Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM – MEDZINÁRODNÝ DEŇ POVEDOMIA – 9.9.2015

alkohol_syndrom_2015

FASD (fetal alcohol spectrum disorders) – poruchy fetálneho alkoholového spektra.
Jedná sa o súbor vrodených chýb ako dôsledok konzumácie akéhokoľvek množstva alkoholu počas tehotenstva.
Konzumácia alkoholu v tehotenstve môže spôsobiť  zbytočné celoživotné nevyliečiteľné postihnutie dieťaťa.
Pred týmto postihnutím však môže každá matka ochrániť svoje dieťa.

U s m e r n e n i e hlavného hygienika Slovenskej republiky Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike

uvzsr_logo

Šírenie vysoko nebezpečnej nákazy (ďalej len „VNN“) v medzinárodnom rozsahu oznamuje Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO“). Na základe tejto skutočnosti krajiny prijímajú vnútorné opatrenia, ktoré sú v súlade s odporúčaniami SZO a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tieto opatrenia sú zamerané na zvýšenie pripravenosti verejného zdravotníctva na ochranu verejného zdravia pred hrozbou možného zavlečenia a šírenia VNN. Problematika zabránenia zavlečenia VNN na územie SR je riešená realizáciou úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR číslo 190/2013 k realizácii II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR. Nie je však vylúčené, že i napriek vykonávaným opatreniam na zabránenie zavlečenia VNN na územie SR, realizovaných na miestach vstupu, sa môže zistiť osoba podozrivá z ochorenia na VNN.

10. máj 2015 – Svetový deň pohybom ku zdraviu

sdpkz_2015

Tento deň je každý rok venovaný najľahšie dosiahnuteľnej prevencii proti mnohým ochoreniam a to „POHYBU“. Cieľom Svetovej zdravotníckej organizácie je poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu ako sú ochorenia srdcovocievne, onkologické, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu. Pri dnešnom spôsobe života je zvýšenie pohybovej aktivity rozhodujúce pre udržanie vlastného zdravia od detstva až po starobu.

5. MÁJ – CELOSVETOVÝ DEŇ HYGIENY RÚK.

hygiena_ruk_2015

Jedná sa o celosvetovú kampaň, ktorú každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia a je zameraná na zvýšenie dodržiavania hygieny a dezinfekcie rúk v zdravotníckych zariadeniach. Je súčasťou celosvetového programu WHO „Čistota znamená bezpečnosť“ Nosnou myšlienkou kampane je „Chráňte životy: Majte čisté ruky“ („Save Lives: Clean Your Hands“)
Informačný materiál na stiahnutie (PDF)

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ 2015

eiw_2015

Európsky imunizačný týždeň (EIW) je kampaň, ktorú každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia a je zameraná na zdôraznenie významu očkovania. Slogan pre tento rok znie:                               „PREDCHÁDZAŤ. CHRÁNIŤ. OČKOVAŤ.“.
JUBILEJNÝ 10. ROČNÍK EIW SA USKUTOČNÍ V DŇOCH OD 20. 4. 2015 DO 25. 4. 2015.

Téma tohto ročníka sa zameriava na potrebu obnovenia záujmu o očkovanie na politickej, profesionálnej a individuálnej úrovni. Koordinátorom aktivít EIW je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Na realizácii aktivít EIW, zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania, participujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

7. apríl – Svetový deň zdravia (World Health Day).

plagat_sdz_2015

Každoročne si odborná i laická verejnosť pripomína 7. apríla – Svetový deň zdravia (World Health Day). Tento deň bol v roku 1950 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948.
Bezpečnosť potravín: „od farmy na tanier, robme potraviny bezpečné” je témou Svetového dňa zdravia 7. apríla 2015. V tento deň sa spoločne zameriavame na pripomenutie, aká je dôležitá bezpečnosť potravín po celej dĺžke potravinového reťazca v globalizovanom svete, od výroby, dopravy, prípravy po spotrebu.
“Pozvánka na deň otvorených dverí v Poradni zdravia” (pdf)

Vyzvi srdce k pohybu 2015

v_s_k_p_2015

Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie pod gesciou kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.
Súťaž pre obyvateľov okresu Trebišov zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove.
Nedostatok pohybovej aktivity prispieva významnou mierou k vzniku ochorení, ktoré sú najčastejšou príčinou predčasnej úmrtnosti. Ak sa menej pohybujeme, svalová hmota je ubúda a je slabšia. Aj malá námaha nám môže onedlho pripadať nepríjemne ťažká, pretože v našom tele je viac tuku ako svalstva. Celková zlá kondícia urýchli chorobnosť a úmrtnosť na chronické ochorenia, ako sú napr. ateroskleróza so všetkými jej dôsledkami – vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2. typu, niektoré druhy rakoviny, ochorenia a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva. Cieľom tejto kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

Svetový deň vody 2015

wwd_2015

Svetový deň vody je venovaný téme “Voda a udržateľný rozvoj“.
Dňa 23. marca 2015 majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby zamerané na kvalitu pitnej vody v okrese Trebišov.

RÚVZ so sídlom v Trebišove bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní).