Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 10.5.2018 – SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU – Move for Health Day

10. máj bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za svetový deň – Pohybom ku zdraviu (Move for Health). Cieľom tejto iniciatívy je upozorniť na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu najčastejšie aj v kombinácii s nezdravou výživou.

Pohybové aktivity (napríklad: beh, chôdza, turistika, tanec, plávanie, bicyklovanie, korčuľovanie a pod….) patria medzi tzv. aeróbne aktivity.
Ide teda o vytrvalostné pohybové činnosti, ktoré si vyžadujú zvýšený prísun kyslíka v priebehu časového úseku a vedú k priaznivým zmenám v organizme: zlepšuje sa výmena dýchacích plynov (pľúcna ventilácia), zvyšuje sa krvný obeh (cirkulácia krvi), pričom krv lepšie rozvádza kyslík.

Tým sa zlepšuje aj celková odolnosť organizmu, udržiava sa stav sviežosti a mladosti a znižuje sa riziko poškodenia srdcovocievneho aparátu. Organizmus znovu nadobúda energetickú rovnováhu a psychickú pohodu.

UMÝVAJ SI RUKY ZACHRÁNIŠ ŽIVOT – 5. máj 2018

Je to vo vašich rukách – zabráňte vzniku sepsy v zdravotníctve
10. ročník kampane SZO v roku 2018 vyzýva zdravotnícke zariadenia na prevenciu sepsy súvisiacej so zdravotnou starostlivosťou prostredníctvom opatrení na hygienu rúk a prevenciu a kontrolu infekcií (IPC). Odhaduje sa, že sepsa sa týka každoročne viac ako 30 miliónov pacientov po celom svete. Na sedemdesiatom Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2017 prijali členské štáty uznesenie o zlepšení prevencie, diagnostiky a liečby sepsy.

Európsky imunizačný týždeň (EIW) 23.4.2018 – 29.4.2018 ”Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou”

Slovenská republika sa v roku 2018 rovnako ako po iné roky podieľa na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW). Kampaň EIW vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia (SZO), Regionálny úrad pre Európu a je zameraná na zdôraznenie významu očkovania. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti očkovania ako jednej najjednoduchšej, bezpečnej a efektívnej formy prevencie prenosných ochorení a tým pomáhať udržiavať kolektívnu imunitu v európskom regióne. Tohtoročnou témou kampane je:
„Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou“

V súčasnosti je na Slovensku nízky ako aj v okrese Trebišov výskyt celého radu infekčných ochorení. Tento stav je však podmienený vysokým percentom zaočkovaných detí.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R o z h o d n u t i e

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len RÚVZ  so sídlom v Trebišove), ako orgán vecne a miestne príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c)  v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len   zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa    § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje toto

  o p a t r e n i e

                     zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01.04.2018  do 15.05.2018  takto:

7. APRÍL – SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA WORLD HEALTHY DAY 2018

7. apríla 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a odvtedy si tento deň pripomíname ako Svetový deň zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Témou, ktorá sa každý rok mení, upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať aktuálne zvýšenú pozornosť. Svetový deň zdravia 2018 má ústrednú tému:

„P R E V E N C I A N A D V Á H Y A O B E Z I T Y“
Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť verejnosti o rizikách nadváhy a obezity a poukázať na možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl.

22. marec 2018 Svetový deň vody

Témou Svetového dňa vody 2018 je „Príroda pre vodu“, ktorá skúma ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21. storočia.

Dňa 22. marca 2018 má široká verejnosť možnosť bezplatne využiť poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a zároveň RÚVZ so sídlom v Trebišove bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní).

Žijeme život, ktorý prospieva mozgu? 12.-18.marca Týždeň mozgu

V dňoch 12. až 18. marca 2018 sa uskutoční na Slovensku celosvetová kampaň Týždeň mozgu, ktorá sa koná už po 11- krát pod zastrešením Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Cieľom tejto kampane je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä o prevencii.

OPATRENIA realizované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove s cieľom zabrániť šíreniu epidémie syfilisu v súčinnosti s ďalšími inštitúciami

Spoločným cieľom všetkých zainteresovaných je zabezpečiť čo najrýchlejšie zníženie výskytu/epidémie syfilisu, zvýšiť zdravotné povedomie všetkých občanov Trebišova a okolia, zabezpečiť vzájomnú súčinnosť a intenzívne zapojiť do tohto spoločného úsilia všetky zodpovedné zložky pôsobiace v danej problematike na regionálnej úrovni.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej RÚVZ Trebišov) monitoruje a kontinuálne vyhodnocuje epidemiologickú situáciu v okrese Trebišov a vykonáva epidemiologický dohľad nad povinne hlásenými prenosnými chorobami, vrátane syfilisu.

SYFILIS

 

O syfilis hino pohlavno prenosno nasvaľiben
oda hini ajsi infekcia kaj vičinel avri o bakterii andalo teštos.

LE SYFILISOSTAR PES SAJ CHUDEL
BUTER SEJRENDAR

  • Saj chudel syfilis le pohlavne stikoha oda saj hin avka ze o murš dela o navaliben pre romňi a saj ejl avka že e romňi dela o nasvaľiben pro murš.
  • O manuś sar hine nasvale pro syfilis aroda časos kaj pes andalengero teštos o bakterii šaj prelidžan  le zubne kefkendar, pribora, gratendar o rušniky, le gadenca te odader.
  • E daj te hiňi nasvali pro syfilis dzal andante pro cikno čavoro sar hini khamľi.
  • O nasvaliben pes prelidžal pro manuša le šlinenca, kuribnaha, vytokendar the le ratestar nasvali cipa.
Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close