Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Trebišove plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Odbor preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolávanú pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov v zamestnaní pred rizikami spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 21. september Svetový deň Alzheimerovej choroby

Slovensko si spolu s desiatkami krajín sveta 21. septembra pripomína Svetový deň Alzheimerovej choroby. Alzheimerova choroba si nevyberá, ona jednoducho príde. Rozvíja sa nenápadne a pozvoľne v priebehu niekoľkých rokov.  Prvé varovné signály tohto ochorenia ako zhoršovanie pamäti, zabúdanie nedávnych udalostí, mien, neschopnosť rozpoznávať známe miesta a strata orientácie sa často pripisujú starnutiu, stresu či depresii.

Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie. Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je,, Alzheimer“  jedným z desiatich hlavných smrteľných ochorení ľudstva. Pri tomto ochorení je nevyhnutná skorá diagnostika a následná liečba, ktorá dokáže spomaliť procesy spôsobené v ľudskom mozgu.

SVETOVÝ DEŇ OSTEOPORÓZY 20.OKTÓBER

Svetový deň osteoporózy si každoročne pripomíname 20. októbra, ktorý v roku 1997 vyhlásila Medzinárodná nadácia osteoporózy – International Osteoporosis Foundation (IOF). Verejnosť sa dozvedá viac o možnostiach prevencie, diagnostike a liečbe nielen osteoporózy, ale aj o ostatných metabolických ochoreniach kostí. Osteoporózou je celosvetovo postihnutých vyše 200 miliónov ľudí. Na Slovensku je to približne 8 % obyvateľov, čiže viac ako 400 000 ľudí. Približne každá tretia žena a každý piaty muž nad 50 rokov mal zlomeninu v dôsledku osteoporózy.

1. október – Medzinárodný deň starších ľudí

Nie je bohatý ten, kto veľa
vlastní, ale kto veľa dáva;
ten, kto je schopný darovať
seba samého“.

 Sv. Ján Pavol II.

 
Tak ako plynie čas, končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Staroba nie je choroba,  je to výzva a neznamená koniec aktívneho života.

Chrípková sezóna sa začala: Nepodceňujte chrípku a chráňte seba aj ostatných

Zdroj : ÚVZ SR

Posilnite pred začiatkom chrípkovej sezóny obranyschopnosť svojho organizmu dopĺňaním vitamínov, pravidelným pohybom i dôkladným umývaním rúk. Dodržiavajte zásady prevencie na verejných priestranstvách, na pracoviskách, vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach a doma. Predovšetkým pre rizikové skupiny ľudí ako sú seniori, osoby so závažnými chronickými ochoreniami, s oslabenou imunitou, tehotné ženy a zdravotnícki pracovníci, je najúčinnejším spôsobom prevencie očkovanie proti chrípke.

Preventívna celoplošná jesenná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov – v ý z v a

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Toto opatrenie sú podľa ustanovení  § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) cit. zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí  sa považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochorení u ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Keďže uvedené hlodavce disponujú vysokým rozmnožovacím potenciálom, za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj v priľahlých vonkajších priestoroch. V záujme predísť tomuto stavu a tým dosiahnuť minimalizáciu epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov.

26.9.2019 Deň otvorených dverí – PORADŇA ZDRAVIA

Dňa 26. septembra 2019 v čase od 8.00 – 12.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove organizuje v rámci Svetového dňa srdca  2019 Deň otvorených dverí, ktorý je zameraný na zvýšenie povedomia o hrozbe kardiovaskulárnych ochorení a o význame zdravého životného štýlu z hľadiska srdca.

Poradenské služby pre  jednotlivé aktivity budú zamerané na podporu jednotlivca, aby poznal svoje riziko a urobil kroky na jeho kontrolu prostredníctvom týchto vyšetrení:

Projekt – „Školský program“

RÚVZ so sídlom v Trebišove sa podieľal na realizácií celoslovenského projektu „Školský program“. Projekt je zameraný na zvyšovanie zdravotného a nutričného uvedomenia u detí a rodičov. Na základe Stratégie Slovenskej republiky pre realizáciu školského programu na školské roky 2017/2018-2022/2023  sa  projekt „Školský program“  realizoval na základe metodických pokynov ÚVZ SR na dvoch základných školách v okrese, jednej mestskej a jednej vidieckej.

9. september – Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

Alkohol a gravidita

Na vývoj dieťaťa vplýva celý rad ovplyvniteľných ale aj neovplyvniteľných faktorov. Ovplyvniteľný faktor, ktorý matka môže zmeniť je požívanie alkoholu. Alkohol je v súčasnosti najvýznamnejší známy teratogén, ktorý spôsobuje závažné poškodenie centrálneho nervového systému dieťaťa a široké spektrum vrodených malformácií a ďalších následkov. Centrálna nervová sústava dieťatka sa vyvíja po celý čas tehotenstva. Je dôležité si uvedomiť, že alkohol môže v ktoromkoľvek období  embryonálneho vývoja plod poškodiť, či dokonca vývin zastaviť.

26.9.2019 Svetový deň srdca

Svetový deň srdca si pripomíname od roku 2000 s podporou  Svetovej zdravotníckej organizácie WHO, Svetovej federácie pre zdravé srdce (WHF) a UNESCA. Téma tohtoročnej kampane sa nesie v hesle ,, Poznáte svoje riziko?“

Kľúčovú úlohu pri srdcovo-cievnych ochoreniach zohráva prevencia. Vhodnými opatreniami možno kardio-vaskulárnym ochoreniam predísť, prípadne minimalizovať následky ochorenia. Niektoré rizikové faktory súvisiace  s ochorením alebo jeho priebehom  nemôžeme ovplyvniť – ako napríklad genetická predispozícia alebo vek. Človek však môže pozitívne ovplyvniť svoj život zmenou alebo vylúčením ďalších faktorov, ktoré sú modifikovateľné.  Medzi najdôležitejšie faktory lekári  zaradili vysoký krvný tlak, fajčenie, vysokú hladinu cholesterolu v sére, cukrovku a obezitu. Úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia má v ostatných desaťročiach rozhodujúci podiel na celkovej úmrtnosti.

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close