Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Svetový deň proti rakovine

World Cancer Day

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február  za  Svetový deň  proti rakovine, ktorý sa  pripomína  od roku 2002. Prostredníctvom rôznych kampaní a projektov sa zdôrazňuje prevencia rakovinových ochorení. Jedným z hlavných cieľov tohto dňa je zvyšovanie  vedomosti o tejto chorobe,  o jej prejavoch a o tom, čo môžete urobiť pre seba a pre svoje zdravie.

Počet prípadov rakoviny sa po celom svete významne zvyšuje: do roku 2030 sa očakáva 21 600 000 nových prípadov rakoviny ročne oproti 14 miliónom v roku 2012, uvádza sa v Svetovej správe o rakovine 2014, ktorú predložila WHO.

A/2019/00139-02/OE Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z. R O Z H O D N U T I E

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 36 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z. z., § 5 ods. 1 písm. h) a ods. 2 a § 18 vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v platnom znení (ďalej len „vyhl. č. 585/2008 Z. z.“) v spojení s Aktualizovaným usmernením hlavného hygienika SR k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR č. OE/5612/2017 zo dňa 02.08.2017 a v spojení s Akčným plánom na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR uverejnenom vo vestníku MZ SR v bode č. 1, vo vestníku MZ SR čiastka 1- 4/2008 a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) v súvislosti s výskytom druhého pravdepodobného ochorenia na osýpky u fyzickej osoby s pobytom v obci Nižný Žipov a vzhľadom na súčasný pretrvávajúci epidemický výskyt ochorení na osýpky v okrese Trebišov n a r i a ď u j e tieto:
o p a t r e n i a :

A/2019/00139-01/OE Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z.

Z dôvodu výskytu druhého ochorenia na osýpky u fyzickej osoby s pobytom v obci Nižný Žipov a vzhľadom na súčasný pretrvávajúci epidemický výskyt ochorení na osýpky v okrese Trebišov, správny orgán RÚVZ so sídlom v Trebišove podľa § 18 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák.č.71/1967 Zb.“) z vlastného podnetu
z a č í n a

správne konanie vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia pre všetky fyzické osoby od dovŕšenia 6. mesiaca veku do dovŕšenia 51. roku veku s pobytom v obci Nižný Žipov, ktoré nemajú záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia na osýpky alebo záznam o očkovaní proti osýpkam (t.j. pre vnímavé osoby) podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z.

A/2019/00138-02/OE Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 36 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák.č.355/2007 Z. z., § 5 ods. 1 písm. h) a ods. 2 a § 18 vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v platnom znení (ďalej len vyhl.č.585/2008 Z. z.) v spojení s Aktualizovaným usmernením hlavného hygienika SR k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR č. OE/5612/2017 zo dňa 02.08.2017 a v spojení s Akčným plánom na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR uverejnenom vo vestníku MZ SR v bode č.1, vo vestníku MZ SR čiastka 1- 4/2008 a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č.71/1967 Zb.) v súvislosti s výskytom pravdepodobného ochorenia na osýpky u fyzickej osoby navštevujúcej Základnú školu na ulici Školská 58/16 v obci Nižný Žipov a vzhľadom na súčasný epidemický výskyt ochorení na osýpky v  okrese  Trebišov nariaďuje tieto:
o p a t r e n i a :

A/2019/00138-01/OE Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia

Z dôvodu výskytu pravdepodobného prípadu ochorenia na osýpky  u fyzickej osoby, ktorá navštevuje Základnú školu na ulici Školská 58/16 v obci Nižný Žipov a  vzhľadom na súčasný epidemický  výskyt  ochorení  na  osýpky  v okrese Trebišov, správny orgán RÚVZ so sídlom v Trebišove podľa § 18 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č.71/1967 Zb.) z vlastného podnetu

z a č í n a

správne konanie vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia u fyzických osôb (u žiakov a zamestnancov) navštevujúcich a zamestnaných v Základnej škole na ulici Školská 58/16 v obci Nižný Žipov, ktoré nemajú záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia na osýpky alebo záznam o očkovaní proti osýpkam podľa platnej očkovacej schémy v SR (t.j. pre vnímavé osoby) podľa § 12 ods.2 zák.č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení (ďalej len zák.č.355/2007 Z. z.)

