Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Trebišove plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Odbor preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolávanú pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov v zamestnaní pred rizikami spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Svetový deň boja proti HIV/AIDS – 1.december 2019

      Ending the HIV/AIDS Epidemic: Community by Community

  Ukončenie epidémie HIV / AIDS: Komunita po komunite

Tento rok si pripomíname Svetový deň boja proti nákaze vírusom HIV/AIDS po 31.-krát. Svetový deň boja proti AIDS bol prvýkrát organizovaný v roku 1988. Zdravotnícke a iné organizácie, tiež jednotlivci na celom svete každý rok upozorňujú  na rastúcu epidémiu HIV. Snaha všetkých zainteresovaných je neustále zvyšovanie povedomia o dôsledkoch nákazy vírusom HIV.
Červená stužka symbolizuje našu solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužka bola navrhnutá členmi dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.

Európsky týždeň boja proti drogám 2019

Každoročne je tretí novembrový týždeň vyhlásený za ,,Európsky týždeň boja proti drogám.“, ktorý je zameraný na problematiku drog v Európe. Na základe súčasného vývoja situácie v našej spoločnosti bol vypracovaný v rezorte zdravotníctva „Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2017-2020“. Posolstvom tohto plánu je výchova detí a mládeže k zdravému životnému štýlu, šírenie zdravotnej osvety v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych i nelegálnych návykových látok.

ÚVZ SR: Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch

Zdroj : ÚVZ SR

Na Slovensku aktuálne nezaznamenávame výskyt nových prípadov ochorení na osýpky. Posledný výskyt osýpok v SR hlásil tento rok Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Michalovciach 26.08.2019 v okrese Sobrance. Epidémie uvedeného infekčného ochorenia trápia susedné štáty, najmä Českú republiku, Poľsko, Rakúsko a Ukrajinu.

Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti

Zdroj : ÚVZ SR

Prevádzkovatelia reštaurácií si plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú z legislatívy pri podávaní tatárskych biftekov. Vyplýva to z kontrol zariadení verejného stravovania,  ktoré daný pokrm ponúkali. Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR pri viac ako 96% prevádzok nenašli pochybenia.

Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine

Zdroj : ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike neustále monitorujú a venujú zvýšenú pozornosť výskytu závažných infekčných ochorení nielen v Slovenskej republike, ale aj v okolitých krajinách. Vzhľadom na zvýšenú migráciu obyvateľstva medzi krajinami sme si vedomí, že môže dôjsť k zavlečeniu závažných infekčných ochorení na naše územie a v prípade zmeny v epidemiologickej situácii prijímame všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia infekčných ochorení.

Pripravte sa na zimný čas

Zdroj : ÚVZ SR

 Zo soboty na nedeľu (26. 10. 2019 – 27. 10. 2019) sa mení letný čas na zimný, o tretej hodine v noci sa ručičky hodín vrátia o hodinu späť. Pripravte svoj organizmus na zmenu a prechod do zimného obdobia. Pomôže vám dodržiavanie spánkovej hygieny, pitného režimu, pravidelný pohyb a vyvážená strava.

Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie

Zdroj : ÚVZ SR

Dôkladným umývaním rúk môžete predísť šíreniu veľkej časti infekčných chorôb. Myslite na to najmä počas prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Na účinnosť takejto prevencie upozorňuje aj Svetový deň umývania rúk, ktorý pripadá na 15. októbra. Správnu techniku umývania rúk je potrebné si osvojiť ako pravidelný návyk už u malých detí.

21. september Svetový deň Alzheimerovej choroby

Slovensko si spolu s desiatkami krajín sveta 21. septembra pripomína Svetový deň Alzheimerovej choroby. Alzheimerova choroba si nevyberá, ona jednoducho príde. Rozvíja sa nenápadne a pozvoľne v priebehu niekoľkých rokov.  Prvé varovné signály tohto ochorenia ako zhoršovanie pamäti, zabúdanie nedávnych udalostí, mien, neschopnosť rozpoznávať známe miesta a strata orientácie sa často pripisujú starnutiu, stresu či depresii.

Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie. Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je,, Alzheimer“  jedným z desiatich hlavných smrteľných ochorení ľudstva. Pri tomto ochorení je nevyhnutná skorá diagnostika a následná liečba, ktorá dokáže spomaliť procesy spôsobené v ľudskom mozgu.

SVETOVÝ DEŇ OSTEOPORÓZY 20.OKTÓBER

Svetový deň osteoporózy si každoročne pripomíname 20. októbra, ktorý v roku 1997 vyhlásila Medzinárodná nadácia osteoporózy – International Osteoporosis Foundation (IOF). Verejnosť sa dozvedá viac o možnostiach prevencie, diagnostike a liečbe nielen osteoporózy, ale aj o ostatných metabolických ochoreniach kostí. Osteoporózou je celosvetovo postihnutých vyše 200 miliónov ľudí. Na Slovensku je to približne 8 % obyvateľov, čiže viac ako 400 000 ľudí. Približne každá tretia žena a každý piaty muž nad 50 rokov mal zlomeninu v dôsledku osteoporózy.

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close