Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Prichádza chrípková sezóna – tlačová správa ÚVZ SR

Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 – 40 ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za jeden až tri dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky do piatich dní odoznejú. Úplné uzdravenie obvykle nastáva až do štyroch týždňov od prvých príznakov.

29.9.2015 – SVETOVÝ DEŇ SRDCA

s_d_s_2015_obr

Poznáte kód zdravého života alebo výsledky z poslednej preventívnej prehliadky?

Mnohí z nás zanedbávajú preventívne prehliadky ako aj  jednoduché meranie cholesterolu  v krvi, krvného tlaku, obvodu pása.
Hodnoty týchto faktorov (cholesterol v krvi, krvný tlak, obvod pása) sa pri súčasnom životnom štýle mnohých ľudí  v našej krajine postupne  ticho a bezbolestne zvyšujú. Dôsledkom toho je poškodenie ciev v celom organizme najmä však na srdci a v mozgu. Srdcovo-cievny systém je pre život človeka kľúčovým systémom. Zabezpečuje prenos všetkých látok potrebných pre život organizmu. Srdcovo-cievny systém funguje ako megamagistrála.  Stačí však jedna upchatá cieva a celý systém zlyhá. Následkom chorobných zmien na vnútornej strane ciev dochádza k vzniku chorôb ako: ischemická choroba srdca, trombóza, infarkt myokardu, mozgová príhoda. Tieto choroby majú ťažké následky, často až doživotné.
Vzniku ako aj rozvoju týchto ochorení je možné predísť jednoduchou prevenciou, ktorú Vám ponúkame aj v rámci Svetového dňa srdca v kampani MOST na Slovensku.
Dňa 25.9.2015 v čase od 9.00 – 13.00 hod. si verejnosť môže bezplatne skontrolovať hladinu cholesterolu, krvného tlaku a iných parametrov v HP Tesco Trebišov na označenom meracom mieste.

Informácia o hlásení dvoch prípadov poliomyelitídy spôsobených vakcínou derivovanými poliovírusmi typu I(cVDPV1) u detí na Ukrajine

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol prostredníctvom Systému rýchleho varovania a včasnej  reakcie informovaný o dvoch laboratórne potvrdených prípadoch poliovírusu u detí (4 ročné a 10 mesačné v čase nástupu ochrnutia) na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti. Táto oblasť susedí so štyrmi krajinami Európskej únie (Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko). Z informácií z internetovej stránky Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny boli tieto prípady približne 30 kilometrov vzdialené a oba boli spôsobené geneticky podobným poliovírusom typu I. Podľa vyjadrenia miestnych autorít je v roku 2014 zaočkovaných necelých 50 % a v roku 2015 je zaočkovaných iba 14 % detí.
Poliomyelitída – Odporúčania pre cestovateľov
Zdroj: ÚVZ SR Bratislava

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 7.9.-13.9.2015

europsky_den_sportu_2015

Iniciatíva usporiadania Európskeho týždňa športu vznikla v Európskom parlamente  a za oblasť športu zodpovedá európska komisárka Androulla Vassiliouová. Cieľom tohto týždňa  je podporovať, zatraktívniť pohybovú aktivitu a šport  na všetkých úrovni. Úroveň športovej aktivity v Európskej únii je zlá, pretože športu sa nikdy alebo len zriedka venuje iba 60 % občanov. Tento údaj je z aktuálneho prieskumu Eurobarometer. Len  33 % opýtaných sa aspoň raz za týždeň venuje fyzickej aktivite. Pravidelnú pohybovú aktivitu má iba 8% všetkých respondentov.

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM – MEDZINÁRODNÝ DEŇ POVEDOMIA – 9.9.2015

alkohol_syndrom_2015

FASD (fetal alcohol spectrum disorders) – poruchy fetálneho alkoholového spektra.
Jedná sa o súbor vrodených chýb ako dôsledok konzumácie akéhokoľvek množstva alkoholu počas tehotenstva.
Konzumácia alkoholu v tehotenstve môže spôsobiť  zbytočné celoživotné nevyliečiteľné postihnutie dieťaťa.
Pred týmto postihnutím však môže každá matka ochrániť svoje dieťa.

U s m e r n e n i e hlavného hygienika Slovenskej republiky Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike

uvzsr_logo

Šírenie vysoko nebezpečnej nákazy (ďalej len „VNN“) v medzinárodnom rozsahu oznamuje Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO“). Na základe tejto skutočnosti krajiny prijímajú vnútorné opatrenia, ktoré sú v súlade s odporúčaniami SZO a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tieto opatrenia sú zamerané na zvýšenie pripravenosti verejného zdravotníctva na ochranu verejného zdravia pred hrozbou možného zavlečenia a šírenia VNN. Problematika zabránenia zavlečenia VNN na územie SR je riešená realizáciou úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR číslo 190/2013 k realizácii II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR. Nie je však vylúčené, že i napriek vykonávaným opatreniam na zabránenie zavlečenia VNN na územie SR, realizovaných na miestach vstupu, sa môže zistiť osoba podozrivá z ochorenia na VNN.

10. máj 2015 – Svetový deň pohybom ku zdraviu

sdpkz_2015

Tento deň je každý rok venovaný najľahšie dosiahnuteľnej prevencii proti mnohým ochoreniam a to „POHYBU“. Cieľom Svetovej zdravotníckej organizácie je poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu ako sú ochorenia srdcovocievne, onkologické, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu. Pri dnešnom spôsobe života je zvýšenie pohybovej aktivity rozhodujúce pre udržanie vlastného zdravia od detstva až po starobu.

5. MÁJ – CELOSVETOVÝ DEŇ HYGIENY RÚK.

hygiena_ruk_2015

Jedná sa o celosvetovú kampaň, ktorú každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia a je zameraná na zvýšenie dodržiavania hygieny a dezinfekcie rúk v zdravotníckych zariadeniach. Je súčasťou celosvetového programu WHO „Čistota znamená bezpečnosť“ Nosnou myšlienkou kampane je „Chráňte životy: Majte čisté ruky“ („Save Lives: Clean Your Hands“)
Informačný materiál na stiahnutie (PDF)