Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Trebišove plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Odbor preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolávanú pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov v zamestnaní pred rizikami spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Nadmerný výskyt komárov – vplyv na zdravie a odporúčania na ochranu pred komármi

Komáre sú človekom vnímané ako obťažujúce, pre ich „genetický príkaz“ napadať človeka a cicať jeho krv. Už pri miernom premnožení sú komáre neznesiteľné. Veľké množstvo bodnutí vyvoláva u ľudí nervozitu, zníženie sústredenosti, nepozornosť, nespavosť, podráždenosť a iné. Následkom je zvýšené riziko pracovných úrazov pri lesných a poľnohospodárskych prácach  a dopravných úrazov.

PITNÝ REŽIM DETÍ V HORÚCICH LETNÝCH DŇOCH

Zdroj : ÚVZ SR

Najvhodnejší nápoj pre deti je pitná voda, na spestrenie pitného režimu im môžete ponúknuť nesladený ovocný alebo bylinkový čaj,  nesýtenú minerálnu vodu. Dôležité je, aby mali deti zabezpečené dostatočné množstvo tekutín počas celého dňa. Deti sú zvlášť zraniteľnou skupinou, pokiaľ ide o nedostatok tekutín. Preto je dôležité dávať deťom piť toľko, koľko si vyžadujú.

„Dodržiavanie správneho pitného režimu je jedna z najdôležitejších zásad zdravého životného štýlu. Platí to aj pre deti,“ hovorí docentka MUDr. Jana Hamade,  PhD., MPH, MHA, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

PIESKOVISKÁ – RIZIKÁ A POVINNOSTI

Zdroj ÚVZ SR

Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež aj obce majú povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať tak, aby sa na nich deti mohli počas celej sezóny bezpečne hrať. Stav pieskoviska pred vstupom dieťaťa by si mali vizuálne kontrolovať aj rodičia, pomôžu tak minimalizovať možné riziko ochorenia či poranenia dieťaťa.

Imunologický prehľad Slovenskej republiky 2018 – ZÁVERY

Zdroj: ÚVZ SR, RÚVZ Trebišov

Imunologický prehľad Slovenskej republiky 2018 (IP 2018) bol realizovaný v roku 2018. Cieľom imunologického prehľadu bolo preveriť účinnosť súčasných očkovaní proti vybraným infekčným ochoreniam (osýpky, mumps, ružienka a vírusové hepatitídy typu A, B, C). V okrese Trebišov boli spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove do realizácie zapojení 4 všeobecní lekári pre deti a dorast a 3 všeobecní lekári pre dospelých. V okrese Trebišov bolo pozvaných na tento dobrovoľný odber krvi za účelom laboratórneho vyšetrenia a stanovenia hladín vytvorených sledovaných protilátok spolu 90 osôb.

ODPORÚČANIA V OBDOBÍ HORÚČAV

Zdroj: ÚVZ SR

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, zvracanie.

 Základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav:

UPOZORNENIE : KOZMETICKÝ VÝROBOK PERLE BLEUE

Zdroj : ÚVZSR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje spotrebiteľov na predaj kozmetického výrobku Perle  Bleue. Tento výrobok je ponúkaný cez rôzne internetové obchody (napr. https://natursolzone.com/421/perleara-m-med/gps/, http://perle-bleue24.com/sk/#vlastnosti-nho-produktu) pod rôznymi názvami (napr. Perle Bleue Visage Care Moisturise, Perle Bleue Active Age)..

31. máj 2019 – SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU

31. máj je od roku 1987 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň bez tabaku. Cieľom tohto významného dňa je znížiť počet aktívnych aj pasívnych fajčiarov,  u ktorých je zvýšené riziko ochorení spôsobených tabakovým dymom, ako aj zvyšovať informovanosť verejnosti o nepriaznivých účinkoch fajčenia na zdravie.

ÚSPEŠNÉ ZVLÁDNUTIE MATURITNÉHO DŇA

Zdroj: ÚVZ SR Bratislava
Maturitný deň je v živote študentov dôležitým medzníkom. V nasledujúcom texte poradíme, ako ho úspešne zvládnuť. Ponúkame tipy, ako tráviť posledný deň pred maturitnou skúškou, ako v deň „D“ zvládnuť stres či ako podporiť schopnosť sústrediť sa. Rovnako vysvetľujeme, prečo je pred skúškou dôležité zdravo raňajkovať.
Ústna časť maturitných skúšok prebieha na stredných školách v období od 20. mája 2019 do 7. júna 2019.

26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 1987 vyhlásilo 26. jún za „Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“ ako vyjadrenie svojho predsavzatia vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí.
Cieľom tohto dňa je informovať širokú verejnosť a vyzývať mladých ľudí, ktorí sú dvakrát tak náchylní na užívanie drogy než dospelí, k ochrane ich zdravia. Prvým krokom je získať fakty o drogách a o ich škodlivých účinkoch.

Na základe súčasného vývoja situácie v spoločnosti bol vypracovaný v rezorte zdravotníctva „Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2017-2020“. Cieľom tohto plánu je výchova detí a mládeže k zdravému životnému štýlu, šírenie zdravotnej osvety v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych a nelegálnych návykových látok.

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close