Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov.

  • pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia;
  • spolupracuje v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s obcami, školami, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami, s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, inými právnickými a fyzickými osobami.

    ( čítajte viac ... )Tlačová správa - Práva dieťaťa v oblasti bezpečnosti v EÚ sú ohrozené nedôslednosťou pri prijímaní a implementácii politík založených na dôkazoch zameraných na zníženie úmyselných úrazov detí.


Úmyselný úraz dieťaťa je aj závažným problémom verejného zdravia a aj jedným z ľudských práv. OSN jasne vyhlasuje „akékoľvek násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné; každému násiliu na dieťati možno predchádzať.“
Z viac ako 35 000 detí a adolescentov vo veku 0-19 rokov, ktorí každoročne zomrú v EÚ, približne 24% alebo asi 9 100 úmrtí je v dôsledku úrazov. Zhruba tretina týchto úmrtí je klasifikovaných ako úmyselné alebo neurčeného zámeru.

Čítajte viac ... (PDF)


Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2014


Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., prináša pre verejnosť praktickú formu Očkovacieho kalendára na rok 2014 s cieľom zvýšiť zdravotné uvedomenie občanov a podpory prevencie.
Očkovanie sa v posledných rokoch stáva diskutovanou témou a patrí k oblastiam, ktorým venujú maximálnu pozornosť najmä rodičia detí, ktorí sa snažia získať čo najviac informácií o jednotlivých druhoch očkovania.
Prehľad očkovaní je vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 544/2011 Z. z.

Čítajte viac ... (PDF)

Online očkovací kalendár na rok 2014 (ÚVZ SR)


Informácia o epidémii hemoragickej horúčky Ebola v štáte Guinea


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol dňa 23.3.2014 informovaný o epidémii hemoragickej horúčky Ebola v Guiney prostredníctvom systému rýchleho varovania a odpovede (EWRS). Prvý prípad bol zaznamenaných pravdepodobne 9.2.2014. K dnešnému dňu bolo hlásených celkovo 80 ochorení, ktoré v 59 prípadoch skončili úmrtím (smrtnosť 74 %). Ochorenia boli lokalizované len v africkom štáte Guinea. Zatiaľ nebol zaznamenaný žiadny importovaný prípad do inej krajiny.
Riziko, že turista, ktorý navštívil Guineu ochorie, je extrémne nízke, dokonca aj vtedy, ak navštívil postihnutú oblasť.

Informácia pre zdravotníckych pracovníkov


Zásobovanie pitnou vodou SKV Trebišov – Borša – oznámenie!


Dňa 20. 3. 2014 bolo Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. závod Trebišov doručené nasledovné oznámenie o zásobovaní pitnou vodou SKV Trebišov – Borša
Predpokladaný termín ukončenia prác – preplachovanie vodovodného potrubia DN 500 v úseku Trebišov - Borša je: 31. máj 2014. Tento termín bol doplnený, resp. upresnený zo strany VVS, a.s. závod Trebišov dňa 10. 4. 2014.7.apríl SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA


7.apríl SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA

Každoročne na 7. apríl pripadá Svetový deň zdravia (World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ako pripomenutie jej vzniku v roku 1948.
Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému.
Témou pre rok 2014 sú Choroby prenášané vektormi.

7.apríl SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA – leták (PDF)


Obdobie: 4.4.2014 - 10.4.2014
Kalendárny týždeň: 15

V 15. kalendárnom týždni bol výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) v porovnaní s 14. kalendárnym týždňom nižší o 0,74 %. Bolo hlásených 1 071 ochorení na ARO, chorobnosť bola 1 207,5/100 000 obyvateľov. Počet chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených v tomto kalendárnom týždni - 34.
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 15-19 ročných. V okrese Trebišov hlásilo ARO 75 % pediatrických ambulancií a 89 % ambulancií pre dospelých.
Výchovno-vzdelávací proces v školských a predškolských zariadeniach z dôvodu zvýšeného výskytu ARO a CHPO v okrese Trebišov v uvedenom kalendárnom týždni nebol prerušený.