Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 OČKOVACÍ KALENDÁR na rok 2017 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1. 1. 2017)

ockovaci_kalendar_2017

Očkovanie alebo „vakcinácia“ patrí medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného zdravotníctva, ktoré ochránilo milióny ľudí pred infekčnými chorobami.
Očkovanie znamená vpravenie očkovacej látky (vakcíny) do ľudského organizmu. Cieľom očkovania je zabezpečiť tvorbu špecifických protilátok proti mikroorganizmom a zároveň navodiť imunologickú pamäť, čím sa má zabezpečiť dlhodobá, optimálne doživotná ochrana pred ochorením.
Pravidelné povinné očkovanie detí v SR je bezplatné a vykonáva sa v záujme dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti.

Súčasný stav vo výskyte vírusovej hepatitídy A (žltačky A) v okrese Trebišov a prehľad prijímaných protiepidemických opatrení

Aktualizácia k 31.12.2016

V období od 01.12.2016 do 31.12.2016 bolo zistených 10 nových ochorení na vírusovú hepatitídu A (VHA) u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 9,45/100 000). V porovnaní s mesiacom november 2016 došlo k výraznému poklesu počtu prípadov ochorení – pokles o 68% (o 21 ochorení). Z hľadiska výskytu sa jedná o lokálne rodinné epidémie. Ochorenia žltačky A sa vyskytli v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania (100% prípadov). V rámci nariadeného lekárskeho dohľadu, ktorý je súčasťou protiepidemických opatrení, bolo zistených 80% ochorení (8 ochorení). Z celkového počtu ochorení (10 ochorení) na VHA ochoreli len deti vo veku od 1 do 14 rokov (vrátane).

ÚVZ SR: Vírus vtáčej chrípky sa u ľudí nepotvrdil

(Tlačová správa ÚVZ SR)

Prvý prípad vtáčej chrípky u hydiny na Slovensku
Pri potvrdení prípadu vtáčej chrípky u vtákov a hydiny 29.12.2016 v Bratislave (mestská časť Dúbravka) sú  preventívne opatrenia v kompetencii Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Bratislave, ktorá nariadila samosprávam v štvrtom bratislavskom okrese vykonať sériu bezpečnostných a preventívnych opatrení.
V ochrannom pásme troch kilometrov od ohniska nákazy, na celom katastrálnom území Dúbravky, Lamača a Devína a častiach katastrálneho územia Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrice, nariadila RVPS vykonať do 3.01.2017 súpis hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí. Nariadila tiež vykonať preventívne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti takýchto chovov.

Súčasný stav vo výskyte vírusovej hepatitídy A (žltačky A) v okrese Trebišov a prehľad prijímaných protiepidemických opatrení

Aktualizácia k 30.11.2016

V období od 01.11.2016 do 30.11.2016 bolo na RÚVZ hlásených 31 nových ochorení u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 29,23/100 000). V porovnaní s mesiacom október 2016 došlo k ďalšiemu poklesu vo výskyte ochorení – pokles o 7 ochorení. Z hľadiska výskytu sa jedná o lokálne rodinné epidémie. Aktuálne hlásené ochorenia sa vyskytujú v obciach v severnej časti okresu. 62,3% ochorení bolo zistených na základe nariadeného lekárskeho dohľadu, ktorý je súčasťou protiepidemických opatrení. Ochorenia sa vyskytujú vo väčšej miere v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania (55% prípadov). Z celkového počtu ochorení na VHA tvoria významnú skupinu deti vo veku do 15 rokov (vrátane) – 19 detí. Táto skutočnosť zodpovedá nariadeným protiepidemickým opatreniam, okrem iného aj nariadenému plošnému lekárskeho dohľadu v obciach – Brezina, Kuzmice, Veľké Ozorovce a Hrčeľ, ktorý sa vzťahuje na deti vo veku 1- 15 rokov (vrátane).

Vyhlásenie SK PRES k Svetovému dňu HIV/AIDS 1. december

logo_sk_eu_2016

Zdroj: ÚVZ SR Bratislava
V súvislosti s nadchádzajúcim Svetovým dňom AIDS, ktorý si každoročne pripomíname 1. decembra, chceme upriamiť pozornosť a vyjadriť podporu k aktivitám v boji proti HIV/AIDS v Európe, ktoré sú dôležitou súčasťou zdravotnej politiky Európskych krajín a súčasne pripomenúť, že všetci máme opäť možnosť vyjadriť svoju podporu a solidaritu s ľuďmi žijucími s HIV.

Stanovisko v rámci Slovenského predsedníctva v Rade EÚ   (.PDF)
Statement by the Slovak Presidency of the Council of the EU (.PDF)

1.December Svetový deň boja proti AIDS – Ruky hore pre #HIV prevenciu

1_dec_2016

Svetová zdravotnícka organizácia upútava pozornosť verejnosti na tento Svetový deň, pretože naďalej stúpa počet nových ochorení vo svete. Snaha o zníženie, alebo zastavenie počtu nových prípadov uviazla. Podľa správy UNAIDS Prevention je na celom svete  odhadom 1,9 milióna dospelých ľudí nakazených HIV vírusom. Od 1.1.2016 do 30.6.2016 bolo na Slovensku diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených   46 nových prípadov HIV infekcie,  čo je o 6 prípadov menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.  Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.6.2016  bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 857 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti.

Súčasný stav vo výskyte vírusovej hepatitídy A (žltačky A) v okrese Trebišov a prehľad prijímaných protiepidemických opatrení

Aktualizácia k 18.11.2016

 V období od 01.11.2016 do 18.11.2016 bolo zistených 21 nových ochorení na vírusovú hepatitídu A (VHA) u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 19,80/100 000). V porovnaní s mesiacom október 2016, je doterajší trend výskytu klesajúci.  Z hľadiska výskytu  sa aj v mesiaci november jednalo o lokálne rodinné epidémie. Aktuálne hlásené ochorenia    sa vyskytujú najmä v obciach v severnej časti okresu.   52,4% ochorení bolo zistených   na základe nariadeného lekárskeho dohľadu, ktorý je súčasťou  protiepidemických opatrení. Ochorenia sa vyskytujú vo väčšej miere v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania (57% prípadov). Z celkového počtu ochorení na VHA tvoria významnú skupinu deti vo veku do 15 rokov (vrátane) – 12 detí (57% chorých).  Táto skutočnosť zodpovedá nariadeným protiepidemickým opatreniam, okrem iného aj nariadenému plošnému lekárskemu dohľadu v obciach – Brezina, Kuzmice, Veľké Ozorovce a Hrčeľ,    Nový Mater (v Trebišove), ktorý sa vzťahuje na deti vo veku 1- 15 rokov (vrátane), ako aj na deti vo veku 3 -15 rokov navštevujúcich školské zariadenia v menovaných obciach.

14. november – SVETOVÝ DEŇ DIABETU

diabates_obr_2016

Svetová federácia diabetu (IDF) vyhlasuje každoročne 14. November za svetový deň diabetu. Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe a komplikáciách. Svetový deň diabetu nám však každý rok pripomína, že počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje.
Diabetes mellituscukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia. V dôsledku akútnych a chronických komplikácii sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.

CELOSLOVENSKA SÚŤAŽ NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA

najlepsia_protidrogova_nastenka_2016

V súvislosti s realizáciou aktivít k „ Európskemu týždňu boja proti drogám“ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky organizuje druhý ročník celoslovenskej súťaže s názvom  „Najlepšia protidrogová nástenka“.

Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016. Súťaž je určená pre 7. Ročníky základných škôl na celom území Slovenskej republiky.

NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA plagát ( PDF )

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close