Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z. ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 36 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z. z., § 5 ods. 1 písm. h) a ods. 2 a § 18 vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v platnom znení (ďalej len vyhl.č.585/2008 Z. z.) v spojení s Aktualizovaným usmernením hlavného hygienika SR k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR č. OE/5612/2017 zo dňa 02.08.2017 a v spojení s Akčným plánom na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR uverejnenom vo vestníku MZ SR v bode č.1, vo vestníku MZ SR čiastka 1- 4/2008 a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č.71/1967 Zb.) v súvislosti s výskytom dvoch prípadov ochorení na osýpky (1 potvrdený a 1 pravdepodobný prípad) u fyzických osôb s pobytom v obci Egreš a vzhľadom na súčasný epidemický výskyt ochorení na osýpky v okrese Trebišov n a r i a ď u j e tieto:

o p a t r e n i a :

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z.

Z dôvodu výskytu dvoch prípadov ochorení na osýpky (1 potvrdený  a 1 pravdepodobný prípad) u fyzických osôb s pobytom v obci Egreš a  vzhľadom na súčasný epidemický  výskyt  ochorení  na  osýpky  v okrese Trebišov, správny orgán RÚVZ so sídlom v Trebišove podľa § 18 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č.71/1967 Zb.) z vlastného podnetu

z a č í n a
správne konanie vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia pre všetky fyzické osoby od dovŕšenia 6. mesiaca veku do dovŕšenia 50. roku veku s pobytom v obci Egreš na súpisnom čísle 106 a od súpisného čísla 131 do súpisného čísla 137, ktoré nemajú záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia na osýpky alebo záznam o očkovaní proti osýpkam podľa platnej očkovacej schémy v SR

Európsky týždeň boja proti drogám 2018

Užívanie drog predstavuje vážny individuálny, rodinný ako aj celospoločenský problém. Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám RÚVZ a so sídlom v Trebišove sústreďuje zdravotno – výchovné aktivity na tému prevencie drogových závislostí.
V Poradni zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trebišove každému klientovi odborní zdravotnícki pracovníci zabezpečia bezplatné vyšetrenia a individuálne poradenstvo na prevenciu nikotinizmu a odvykanie od fajčenia, spojeného s meraním úrovne oxidu uhoľnatého ďalej len (CO) vo výdychu prístrojom Smokerlyzer. Hodnota CO pomáha odhaliť, nakoľko je organizmus ochudobnený o kyslík vplyvom fajčenia. Na základe vyšetrenia a zistenia ďalších rizikových faktorov, poskytnú informácie v oblasti zdravého životného štýlu, životosprávy a primeranej pohybovej aktivite.

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 056/672 48 84, 056/666 07 94,alebo priamo v Poradni zdravia v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ul. Jilemnického v Trebišove.

Svetový deň diabetu – 14. november

V stredu 14. novembra si každý rok pripomíname Svetový deň diabetu (cukrovky).  V tento deň v roku 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Bestom v roku 1921 objavili inzulín. Izoloval ho zo zvieracieho pankreasu a spolu s Charlesom Bestom ho v roku 1922 podali a zachránili život mladému chlapcovi. V roku 1923 dostal F. G. Banting za tento objav Nobelovu cenu. Celosvetové podujatia v rámci svetového dňa diabetu sa realizujú od roku 1991.Cieľom svetového dňa je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť informovanosť o tejto chorobe, o jej diagnostike a liečbe, pretože cukrovka dnes už predstavuje globálnu epidémiu so život ohrozujúcimi komplikáciami.

Celonárodný projekt NAPPPA – Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove je zapojený do realizácie Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020. Tento projekt je preventívne orientovaný na zistenie aktuálneho stavu úrovne pohybovej aktivity vrátane testovania telesnej zdatnosti a držania tela, stravovacích návykov a životného štýlu detí a mládeže.

Pohyb a výživa sú významné faktory životného štýlu každého človeka, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia uznala ako rizikové faktory, ktoré sa môžu podieľať na vzniku chronických neinfekčných ochorení, nazývaných aj ako civilizačné. Medzi ne radíme najmä ochorenia srdcovocievneho systému, obezita, cukrovka a niektoré nádorové ochorenia.
Odborní zamestnanci Poradne zdravia, ktorú má tunajší úrad verejného zdravotníctva zriadenú priamo v objekte budovy sú vyškolení k realizácii tohto projektu v územnej pôsobnosti nášho úradu. U študentov vybraných škôl, ktoré s realizáciou projektu súhlasili sa v rozsahu danom gestormi národného projektu vykoná komplex meraní a zber údajov v priestoroch poradne zdravia.

SVETOVÝ DEŇ SRDCA – 29. 9. 2018

Svetový deň srdca si pripomíname od roku 2000. Ochorenia srdca a ciev zasahujú čoraz mladšie vekové skupiny a patrí im tiež dlhodobo hlavné postavenie ako príčiny smrti. Sú označované aj ako civilizačné, teda ochorenia vyplývajúce zo životného štýlu. Medzi hlavné rizikové faktory
ktoré najviac prispievajú k rozvoju srdcovocievnych ochorení patrí – fajčenie, sedavý spôsob života, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, alkohol, škodlivý stres a ďalšie.
Pri príležitosti Svetového dňa srdca,  28.9.2018 od 8.00 do 12.00 hod v Poradni zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trebišove budú odborní zdravotnícki pracovníci vykonávať bezplatné vyšetrenie biochemických ukazovateľov z kapilárnej krvi (cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy,
glukóza), meranie percenta telesného tuku, stanovenie ukazovateľov stavu telesnej hmotnosti, meranie krvného tlaku a pulzu, vyšetrenie Smokerlyzerom na stanovenie % oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a Karboxyhemoglobínu (COHb) u fajčiarov
Každému klientovi bude na základe výsledkov vyšetrení poskytnuté individuálne poradenstvo.

9. september – „ Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme“

FAS – fetálny alkoholový syndróm je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky. Na Slovensku sa narodí ročne asi 250 detí s diagnózou FAS. 9. septembra si pripomíname „Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme“. Jeho posolstvom je odkaz, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali akéhokoľvek množstva alkoholu, aby im prostredie, v ktorom žijú, vytváralo podmienky a podporovalo ich. Počas tohto dňa sa uskutočňujú rôzne preventívne aktivity zamerané na to, aby sa ženy počas tehotenstva zdržiavali pitia akéhokoľvek množstva alkoholu.

September – mesiac Alzheimerovej choroby

Od roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za „Svetový deň Alzheimerovej choroby“, kedy si verejnosť pripomína hrozby demencie. Z dôvodu globálnemu nárastu počtu postihnutých, bude tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete patriť celý mesiac september.

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike

Počas kúpacej sezóny je verejnosť informovaná o kvalite vody na kúpanie na umelých aj prírodných kúpaliskách i na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa z webových sídiel Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a tiež miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva i z rôznych médií. Kúpacia sezóna na Slovensku je obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra.

V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a o zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách.
Budeme Vám preto vďační, ak si nájdete niekoľko minút na zodpovedanie otázok v tomto dotazníku. Vami poskytnuté údaje poslúžia ku zmapovaniu a vyhodnoteniu situácie ohľadom výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie a pobytom na kúpaliskách v Slovenskej republike. Získané údaje budú taktiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie.

Tento d o t a z n í k je anonymný, preto v ňom nemusíte uvádzať žiadne osobné údaje.

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close