Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Trebišove plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Odbor preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolávanú pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov v zamestnaní pred rizikami spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 OSÝPKY AKTUÁLNE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove evidoval v ostatných kalendárnych týždňoch sporadický (občasný) výskyt nových prípadov osýpok v rámci epidémie osýpok, ktorá v okrese Trebišov bola evidovaná od septembra 2018.

Počet hlásených ochorení v mesiacoch február a marec 2019 mal klesajúcu tendenciu. Od 18. marca 2019 tunajší úrad nezaznamenal žiadne ochorenie na osýpky o obyvateľa s trvalým pobytom v okrese Trebišov.

RÚVZ Trebišov eviduje hlásenia o podozrení na ochorenie na osýpky a hlásenia ochorení na osýpky od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

SVETOVÝ DEŇ VODY 2019 – výsledky analýz RÚVZ Trebišov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri príležitosti Svetového dňa vody poskytol dňa 22.3.2019 obyvateľom regiónu bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody  z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Prekročenie limitných hodnôt v chemickom ukazovateli dusičnany a dusitany   v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) zo zdravotného hľadiska nie je bezpečné najmä ak sa takáto voda používa na prípravu stravy a zabezpečenie pitného režimu pre malé deti.

Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov – v ý z v a

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Toto opatrenie sú podľa ustanovení  § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) cit. zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

JARNÁ ÚNAVA – radíme ako ju zvládnuť

Zdroj: ÚVZ SR
Zvýšený príjem vitamínov, polhodinová prechádzka denne, pravidelný pitný režim a dostatok spánku sú základ pre to, aby vás nezložila jarná únava. Lepšie ju zvládnete, ak sa pokúsite minimalizovať stresy, obmedziť pitie alkoholu ako aj fajčenie.

Pripravte svoje telo po zime na prechod do jari. ,,Jarná únava predstavuje súhrn nepríjemných pocitov, ktoré sa objektívne prejavujú u všetkých vekových kategórií populácie. Nejde však o diagnostickú jednotku, preto sa tento pojem v medicíne oficiálne nevyskytuje,“ hovorí docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

OSÝPKY AKTUÁLNE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje v súčasnosti sporadický (občasný) výskyt nových prípadov osýpok v rámci epidémie osýpok, ktorá v okrese Trebišov prebieha od septembra 2018. Počet hlásených ochorení má klesajúcu tendenciu. Situácia sa postupne stabilizuje, nové prípady ochorenia na osýpky u osôb s trvalým pobytom v okrese Trebišov pribúdali v mesiaci marec už v nižších počtoch.
RÚVZ Trebišov eviduje hlásenia o podozrení na ochorenie na osýpky a hlásenia ochorení na osýpky od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Celonárodná kampaň 2019 „VYZVI SRDCE K POHYBU“ prebieha od 25. marca 2019 do 16. júna 2019

Kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ je celonárodná medzinárodne organizovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie.
Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.
Súťaž pre obyvateľov okresu Trebišov zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove. Okrem zlepšenia svojho zdravia je možné vyhrať aj hodnotné ceny.

Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“?
Väčšina ľudí v našej krajine má sedavý spôsob života. Nedostatok pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza so všetkými dôsledkami, nadváha a obezita, vysoký krvný tlak, nadváha, obezita, cukrovka 2.typu, niektoré druhy rakoviny, ochorenia a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva.

KLIEŠTE – prevencia ochorení zapríčinených prenosom infikovanými kliešťami.

Zdroj ÚVZ SR :

Kliešte začínajú byť aktívne pri vonkajšej teplote od ôsmich do desiatich stupňov Celzia, tento rok zaznamenali ich výskyt rekordne skoro – už vo februári. Myslite pri pobyte v prírode na ochranu proti nim.

Malé parazity sa vyskytujú v trávnatých porastoch s výškou od dvadsať centimetrov do jedného metra, v záhradách, v parkoch i v lesoch, ale v posledných rokoch v dôsledku klimatických zmien sa dostávajú aj do vyšších zemepisných polôh, až do nadmorskej výšky nad 1000 metrov. Striehnu na koncoch listov, na steblách tráv alebo na vetvičkách prízemných kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabové lesy. Infikované kliešte prenášajú nepríjemné ochorenia, najmä lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu.

Svetový deň vody 2019 Svetový deň vody 2019 je venovaný téme „Nenechať nikoho bokom“.

RÚVZ so sídlom v Trebišove bude dňa 22.marca 2019 poskytovať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní) a poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov a z individuálnych vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody.

Týždeň mozgu 2019

V dňoch 11. až 15. marca 2019 sa uskutoční celosvetová kampaň Týždeň mozgu, ktorá sa vo svete organizuje od roku 1996. V tomto týždni sa vo viac ako 60 krajinách sveta konajú osvetové podujatia, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, tiež hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich  prevencie. Na Slovensku túto kampaň zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY. Poruchy mozgu  a centrálneho nervového systému sú hlavnou príčinou invalidity vo svete a vyžadujú viac  hospitalizácií a predĺženú starostlivosť než všetky choroby.

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close