Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Deň otvorených dverí

EU_week_image

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
pozýva odbornú aj laickú verejnosť v rámci

Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

na
Deň otvorených dverí“ referátu preventívneho pracovného lekárstva
dňa 25. októbra 2017 v čase od 9.00 do 15.00 hod.

CHRÁNIME NAŠICH PACIENTOV. OČKUJEME SA PROTI CHRÍPKE

ockovanie_certif_2017

3. ročník kampane Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti

Kampaň zameraná  na  zvýšenie zaočkovanosti proti chrípke u zdravotníckych pracovníkov ako aj u rizikových skupín –  ľudí 59 ročných a starších a osôb s chronickým ochorením.

V čase  16. – 20.10.2017 bude na Slovensku prebiehať  Týždeň očkovania proti chrípke

OSTEOPORÓZA –„ tichý zlodej kostí“

osteoporoza_ruvztv_2017

Medzinárodná nadácia osteoporózy –  International Osteoporosis Foundation (IOF) vyhlásila    20. október za Svetový deň osteoporózy.  Vďaka tomu sa verejnosť dozvedá viac o možnostiach prevencie, diagnostike a liečbe osteoporózy ako aj o ostatných metabolických ochoreniach kostí. Upozorňuje sa na závažnosť tohto ochorenia a najmä na jej prevenciu, ako na jeden z kľúčových prvkov boja proti osteoporóze.

Svetový deň duševného zdravia (World Mental Health Day)

svetovy_den_dusevneho_zdravia_207

10. október vyhlásila Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete. Svetová federácia za duševné zdravie bola založená v roku 1948 s cieľom šíriť osvetu v rámci prevencie duševných a emočných porúch. 10. októbra sa po celom svete konajú podujatia pre zvýšenie povedomia a osvety o dôležitosti duševného zdravia pre náš život.

JE ČAS OČKOVAŤ SA PROTI CHRÍPKE

Očkovanie proti chrípke je bezpečné a priamo nás chráni pred tými kmeňmi chrípkového vírusu, ktoré spôsobovali najviac ochorení na chrípku v minuloročnej chrípkovej sezóne. Pre chrípkovú sezónu 2017/2018 sú v Slovenskej republike k dispozícii dva druhy očkovacích látok proti chrípke. Po očkovaní sa v organizme vytvoria ochranné protilátky, ktoré sa zabraňujú vzniku ochorenia, prípadne jeho priebeh zmiernia a znižujú riziko komplikácií a úmrtia.  

Užitočné otázky a odpovede o chrípke

chripka2

zdroj: ÚVZ SR Bratislava

Čo je chrípka?
Chrípka je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacích ciest charakterizované náhlym začiatkom, zimnicou, triaškou, horúčkou (nad 38°C), únavou, bolesťami hlavy, svalov a kĺbov, neskôr sa pridruží kašeľ a nádcha. Patrí medzi najčastejšie ľudské infekčné ochorenia. Každoročne postihne 10 % svetovej populácie. Ide o závažné ochorenie, ktoré je príčinou úmrtí tisícov ľudí na celom svete každý rok.

Blíži sa sezóna chrípky

plagat_chripka_2017

zdroj: ÚVZ SR Bratislava

Najvhodnejší čas na očkovanie proti chrípke je október a november. Chrípková sezóna trvá od októbra do konca apríla (40. kalendárny týždeň až 18. kalendárny týždeň nasledujúceho roka). Ochranné protilátky, ktoré sa v organizme po očkovaní vytvoria, zabraňujú vzniku ochorenia, prípadne jeho priebeh zmiernia a znižujú riziko komplikácií a úmrtia. Protilátky sa vytvoria postupne, v priebehu desiatich až štrnástich dní po očkovaní.

NIKDY NIE JE NESKORO ZAČAŤ ŽIŤ AKTÍVNE !

medzinr_den_starsich_2017_ruvztv

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov v rezolúcii 45/106 1. október ako „Medzinárodný deň starších ľudí“. Dôvodom bola správa o demografickom vývoji, ktorá skonštatovala, že populácia starne. Starnutie populácie so sebou prináša významné hospodárske a sociálne výzvy, tak pre vyspelé, ako aj rozvíjajúce sa krajiny.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA R o z h o d n u t i e

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore    a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje toto

 o p a t r e n i e          

            zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od  01.10.2017  do 15.11.2017  takto:  

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close