Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Vyhlásenie SK PRES k Svetovému dňu HIV/AIDS 1. december

logo_sk_eu_2016

Zdroj: ÚVZ SR Bratislava
V súvislosti s nadchádzajúcim Svetovým dňom AIDS, ktorý si každoročne pripomíname 1. decembra, chceme upriamiť pozornosť a vyjadriť podporu k aktivitám v boji proti HIV/AIDS v Európe, ktoré sú dôležitou súčasťou zdravotnej politiky Európskych krajín a súčasne pripomenúť, že všetci máme opäť možnosť vyjadriť svoju podporu a solidaritu s ľuďmi žijucími s HIV.

Stanovisko v rámci Slovenského predsedníctva v Rade EÚ   (.PDF)
Statement by the Slovak Presidency of the Council of the EU (.PDF)

1.December Svetový deň boja proti AIDS – Ruky hore pre #HIV prevenciu

1_dec_2016

Svetová zdravotnícka organizácia upútava pozornosť verejnosti na tento Svetový deň, pretože naďalej stúpa počet nových ochorení vo svete. Snaha o zníženie, alebo zastavenie počtu nových prípadov uviazla. Podľa správy UNAIDS Prevention je na celom svete  odhadom 1,9 milióna dospelých ľudí nakazených HIV vírusom. Od 1.1.2016 do 30.6.2016 bolo na Slovensku diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených   46 nových prípadov HIV infekcie,  čo je o 6 prípadov menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.  Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.6.2016  bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 857 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti.

Súčasný stav vo výskyte vírusovej hepatitídy A (žltačky A) v okrese Trebišov a prehľad prijímaných protiepidemických opatrení

Aktualizácia k 18.11.2016

V období od 01.11.2016 do 18.11.2016 bolo zistených 21 nových ochorení na vírusovú hepatitídu A (VHA) u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 19,80/100 000). V porovnaní s mesiacom október 2016, je doterajší trend výskytu klesajúci.  Z hľadiska výskytu  sa aj v mesiaci november jednalo o lokálne rodinné epidémie. Aktuálne hlásené ochorenia  sa vyskytujú najmä v obciach v severnej časti okresu.   52,4% ochorení bolo zistených  na základe nariadeného lekárskeho dohľadu, ktorý je súčasťou  protiepidemických opatrení. Ochorenia sa vyskytujú vo väčšej miere v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania (57% prípadov). Z celkového počtu ochorení na VHA tvoria významnú skupinu deti vo veku do 15 rokov (vrátane) – 12 detí (57% chorých).  Táto skutočnosť zodpovedá nariadeným protipeidemickým opatreniam, okrem iného aj nariadenému plošnému lekárskemu dohľadu v obciach – Brezina, Kuzmice, Veľké Ozorovce a Hrčeľ, Nový Mater (v Trebišove), ktorý sa vzťahuje na deti vo veku 1- 15 rokov (vrátane), ako aj na deti vo veku 3 -15 rokov navštevujúcich školské zariadenia v menovaných obciach.

14. november – SVETOVÝ DEŇ DIABETU

diabates_obr_2016

Svetová federácia diabetu (IDF) vyhlasuje každoročne 14. November za svetový deň diabetu. Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe a komplikáciách. Svetový deň diabetu nám však každý rok pripomína, že počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje.
Diabetes mellituscukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia. V dôsledku akútnych a chronických komplikácii sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.

CELOSLOVENSKA SÚŤAŽ NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA

najlepsia_protidrogova_nastenka_2016

V súvislosti s realizáciou aktivít k „ Európskemu týždňu boja proti drogám“ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky organizuje druhý ročník celoslovenskej súťaže s názvom  „Najlepšia protidrogová nástenka“.

Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016. Súťaž je určená pre 7. Ročníky základných škôl na celom území Slovenskej republiky.

NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA plagát ( PDF )

Súčasný stav vo výskyte vírusovej hepatitídy A (žltačky A) v okrese Trebišov a prehľad prijímaných protiepidemických opatrení

Aktualizácia k 31.10.2016

V období od 01.10.2016 do 31.10.2016 bolo zistených 38 nových ochorení na vírusovú hepatitídu A (VHA) u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 35,90/100 000). V porovnaní s mesiacom september 2016, došlo k významnému poklesu počtu ochorení – pokles o 20 ochorení, t.j. o 34,5%. Z hľadiska výskytu sa jedná o lokálne rodinné epidémie. Aktuálne hlásené ochorenia sa vyskytujú predovšetkým v obciach v severnej časti okresu. 76,3% ochorení bolo zistených na základe nariadeného lekárskeho dohľadu, ktorý je súčasťou protiepidemických opatrení. Ochorenia sa vyskytujú vo väčšej miere v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania (53% prípadov).

Európsky týždeň Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 24. – 28. októbra 2016

V Európskej únii je 43. kalendárny týždeň kalendárneho roka každoročne vyhlásený za Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Jeho hlavným cieľom je poskytovať informácie pre zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) oficiálne oznámila aktivity Európskeho týždňa na svojej webovej stránke www.osha.europa.eu a na stránke aktuálnej kampane https://healthy-workplaces.eu/sk „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Rozmanité podujatia zamerané na podporu zvýšenia povedomia širokej verejnosti o dôležitosti vytvárania zdravých a bezpečných podmienok práce sa budú konať vo všetkých krajinách Európskej únie.

Súčasný stav vo vývoji epidemického výskytu VHA v okrese Trebišov a prijímaných protiepidemických opatreniach

Aktualizácia k 18.10.2016

V období od 01.10.2016 do 17.10.2016 bolo na RÚVZ hlásených 24 nových ochorení u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 22,67/100 000). Z hľadiska výskytu sa jedná o lokálne rodinné epidémie. Aktuálne hlásené ochorenia sa vyskytujú predovšetkým v obciach v blízkosti mesta Sečovce, kde RÚVZ so sídlom Trebišove dňa 9.9.2016 nariadil zákaz hromadných podujatí na obdobie jedného maximálneho inkubačného času VHA (50 dní). Z celkového počtu ochorení na VHA tvoria významnú skupinu deti vo veku do 15 rokov (vrátane) – 15 detí. Ochorenia sa vyskytujú predovšetkým v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania (15 prípadov) a v štandardnom hygienickom prostredí sa vyskytlo 9 ochorení. 70% ochorení je zistená na základe nariadeného lekárskeho dohľadu, ktorý je súčasťou  protiepidemických opatrení.

SVRAB STARO – NOVÉ OCHORENIE

svrab_letak_2016

Svrab je  prenosné kožné ochorenie. Je rozšírené po celom svete. Človek sa môže nakaziť priamym tesným telesným kontaktom (najmä pri pohlavnom styku) s nakazenou osobou
Rizikové je spoločné ubytovne, nocľahárne a zariadenia, kde sa strieda veľké množstvo ľudí v rýchlom slede bez dostatočnej možnosti upratania a výmeny posteľnej bielizne.

AKO SA CHRÁNIŤ PROTI NÁKAZE SVRABOM?

  • Dodržiavať zásady osobnej hygieny.
  • Vyhýbať sa tesnému kontaktu s neznámymi osobami.
  • Vyhnúť sa prespávaniu v cudzej posteľnej bielizni.
Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close