Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Opatrenia pred účinkami extrémneho tepla

opatrenia_horucavy_2016

Pobyt pri vyšších teplotách počas letného obdobia a nedostatočný príjem tekutín spôsobuje teplotnú záťaž organizmu a zvýšené riziko poškodenia zdravia. Podstatnú časť ľudského organizmu tvorí voda a okrem iných funkcií v organizme pomáha regulovať telesnú teplotu a zabraňuje jeho prehriatiu. Pri nedostatku tekutín v extrémne vysokých teplotách prostredia a nedostatočnom ochladzovaní, vzniká porucha termoregulácie organizmu – prehriatie organizmu (hypertermia). Dôležité je nahradiť stratu tekutín a dbať na pravidelný pitný režim, vypiť najmenej 2 l tekutín za deň.

Vírusová hepatitída typu A(žltačka typu A) – Preventívne opatrenia

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus hepatitídy A. U človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Je známa ako tzv. choroba špinavých rúk. Vírus hepatitídy A sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom t.j. špinavými rukami, obyčajne pri nedodržaní zásad osobnej hygieny (zvlášť pri nedostatočnom umývaní rúk po toalete a pred jedlom).
Najdôležitejší preventívny význam má dodržiavanie zásad osobnej hygieny, t.j. umývanie rúk teplou za použitia tekutého mydla. Pri umývaní rúk umývať všetky časti dlane, prstov a palca s dôrazom na oblasť nechtov a medziprstné priestory.

Trebišovský nočný beh 2016

nocny_beh_trebisov_2016

RÚVZ so sídlom v Trebišove  ako partner  OZ STOPA pozýva širokú verejnosť na športovo-spoločenské podujatie s názvom Nočný beh Trebišov, ktoré sa uskutoční 4.  júna 2016 so začiatkom o deviatej večer v amfiteátri mestského parku v Trebišove. Nočný beh je možné absolvovať na dvoch tratiach s dĺžkou: 5 km (kratší beh) a 10 km (dlhší beh). Nočný beh je výbornou a netradičnou možnosťou zašportovať si optimálnym spôsobom.

31. MÁJ – Svetový Deň Bez Tabaku

s_den_bez _tabaku_2016

Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. marca Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day – WNTD), ktorého cieľom je poukázať na zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku                       a podporovať efektívne stratégie redukovania konzumácie tabaku. Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia. V roku 2003 prijala WHO Rámcový dohovor na kontrolu tabaku. Je to medzinárodný dohovor zameraný na komplexný boj proti užívaniu tabakových výrobkov. V súčasnosti má 168 účastníckych strán (štátov) vrátane Slovenska.

10. Máj – Svetový deň pohybom ku zdraviu

svetovy_den_pohybom_ku_zdraviu_2016

Nedostatku pohybovej aktivity je jedným z najvýznamnejších  rizikových faktorov, ktoré prispievajú k vzniku neinfekčných ochorení ako nadváha, obezita, cukrovka, vysoký tlak krvi, srdcovo-cievne ochorenia, hromadenie stresu, úzkosti. Nedostatok pohybu je celosvetový problémom preto v  roku 2003 zaradila Svetová zdravotnícka organizácia 10. máj  do kalendára významných dní. Vhodné aktivity pre ľudí v každom veku sú aeróbne aktivity. Sú to aktivity, ktoré si vyžadujú pravidelné dýchanie teda pravidelný prísun kyslíka. Sú vhodné aj pre ľudí s nadváhou, ktorý sa dlhodobo a rôznymi diétami pokúšajú zhodiť kilogramy tuku.

5. MÁJ – DEŇ HYGIENY RÚK: „Chráňte životy: Majte čisté ruky“

den_hygieny_ruk_2016

„Chráňte životy: Majte čisté ruky“ je celosvetová kampaň, ktorú každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia a je zameraná na podporu dôležitosti hygieny rúk u pracovníkov v zdravotníctve. Správna hygiena rúk je najlacnejší a najjednoduchší spôsob ako zamedziť prenosu infekcie. Približne 60% nemocničných nákaz je spôsobených rukami personálu, preto má hygiena rúk dominantný význam v ich prevencii.

Desatoro najdôležitejších zásad hygieny rúk v zdravotníctve:

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ 2016

eiw_2016

Európsky imunizačný týždeň (EIW) je kampaň, ktorú každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia a je zameraná  na zdôraznenie významu očkovania.

Heslo pre tento rok je:

  „Vyplňme medzeru v imunizácii / Close the immunization gap“.

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ SA USKUTOČNÍ V DŇOCH  24.04. 2016 – 30.04. 2016

Opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01. 4. 2016 do 15. 5. 2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R o z h o d n u t i e

              Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje toto

o p a t r e n i e

zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01. 4. 2016 do 15. 5. 2016

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close