Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 SVETOVÝ DEŇ PROTI RAKOVINE

Heslo WHO: My to dokážeme. Ja to dokážem.
We can. I can.

Svetový deň rakoviny je iniciatíva, ktorú vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) a pripomína sa od roku 2002.Zhubné ochorenie patrí medzi hlavné príčiny chorobnosti a úmrtnosti ľudí na celom svete. Jedná sa približne o 14 miliónov novo zistených ochorení a 8.200.000 úmrtí na rakovinu v roku 2012. Očakáva sa, že počet nových prípadov vzrastie cca o 70% v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí.
U mužov bola celosvetovo najčastejšie diagnostikovaná rakovina v roku 2012 na pľúcach, prostate, konečníku, žalúdku a na pečeni. U žien je najčastejšie diagnostikovaná rakovina na prsníku, konečníku, pľúcach, na krčku maternice a na žalúdku.
Podľa údajov z Národného centra zdravotníckych informácií má na Slovensku zhubné ochorenie až 25 percentný podiel na príčinách smrti.

14. november – SVETOVÝ DEŇ DIABETU

Proti diabetu treba vyraziť včas, lebo aj obezita je jedným z rizikových faktorov podieľajúcich sa
na vzniku diabetu 2. typu!

LETÁK – 14. november Svetový deň diabetu (PDF)

Európsky týždeň 2015 – Zapojte sa do riadenia pracovného stresu

stres_2015

Tento Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v roku 2015 bude prebiehať od 19. do 23. Októbra. Počas tohto týždňa sa uskutočnia rôzne aktivity a podujatia. Súčasťou je aj kampaň „Zdravé pracoviská bez stresu“.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pozýva v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odbornú a laickú verejnosť na
Deň otvorených dverí
odboru preventívneho pracovného lekárstva

RÚVZ so sídlom v Trebišove
dňa 22. októbra 2015.

OKTÓBER 2015 – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

mesiac_ucty_k_starsim_2015

V mesiaci október si každoročne pripomíname problematiku života a zdravia seniorov. Odborníci dávajú do povedomia najmä cieľ tejto problematiky a to udržať seniorov čo najdlhšie v dobrom zdraví, bez akýchkoľvek zdravotných problémov a obmedzení. Je potrebné hľadať spôsoby ako to dosiahnuť a medzi ne patrí aj nevyčleňovanie seniorov z kolektívu, rodiny.

SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA – 10. OKTÓBER 2015

Svetový deň duševného zdravia

Desiaty októbrový deň sa dáva na povedomie dôležitá zložka ľudského zdravia – Duševné zdravie. Tento deň nám Svetová federácia duševného zdravia v spolupráci s WHO predkladá túto problematiku pod heslom „ Dôstojnosť pre duševné zdravie.“ V krajinách Európskej únie, Islandu, Nórska, Švajčiarska je napríklad depresia na treťom mieste ako dôvod invalidizácie. Do tohto času asi 27 % populácie trpí duševnými poruchami.

Prichádza chrípková sezóna – tlačová správa ÚVZ SR

Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 – 40 ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za jeden až tri dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky do piatich dní odoznejú. Úplné uzdravenie obvykle nastáva až do štyroch týždňov od prvých príznakov.

29.9.2015 – SVETOVÝ DEŇ SRDCA

s_d_s_2015_obr

Poznáte kód zdravého života alebo výsledky z poslednej preventívnej prehliadky?

Mnohí z nás zanedbávajú preventívne prehliadky ako aj  jednoduché meranie cholesterolu  v krvi, krvného tlaku, obvodu pása.
Hodnoty týchto faktorov (cholesterol v krvi, krvný tlak, obvod pása) sa pri súčasnom životnom štýle mnohých ľudí  v našej krajine postupne  ticho a bezbolestne zvyšujú. Dôsledkom toho je poškodenie ciev v celom organizme najmä však na srdci a v mozgu. Srdcovo-cievny systém je pre život človeka kľúčovým systémom. Zabezpečuje prenos všetkých látok potrebných pre život organizmu. Srdcovo-cievny systém funguje ako megamagistrála.  Stačí však jedna upchatá cieva a celý systém zlyhá.

Informácia o hlásení dvoch prípadov poliomyelitídy spôsobených vakcínou derivovanými poliovírusmi typu I(cVDPV1) u detí na Ukrajine

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol prostredníctvom Systému rýchleho varovania a včasnej  reakcie informovaný o dvoch laboratórne potvrdených prípadoch poliovírusu u detí (4 ročné a 10 mesačné v čase nástupu ochrnutia) na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti. Táto oblasť susedí so štyrmi krajinami Európskej únie (Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko). Z informácií z internetovej stránky Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny boli tieto prípady približne 30 kilometrov vzdialené a oba boli spôsobené geneticky podobným poliovírusom typu I. Podľa vyjadrenia miestnych autorít je v roku 2014 zaočkovaných necelých 50 % a v roku 2015 je zaočkovaných iba 14 % detí.
Poliomyelitída – Odporúčania pre cestovateľov
Zdroj: ÚVZ SR Bratislava