056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidemiológia

Hygiena detí a mládeže

Hygiena výživy

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Hygiena životného prostredia a zdravia

Pôsobnosť úradu

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného...

Analýza výskytu COVID-19

Analýza výskytu ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – stav k 26.06.2020 Na Slovensku bol zaznamenaný prvý laboratórne potvrdený...

Epidemiológia

Oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Trebišove plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v...

Odborná spôsobilosť

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých...

Nadmerný výskyt komárov – vplyv na zdravie a odporúčania na ochranu pred komármi

Komáre sú človekom vnímané ako obťažujúce, pre ich „genetický príkaz“ napadať človeka a cicať jeho krv. Už pri miernom premnožení sú komáre neznesiteľné. Veľké množstvo bodnutí vyvoláva u ľudí nervozitu, zníženie sústredenosti, nepozornosť, nespavosť, podráždenosť a iné. Následkom je zvýšené riziko pracovných úrazov pri lesných a poľnohospodárskych prácach  a dopravných úrazov. […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR: Zmeny pri príchode zo zahraničia a pri organizovaní hromadných podujatí

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám od pondelka 6. júla 2020: Krajiny V zozname menej rizikových krajín sa už nebudú nachádzať Bulharsko a Čierna Hora. Zároveň sa tento zoznam rozšíri o Holandsko, […]

Čítajte viac →

26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

V dnešnej dobe sa návyková látka stala ľahko dostupnou komoditou. Ťažké životné situácie spôsobujú, že ľudia sa cítia nemohúci, nevedia nájsť riešenia a únikom z reality je pre nich droga. Cítia fyzické uspokojenie a uvoľnenie psychickej bolesti, zlepšenie nálady. 26. jún sa zameriava na zvýšenie povedomia o probléme, ktorý nezákonné drogy predstavujú […]

Čítajte viac →

SOPZŠČ/4317/98561/2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čítajte viac →