Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Vyzvi srdce k pohybu 2015

v_s_k_p_2015

Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie pod gesciou kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.
Súťaž pre obyvateľov okresu Trebišov zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove.
Nedostatok pohybovej aktivity prispieva významnou mierou k vzniku ochorení, ktoré sú najčastejšou príčinou predčasnej úmrtnosti. Ak sa menej pohybujeme, svalová hmota je ubúda a je slabšia. Aj malá námaha nám môže onedlho pripadať nepríjemne ťažká, pretože v našom tele je viac tuku ako svalstva. Celková zlá kondícia urýchli chorobnosť a úmrtnosť na chronické ochorenia, ako sú napr. ateroskleróza so všetkými jej dôsledkami – vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2. typu, niektoré druhy rakoviny, ochorenia a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva. Cieľom tejto kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

Svetový deň vody 2015

wwd_2015

Svetový deň vody je venovaný téme “Voda a udržateľný rozvoj“.
Dňa 23. marca 2015 majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby zamerané na kvalitu pitnej vody v okrese Trebišov.

RÚVZ so sídlom v Trebišove bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní).

Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2015

kalendar

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám prináša v elektronickej forme Očkovací kalendár na rok 2015, v ktorom nájdete základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí a dospelých v Slovenskej republike.

Očkovací kalendár na rok 2015 /zdroj: ÚVZ SR Bratislava/

Svetový deň AIDS 2014

1. december si každoročne pripomíname ako Svetový deň AIDS. V tento deň sú aktivity odbornej a laickej verejnosti zamerané na poskytovanie informácií o tomto ochorení, o možnostiach prevencie, diagnostiky a liečby. Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je „Closing the gap in HIV prevention and treatment“, čiže snaha o odstránenie nedostatkov v oblasti prevencie a liečby HIV.
Zdroj: ÚVZ SR Bratislava

Svetový deň diabetu – 14. november

diabetes_2014

Vo viac ako 160 krajinách sveta sa v tento deň konajú preventívne aktivity s cieľom upozorniť, edukovať širokú verejnosť na civilizačné ochorenie diabetes. Svetový deň diabetu a boja proti cukrovke sa pripomína v deň kedy sa narodil objaviteľ spôsobu získavania inzulínu zo zvieracieho pankreasu Frederika Bantinga. Spolu s Charlesom Bestom v roku 1922 po prvýkrát aplikovali inzulín štrnásťročnému chlapcovi čím mu zachránili život.

Vírusové ochorenie Ebola – Informácie

Ebola

Čo je Ebola?
Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie spôsobené vírusom Ebola, ktoré často končí smrťou. Ochorenie sa prenáša priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami (napr. sliny, moč) živých alebo mŕtvych nakazených ľudí. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení. Človek sa môže nakaziť aj priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých či uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.
Aktuálne úlohy pripravenosti na vysoko nebezpečné nákazy v rezorte zdravotníctva   (PDF)
Ebola – Informačný leták ÚVZ SR (PDF)

Príkazom Hlavného hygienika SR je zabezpečené na každom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v SR 24 hodinová služba, 7 dní v týždni na mobilnom telefóne.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove má pre tieto účely určený kontakt:
Mobilný telefón: 0918 680 305,  RNDr. Mgr. Lucia Demesová, MHA (epidemiológ).

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 20. – 24. októbra 2014.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala v roku 2014 dvojročnú kampaň s názvom Zdravé pracoviská bez stresu. Hlavnou úlohou kampane Zdravé pracoviská bez stresu v rokoch 2014 – 2015 je zvýšiť informovanosť o strese a psychosociálnych rizikách na pracovisku a podnietiť zamestnávateľov, riadiacich pracovníkov a zamestnancov a ich zástupcov k spolupráci na riadení týchto rizík.
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa koná každý rok v októbri, je kľúčovým prvkom každej kampane Zdravé pracoviská.

20. október – SVETOVÝ DEŇ OSTEOPORÓZY

zlomeniny_2014

Svetová zdravotnícka organizácia každoročne upozorňuje na toto systémové ochorenie kostného tkaniva, ktoré vyúsťuje do zvýšeného rizika zlomenín už pri minimálnom úraze. Každá tretia žena a každý piaty muž nad 50 rokov je ohrozená rizikom osteoporotickej zlomeniny. Narastajúci počet ľudí trpiacich týmto ochorením má príčinu v nesprávnom životnom štýle, zníženého príjmu vápnika, vitamínu D, fosforu a v nedostatočnej konzumácii mliečnych výrobkov, nedostatku pohybu.