Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 22. marec 2018 Svetový deň vody

Témou Svetového dňa vody 2018 je „Príroda pre vodu“, ktorá skúma ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21. storočia.

Dňa 22. marca 2018 má široká verejnosť možnosť bezplatne využiť poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a zároveň RÚVZ so sídlom v Trebišove bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní).

Žijeme život, ktorý prospieva mozgu? 12.-18.marca Týždeň mozgu

V dňoch 12. až 18. marca 2018 sa uskutoční na Slovensku celosvetová kampaň Týždeň mozgu, ktorá sa koná už po 11- krát pod zastrešením Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Cieľom tejto kampane je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä o prevencii.

OPATRENIA realizované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove s cieľom zabrániť šíreniu epidémie syfilisu v súčinnosti s ďalšími inštitúciami

Spoločným cieľom všetkých zainteresovaných je zabezpečiť čo najrýchlejšie zníženie výskytu/epidémie syfilisu, zvýšiť zdravotné povedomie všetkých občanov Trebišova a okolia, zabezpečiť vzájomnú súčinnosť a intenzívne zapojiť do tohto spoločného úsilia všetky zodpovedné zložky pôsobiace v danej problematike na regionálnej úrovni.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej RÚVZ Trebišov) monitoruje a kontinuálne vyhodnocuje epidemiologickú situáciu v okrese Trebišov a vykonáva epidemiologický dohľad nad povinne hlásenými prenosnými chorobami, vrátane syfilisu.

SYFILIS

 

O syfilis hino pohlavno prenosno nasvaľiben
oda hini ajsi infekcia kaj vičinel avri o bakterii andalo teštos.

LE SYFILISOSTAR PES SAJ CHUDEL
BUTER SEJRENDAR

  • Saj chudel syfilis le pohlavne stikoha oda saj hin avka ze o murš dela o navaliben pre romňi a saj ejl avka že e romňi dela o nasvaľiben pro murš.
  • O manuś sar hine nasvale pro syfilis aroda časos kaj pes andalengero teštos o bakterii šaj prelidžan  le zubne kefkendar, pribora, gratendar o rušniky, le gadenca te odader.
  • E daj te hiňi nasvali pro syfilis dzal andante pro cikno čavoro sar hini khamľi.
  • O nasvaliben pes prelidžal pro manuša le šlinenca, kuribnaha, vytokendar the le ratestar nasvali cipa.

Svetový deň proti rakovine

Dňa 4. februára sa každoročne koná „Svetový deň proti rakovine„, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine ( UICC ). Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tomto ochorení a upozorniť a dôležitosť prevencie a zdravého životného štýlu. Na Slovensku počet onkologických pacientov stúpa, pričom v súčasnosti hovoríme už o približne 30 000 nových prípadoch ročne. Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien aktuálne na Slovensku patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc. U mužov dominuje rakovina pľúc, hrubého čreva a konečníka, rakovina prostaty. Jednou z možností, ako môžeme predchádzať vzniku nádorových ochorení, je dodržiavať zásady odporúčaní „Európskeho kódexu proti rakovine

EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE
12 spôsobov, ako si znížiť riziko rakoviny
_______________________________________________________

Epidemiologická situácia vo výskyte ochorení na syfilis v okrese Trebišov

Aktuálna epidemiologická situácia za rok 2017 vo výskyte ochorení na syfilis v okrese Trebišov je 115 nových postupne hlásených ochorení (chorobnosť 108,4/100 000 obyvateľov). V SR bolo v roku 2017 spolu hlásených 358 nových ochorení a v Košickom kraji 142 nových ochorení. V okrese Trebišov bola teda chorobnosť na syfilis prepočítaná na 100 000 obyvateľov 16 krát vyššia ako v SR a 6 krát vyššia ako v celom Košickom kraji. Ochorenia sa vyskytujú aj vo vekových skupinách do 18 rokov. Syfilis sa v okrese Trebišov v prebiehajúcej epidémii postupne vyskytoval u obyvateľov 30 obcí. RÚVZ Trebišov neustále monitoruje a kontinuálne vyhodnocuje epidemiologickú situáciu v okrese a vykonáva epidemiologický dohľad nad všetkými povinne hlásenými prenosnými chorobami, vrátane syfilisu. Všetky potrebné preventívne opatrenia realizované na úrovni zdravotníctva sa v plnej miere vykonávajú v celom období epidémie syfilisu, čo viedlo k postupnému znižovaniu chorobnosti až do ruku 2015. V roku 2016 došlo k nárastu chorobnosti, na ktorý náš úrad proaktívne reagoval prijatím ďalších preventívnych postupov a opatrení. Iniciovali sme a zvolali medzirezortné pracovné stretnutie s príslušnými štátnymi orgánmi mimo rezort zdravotníctva, so samosprávou a so školskými zaradeniami na regionálnej úrovni. Sústreďujeme sa na zvyšovanie zdravotného uvedomenia v rizikových komunitách. Školíme terénnych špecialistov a prirodzených lídrov, ktorí môžu ďalej priaznivo ovplyvňovať (znižovať) rizikové správanie na základe svojej autority a kompetencií. Základom prevencie je nesprávať sa rizikovo.

Osýpky sú vážne ochorenie

zdroj: ÚVZ SR Bratislava

Osýpky nie sú neškodné detské ochorenie. Ide o vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa ľahko šíri medzi nezaočkovanými osobami. Príznaky sa objavia zvyčajne 10 až 12 dní po nakazení sa, spočiatku pripomínajú nachladnutie s nádchou, sekréciou z nosa, kašľom a horúčkou.
http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/ecdc_infographics_2015_measles_is_serious.pdf

Očkovací kalendár na rok 2018 pre pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých s platnosťou od 1. 1. 2018

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov.

Na stiahnutie – Očkovací kalendár na rok 2018 pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek

Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám

zdroj: ÚVZ SR Bratislava

„Žltačka“ typu A a jej príznaky
Vírusová hepatitída (zápal pečene) A je infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje únavou, slabosťou, nechutenstvom, nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, zvracaním, hnačkou, bolesťami brucha, tmavým močom a svetlou stolicou. Postupne dochádza k ožltnutiu kože a očí (ale ochorenie môže prebehnúť aj bez týchto príznakov). Na vírus hepatitídy A môžete natrafiť kdekoľvek. V autobuse, na kľučkách dverí, na rukovätiach nákupných košíkov, toalete alebo pri podávaní si rúk.

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close