Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 10. ročník kampane MOST – Mesiac O Srdcových Témach 2016

most_logo_2016

Mesiac september je už tradične Mesiacom O Srdcových Témach. Aktivity v tento mesiac vyvrcholia Svetovým dňom srdca – 29.09.2016, kde na viacerých miestach Slovenska budú zorganizované meracie stanice rizikových faktorov KVS ochorení.

Edukačná kampaň Most je zameraná na podporu verejného zdravia v oblasti kardiovaskulárnych ochorení (KVO), na zvýšenie informovanosti verejnosti o rizikových faktoroch ochorení srdca a ciev a poukázania na možnosti prevencie s upriamením pozornosti na zdravý životný štýl.

Výskyt vírusovej hepatitídy typu A (žltačky typu A) v okrese Trebišov

na území okresu Trebišov je hlásený zvýšený výskyt ochorení na vírusovú hepatitídu typu A (na žltačku typu A – VHA).

V mesiaci júl bolo hlásených 65 ochorení (Sečovce (osada), Sečovce (mesto), Čerhov, Hriadky, Kašov, Hrčeľ, Sirník, Trebišov (Nový Majer, Trebišov (mesto), Veľké Ozorovce, Vojčice, Zemplínske Nová Ves, Zemplínska Teplica).
V mesiaci august došlo k poklesu nových ochorení (47 prípadov – Brezina, Dvorianky, Hriadky, Kazimír, Kuzmice, Lastovce, Nižný Žipov, Sečovce, Trebišov (mesto), Trebišov (Nový Majer), Veľké Ozorovce, Zemplínska Nová Ves, Zemplínske Teplica).

EURÓPSKY DEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA (European Oral Health Day)

ustne_zdravie_2016

12. september vyhlásila Rada Európskych dentistov za Európsky deň ústneho zdravia. V tento deň sa v roku 1854 narodil zakladateľ Svetovej dentálnej federácie (FDI) Dr. Charles Gordon. Hlavným cieľom vzniku Európskeho dňa ústneho zdravia je upriamiť pozornosť na potrebu prevencie ochorení ústnej dutiny, ale aj na prevenciu civilizačných ochorení.

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM – FAS

f_a_s_2016

Fetálny alkoholový syndróm – FAS je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky.
9. september medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme
Jeho posolstvom je odkaz, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali akéhokoľvek množstva alkoholu, aby im na to prostredie, v ktorom žijú, vytváralo podmienky a podporovalo ich. Neexistuje bezpečná hranica alkoholu a nie je známe žiadne množstvo alkoholu, ktoré by bolo počas tehotenstva považované za bezpečné.

Verejná vyhláška – zákaz organizovať hromadné podujatia v meste Sečovce

Verejná vyhláška – zákaz organizovať hromadné podujatia v meste Sečovce
Podľa § 12 ods. 2 písm. m) zák. č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a právnickým osobám dňom zverejnenia tohto rozhodnutia (09.09.2016)
z a k a z u j e organizovať hromadné podujatia v meste Sečovce.

Celý text vyhlášky (PDF).

VEĽATSKÝ LESNÝ BEH 2016

logo_velaty

RÚVZ so sídlom v Trebišove ako partner OZ STOPA pozýva širokú verejnosť na športovo-spoločenské podujatie s názvom Veľatský lesný Trebišov, ktorý sa uskutoční 3. Septembra 2016 so začiatkom o 10:00 hod. na ihrisku futbalového klubu Veľaty. Lesný beh je možné pre dospelých absolvovať na dvoch tratiach s dĺžkou: 11 km (kratší beh) a 17 km (dlhší beh). Pre deti budú pripravené jednoduché bežecké dráhy na futbalovom ihrisku FK Veľaty.

Opatrenia pred účinkami extrémneho tepla

opatrenia_horucavy_2016

Pobyt pri vyšších teplotách počas letného obdobia a nedostatočný príjem tekutín spôsobuje teplotnú záťaž organizmu a zvýšené riziko poškodenia zdravia. Podstatnú časť ľudského organizmu tvorí voda a okrem iných funkcií v organizme pomáha regulovať telesnú teplotu a zabraňuje jeho prehriatiu. Pri nedostatku tekutín v extrémne vysokých teplotách prostredia a nedostatočnom ochladzovaní, vzniká porucha termoregulácie organizmu – prehriatie organizmu (hypertermia). Dôležité je nahradiť stratu tekutín a dbať na pravidelný pitný režim, vypiť najmenej 2 l tekutín za deň.

Vírusová hepatitída typu A(žltačka typu A) – Preventívne opatrenia

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus hepatitídy A. U človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Je známa ako tzv. choroba špinavých rúk. Vírus hepatitídy A sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom t.j. špinavými rukami, obyčajne pri nedodržaní zásad osobnej hygieny (zvlášť pri nedostatočnom umývaní rúk po toalete a pred jedlom).
Najdôležitejší preventívny význam má dodržiavanie zásad osobnej hygieny, t.j. umývanie rúk teplou za použitia tekutého mydla. Pri umývaní rúk umývať všetky časti dlane, prstov a palca s dôrazom na oblasť nechtov a medziprstné priestory.

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close