Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Európsky imunizačný týždeň 24.4.2017 – 30.4.2017 „Vaccines work – Vakcíny fungujú“

eiw_2017

„Očkovanie chráni v každom období života“

Očkovanie alebo „vakcinácia“ patrí medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného zdravotníctva, ktoré ochránilo milióny ľudí pred infekčnými chorobami.

Slovenská republika sa v roku 2017 už po 12x zapája do aktivít Európskeho imunizačného týždňa (EIT). Kampaň je vyhlasovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO) a je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti očkovania po celý život, čo pomáhať udržiavať kolektívnu imunitu v európskom regióne. EIT je v SR realizovaný pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku a participujú na ňom všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Pri tejto príležitosti ponúkame pre stredné školy prednášky/besedy, pre študentov vyšších ročníkov, zamerané na zvýšenie informovanosti budúcich rodičov o očkovaní.

Dotazník – Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách

dotaznik_uvzsr_2017

zdroj: ÚVZ SR Bratislava
Dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie informovanosti obyvateľov o účinkoch solárií a ich návštevnosti v týchto zariadeniach. Dotazník je anonymný a dobrovoľný, preto Vás prosíme o úprimnosť vo Vašich odpovediach. Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktuálnej situácie ohľadne informovanosti obyvateľov v problematike solárií, preto si Vás láskavo dovoľujeme požiadať o jeho vyplnenie. Poznatky z prieskumu budú orgánom verejného zdravotníctva nápomocné pri riešení hygienickej problematiky a prijímaní opatrení na zvýšenie ochrany verejného zdravia klientov solárií.
Dotazník – Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách

Osýpky

zdroj: ÚVZ SR Bratislava

Čo sú osýpky?
Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.
Ochorenie spôsobuje vírus osýpok zo skupiny paramyxovírusov. Inkubačný čas je približne 10 dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia.

Ochorenie sa začína nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. Telesná teplota sa zvyšuje, na sliznici líc vznikajú žltobiele škvrnky s červeným okrajom. Na vrchole teploty sa objavuje splývavá vyrážka, najprv za ušami, potom na tvári, trupe a končatinách. Do štyroch dní sa rozšíri na celé telo. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc a poškodenie centrálneho nervového systému. Postihnuté sú najmä deti do 5 rokov veku.
Zdrojom nákazy je chorý človek v počiatočnom štádiu ochorenia (ešte pred objavením sa vyrážky). Ochorenie sa prenáša vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého človeka. Imunita po prekonaní ochorenia je celoživotná.

Osýpky – otázky a odpovede
Osýpky – význam ochorenia a aktuálna situácia v Európe (k 10. 4. 2017)

Sezóna kliešťov sa začala. Nepustite si ich k telu!

sezona_kliestov_2017_a

zdroj: ÚVZSR Bratislava
Kliešťom sa v našich zemepisných šírkach darí, v posledných rokoch sa začali presúvať do nových lokalít – horských oblastí. Prebúdzajú sa v marci, naplno začnú útočiť v apríli a obete si hľadajú až do októbra. Najviac kliešťov je v máji a v júni.
Pre človeka sú nebezpečné tým, že infikované prenášajú nepríjemné ochorenia, najmä lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu. Celkovo je vo svete známych šesťstopäťdesiat druhov kliešťov, u nás dominuje Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus).

Priebežné informácie o mimoriadnych kontrolách vykonávaných RÚVZ so sídlom v Trebišove v súvislosti s mäsom a mäsovými výrobkami pôvodom z Brazílie

Dňa 22.03.2017 bolo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trebišove doručené usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR)  týkajúce sa  výkonu mimoriadneho štátneho zdravotného dozoru (mimoriadnych kontrol) vo všetkých zariadeniach spoločného stravovania vrátane školského a predškolského stravovania so zameraním na  pôvod a vysledovateľnosť mäsa používaného  na prípravu hotových pokrmov v územnej pôsobnosti  RÚVZ  so sídlom v Trebišove. Predmetné mimoriadne kontroly boli nariadené z dôvodu podozrenia na podvod s mäsom a mäsovými výrobkami z Brazílie. Ako podozrivé bolo označené najmä mrazené mäso a mäsové výrobky vrátane hydiny.  Kontroly nariadil ÚVZ  SR v celej Slovenskej republike a pokračujú dodnes.

ÚVZ SR: Aktuálne výsledky kontrol mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie

zdroj: ÚVZ SR Bratislava
ÚVZ SR : Aktuálne výskedky kontrol mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie, piatok 31.3.2017, 13.oo hod

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Číslo: /2017/00381/HŽP                                                   Trebišov: 28. marca 2017

 VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R o z h o d n u t i e

           Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len RÚVZ   so sídlom v Trebišove), ako orgán vecne a miestne príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení   s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len   zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje toto o p a t r e n i e
zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01.04.2017  do 15.05.2017  takto:

7. apríl 2017 – Svetový deň zdravia Heslo “ Depresia – hovorme o nej“

depresia_uvzsr_2017

zdroj: ÚVZSR Bratislava
Depresia je jednou z hlavných zdravotných výziev v európskom regióne a je zároveň ústrednou témou Svetového dńa zdravia v roku 2017.

22. marec 2017 Svetový deň vody

sdv_2017

Témou Svetového dňa vody v roku 2017 na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov je Odpadová voda“.

Dňa  22. marca 2017  má verejnosť možnosť bezplatne využiť  poradenstvo  v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. Zároveň RÚVZ so sídlom v Trebišove bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní).

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close