Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 OSÝPKY A CESTOVANIE

Pred cestou do zahraničia je v súčasnosti dôležité zistiť (okrem iných informácií)  aj  aktuálnu situáciu vo  výskyte prenosných ochorení  v cieľových a v tranzitných  krajinách a očkovací status osôb, ktoré cestujú najmä ak ide o deti. Osobitné riziko predstavujú nákazy, ktoré sa šíria vzduchom, medzi ktoré patria aj osýpky. Od minulého roka pretrváva v Európe epidemický výskyt osýpok (najmä v Rumunsku a Taliansku).

AJ SALMONELÓZA SI UŽÍVA TEPLÉ LETNÉ DNI

salm_leto_2017_ruvz

Salmonelóza patrí medzi najčastejšie infekčné  ochorenia tráviaceho traktu. Ochorenie vyvolávajú  baktérie z rodu Salmonella, ktorými sa človek môžem nakaziť po konzumácii kontaminovaných potravín. Najčastejšími faktormi prenosu sú nedostatočne tepelne upravené hydinové mäso a  jedlá s obsahom nedostatočne tepelne spracovaných vajec ako sú krémové zákusky, žemľovka s penou, zmrzlina, doma pripravované majonézy a majonézové šaláty. Rizikovým obdobím pre vznik salmonelózy sú teplé a horúce letné dni.

Drogové závislosti mladistvých

drogove_zavislosti_2017

Cieľom všetkých protidrogových kampaní je upozorniť na problematiku návykových látok a pomôcť zvýšiť aktivitu na poli protidrogovej prevencie, pomôcť mladým ľudom aby uprednostnili svoje zdravie pred užívaním drog. Príčinou môže byť nielen relatívne ľahká dostupnosť návykových látok, ale tiež aj značná benevolencia spoločnosti, ktorá túto problematiku značne bagatelizuje. Najviac sú užívatelia nelegálnych drog často nedostatočne, alebo zle informovaní o zdravotných rizikách.

SALMONELÓZA – AKO SA PRED ŇOU CHRÁNIŤ

salmoneloza_2017_prevencia

Salmonelóza patrí medzi najčastejšie prenosné  ochorenia tráviaceho traktu. Ochorenie vyvolávajú  baktérie z rodu Salmonella, ktorými sa môžeme nakaziť po konzumácii kontaminovaných potravín. Najčastejšími faktormi prenosu sú jedlá s obsahom nedostatočne tepelne spracovaných vajec ako sú krémové zákusky, žemľovka s penou, zmrzlina, doma pripravované majonézy a majonézové šaláty. Rizikovým obdobím pre vznik salmonelózy sú teplá až horúce  jarné a letné dni.

Trebišovský nočný beh 2017

trebisov_nocny_beh_2017

RÚVZ so sídlom v Trebišove  ako partner  OZ STOPA podporilo športovo-spoločenské podujatie s názvom Nočný beh Trebišov, ktoré sa uskutočnilo 10.06.2017 so začiatkom o deviatej večer v amfiteátri mestského parku v Trebišove. Nočný beh bolo možné absolvovať na dvoch tratiach s dĺžkou: 5 km (kratší beh) a 10 km (dlhší beh).

Podávanie „tatárskych biftekov“ je za určitých podmienok v reštauráciách od 1. júna 2017 povolené

tatarsky_biftek

zdroj: ÚVZ SR Bratislava
Od 1. júna 2017 vstupuje do platnosti novela vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z., ktorá upravuje pravidlá pre podávanie tatárskeho bifteku v reštauráciách.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky približuje zmeny, ktorými vyšiel v ústrety prevádzkovateľom i spotrebiteľom. Zároveň pripomína možné epidemiologické riziká súvisiace s konzumáciou tepelne nespracovaného mäsa a vajec pre určité skupiny ľudí.
„Tataráky“ v reštauráciách povolené

31. máj 2017 – Svetový deň bez tabaku

cigareta

Od roku 1987 vyhlasuje WHO každoročne 31. máj za Svetový deň bez tabaku. Cieľom je poukázať na  zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho užívania. Užívanie tabaku  je celosvetovo druhou príčinou úmrtí  na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. Cieľom tohtoročnej kampane je zdôrazniť negatívny dopad užívania tabakových výrobkov na zdravie a tým aj na ekonomiku a trvalý rozvoj, poukázať na potrebu neustálej informovanosti verejnosti o zhubných účinkoch fajčenia.

10. MÁJ 2017 SVETOVÝ DEŇ – POHYBOM KU ZDRAVIU – MOVE FOR HEALTH DAY

pohybom_ku_zdraviu_2017

Napriek deklarovaným a dokázaným zdravotným prínosom fyzickej aktivity ľudia nie sú dostatočne aktívni: každoročne najmenej 1,9 milióna ľudí vo svete (vrátane viac ako 600 tisíc v Európskom regióne WHO) zomiera z dôvodu nedostatočnej fyzickej aktivity.

5. máj 2017 – SVETOVÝ DEŇ ČISTÝCH RÚK

ciste_ruky_kampan_2017

„Boj s antibiotickou rezistenciou je vo vašich rukách“
Svetový deň čistých rúk je súčasť projektu Svetovej zdravotníckej organizácie na podporu zlepšenia hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou globálnej výzvy WHO na podporu bezpečnosti pacientov „Clean care is safer care“ (Čistá starostlivosť je bezpečená starostlivosť). Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk zdravotníkov je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a prevencie šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Nosnou témou v roku 2017 je prevencia antibiotickej rezistencie „Fight antibiotic resistance – it´s in your hands“ „Boj s antibiotickou rezistenciou je vo vašich rukách“.

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close