Epidémia osýpok v okrese Trebišov – aktuálne informácie a odporúčania 24.01.2019

V epidémií osýpok v okrese Trebišov  trvajúcej od 12. septembra 2018 do 23. januára 2019 postupne ochorelo = 143 osôb (laboratórne potvrdených a pravdepodobných prípadov ochorení v epidemiologickej súvislosti). V epidémii postupne ochorelo  62 detí vo veku do 15 mesiacov (43,4%) a ďalších 6 detí vo veku do 15 – 17 mesiacov (4,2%). 90% ochorení sa vyskytlo v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania. Ochorenia na osýpky sa vyskytujú v 14  mestách a obciach v okrese Trebišov. Najnovšími obcami s   ohniskami nákazy sú  Nižný Žipov, Vojčice a Veľaty.
Celý text – Epidémia osýpok v okrese Trebišov – aktuálne informácie a odporúčania

Plagát – V OKRESE TREBIŠOV JE EPIDÉMIA OSÝPOK

Epidémia osýpok v okrese Trebišov – aktuálne informácie a odporúčania k 11.01.2019

V epidémii osýpok, ktorá prebieha v okrese Trebišov postupne ochorelo v období od septembra 2018 doposiaľ spolu 128 osôb.   Z tohto počtu sa 48% ochorení  vyskytlo u detí vo veku do 15 mesiacov, ktoré ešte nemohli byť vzhľadom na svoj vek doposiaľ očkované.  Osoby, ktoré ochoreli na osýpky majú trvalý pobyt v mestách Trebišov a Sečovce, v obciach Parchovany, Hrčeľ,  Veľká Tŕňa, Kravany, Zemplínska Teplica, Bačkov, Zemplínska Nová Ves – Úpor, Vojčice, Nižný Žipov, Egreš (aktívne ohniská nákazy).

RÚVZ Trebišov za účelom predchádzania vzniku a šíreniu  ochorení na osýpky v okrese Trebišov odporúča (www.ruvztv.sk):

Epidémia osýpok v okrese Trebišov – aktuálne informácie a odporúčania k 29.12.2018

V epidémii osýpok, ktorá prebieha v okrese Trebišov postupne ochorelo v období od septembra 2018 doposiaľ spolu 105 osôb.   Z tohto počtu sa 50 ochorení  vyskytlo u detí vo veku do 15 mesiacov, ktoré ešte nemohli byť vzhľadom na svoj vek doposiaľ očkované.  Ochorenia  sa vyskytujú u osôb žijúcich v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania ako aj v štandardnej hygienickej úrovni.  Osoby, ktoré ochoreli na osýpky majú trvalý pobyt v mestách Trebišov a Sečovce, v obciach Parchovany, Hrčeľ,  Veľká Tŕňa, Kravany, Zemplínska Teplica, Bačkov, Zemplínske Nová Ves – Úpor (aktívne ohniská nákazy). Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove neustále (aj počas sviatkov) monitoruje výskyt ochorení  na osýpky a vykonáva epidemiologický dohľad. RÚVZ Trebišov nariadil v súvislosti s riešením epidémie osýpok  viaceré opatrenia  na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto ochorenia. V tejto súvislosti sledujte stránku www.ruvztv.sk.

Aktuálna situácia v epidémii osýpok v okrese Trebišov k 25. 12.2018

V ostatných dňoch  došlo v okrese Trebišov k významnému vzostupu chorobnosti na osýpky, bolo zistených 21 nových ochorení.  Z tohto počtu sa 11 ochorení  vyskytlo u detí vo veku do 15 mesiacov, ktoré ešte nemohli byť vzhľadom na vek doposiaľ očkované.  Celkovo bolo v epidémii  k 25.12.2018 hlásených 93 potvrdených a pravdepodobných ochorení na osýpky.  Ochorenia  sa vyskytujú v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania ako aj v štandardnej hygienickej úrovni.  Aktívne ohniská nákazy  sú v mestách Trebišov a Sečovce,  v obciach Parchovany, Hrčeľ,  Veľká Tŕňa, Kravany, Zemplínska Teplica, Bačkov, Zemplínske Nová Ves – Úpor.

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close