zdroj: ÚVZ SR Bratislava
Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o potravinách“) (PDF)

PODOZRENIE Z OCHORENIA ČLOVEKA NA VTÁČIU CHRÍPKU A(H5N8) – MANUÁL

zdroj: ÚVZ SR Bratislava
PODOZRENIE Z OCHORENIA ČLOVEKA NA VTÁČIU CHRÍPKU A(H5N8) – MANUÁL

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka – Informácia pre verejnosť

vodovd2

zdroj: RÚVZ Banská Bystrica
V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. Kvalita pitnej vody a tekutín z nej pripravovaných v správnom množstve a zložení sú dôležitým predpokladom nielen ochrany a podpory zdravia ale i pracovnej výkonnosti.

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti – odporúčania ÚVZ SR

zdroj: ÚVZ SR Bratislava

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky víta poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne činnosti s cieľom podporiť sociálne slabších ľudí alebo ľudí v núdzi.

Orgány verejného zdravotníctva sú fyzickým osobám, združeniam alebo inštitúciám, ktoré vykonávajú takúto charitatívnu činnosť bezodplatne ponúkaním hotových pokrmov nápomocné v súlade so zákonom č. 355/20007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ostatnými súvisiacimi predpismi na zachovanie zdravotnej bezpečnosti pokrmov a ochranu zdravia obyvateľov.

Prioritou a zároveň aj povinnosťou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva je informovať a usmerňovať fyzické osoby alebo právnické osoby pri manipulácii s hotovými pokrmami s cieľom ochrániť zdravie všetkých obyvateľov.

CHRÍPKA

chripka_priznaky

Chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Jedná sa o ochorenia prenosné vzduchom, ktoré  sa vyskytujú väčšinou v epidémiách. Ochorieť na chrípku môže každý.  Do skupiny osôb s rizikom závažných komplikácií patria: tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva, deti vo veku od šesť mesiacov do päť rokov, staršie osoby, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami, zdravotnícki pracovníci.

Žltá zimnica v Brazílii – Odporúčania pre cestovateľov

Zdroj : ÚVZ SR.
V priebehu januára 2017 hlásili brazílske úrady viac ako 400 prípadov žltej zimnice a viac ako 80 úmrtí v štyroch provinciách na juhovýchode Brazílie. Ochorenie sa vyskytuje aj v takých oblastiach, ktoré nepatria medzi rizikové z hľadiska šírenia žltej zimnice. Ide o provincie Bahia, Minas Gerais, Sao Paulo a Espírito Santo. Najviac prípadov ochorenia bolo zistených v provincii Minas Gerais, menej v jej susedných provinciách. Laboratórne potvrdené prípady boli hlásené v provinciách Minas Gerais, Espírito Santo a Sao Paulo, z provincie Bahia hlásili podozrivé prípady.

Svetový deň proti rakovine – World Cancer Day

world_cancer_day_2017

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. Február za Svetový deň proti rakovine a pripomína sa od roku 2002. Tento deň sa v rokoch 2016 – 2018 nesie v duchu hesla „Dokážeme. Dokážem.“ We can. I can. V tento deň sa spájajú milióny ľudí, organizácie a vlády mnohých krajín po celom svete, aby pomohli v boji proti celosvetovej epidémií, proti rakovine. Rakovina ovplyvňuje každého z nás, všetci máme moc konať tak, aby sme znížili jej vplyv na jednotlivcov, rodiny a komunity. Svetový deň boja proti rakovine nám dáva šancu premýšľať o tom, čo môžete urobiť, stanoviť si záväzok a prijať opatrenia. Nech sa rozhodnete spraviť čokoľvek, „Dokážeme. Dokážem.“ spraviť zmenu v boji proti rakovine. V rámci tejto témy sa bude venovať objavovaniu možností, ako my všetci (kolektívne alebo ako jednotlivci) môžeme prispieť k zníženiu globálnej záťaže, ktorú rakovina predstavuje.

AKTUÁLNA LEGISLATÍVA V PREVÁDZKOVANÍ UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

ubytovanie

Dávame do pozornosti prevádzkovateľom ubytovacích zariadení (ubytovacie zariadenia pre cestovný ruch, ubytovacie zariadenie s prechodným ubytovaním, ubytovacie zariadenia internátneho typu, ubytovacie zariadenia sociálnych služieb, ubytovanie v rámci vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ubytovanie v miestach výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody), že dňom 1. októbra 2016 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
Aktuálne znenie Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

OČKOVACÍ KALENDÁR na rok 2017 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1. 1. 2017)

ockovaci_kalendar_2017

Očkovanie alebo „vakcinácia“ patrí medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného zdravotníctva, ktoré ochránilo milióny ľudí pred infekčnými chorobami.
Očkovanie znamená vpravenie očkovacej látky (vakcíny) do ľudského organizmu. Cieľom očkovania je zabezpečiť tvorbu špecifických protilátok proti mikroorganizmom a zároveň navodiť imunologickú pamäť, čím sa má zabezpečiť dlhodobá, optimálne doživotná ochrana pred ochorením.
Pravidelné povinné očkovanie detí v SR je bezplatné a vykonáva sa v záujme dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. Očkovací kalendár pre rok 2017 bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Očkovací kalendár na rok 2017 – elektronická forma

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close