Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Európsky týždeň Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 24. – 28. októbra 2016

V Európskej únii je 43. kalendárny týždeň kalendárneho roka každoročne vyhlásený za Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Jeho hlavným cieľom je poskytovať informácie pre zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) oficiálne oznámila aktivity Európskeho týždňa na svojej webovej stránke www.osha.europa.eu a na stránke aktuálnej kampane https://healthy-workplaces.eu/sk „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Rozmanité podujatia zamerané na podporu zvýšenia povedomia širokej verejnosti o dôležitosti vytvárania zdravých a bezpečných podmienok práce sa budú konať vo všetkých krajinách Európskej únie.

Súčasný stav vo vývoji epidemického výskytu VHA v okrese Trebišov a prijímaných protiepidemických opatreniach

Aktualizácia k 18.10.2016

V období od 01.10.2016 do 17.10.2016 bolo na RÚVZ hlásených 24 nových ochorení u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 22,67/100 000). Z hľadiska výskytu sa jedná o lokálne rodinné epidémie. Aktuálne hlásené ochorenia sa vyskytujú predovšetkým v obciach v blízkosti mesta Sečovce, kde RÚVZ so sídlom Trebišove dňa 9.9.2016 nariadil zákaz hromadných podujatí na obdobie jedného maximálneho inkubačného času VHA (50 dní). Z celkového počtu ochorení na VHA tvoria významnú skupinu deti vo veku do 15 rokov (vrátane) – 15 detí. Ochorenia sa vyskytujú predovšetkým v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania (15 prípadov) a v štandardnom hygienickom prostredí sa vyskytlo 9 ochorení. 70% ochorení je zistená na základe nariadeného lekárskeho dohľadu, ktorý je súčasťou  protiepidemických opatrení.

SVRAB STARO – NOVÉ OCHORENIE

svrab_letak_2016

Svrab je  prenosné kožné ochorenie. Je rozšírené po celom svete. Človek sa môže nakaziť priamym tesným telesným kontaktom (najmä pri pohlavnom styku) s nakazenou osobou
Rizikové je spoločné ubytovne, nocľahárne a zariadenia, kde sa strieda veľké množstvo ľudí v rýchlom slede bez dostatočnej možnosti upratania a výmeny posteľnej bielizne.

AKO SA CHRÁNIŤ PROTI NÁKAZE SVRABOM?

  • Dodržiavať zásady osobnej hygieny.
  • Vyhýbať sa tesnému kontaktu s neznámymi osobami.
  • Vyhnúť sa prespávaniu v cudzej posteľnej bielizni.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.

Verejná vyhláška

R O Z H O D N U T I E

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len RÚVZ so sídlom v Trebišove), ako orgán vecne a miestne príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod č. 36 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.) v súvislosti s pretrvávajúcim narastajúcim epidemickým výskytom prípadov vírusovej hepatitídy typu A u detí predškolského a školského veku v obciach Hrčeľ, Brezina, Veľké Ozorovce, Kuzmice a v mestskej časti Nový Majer v Trebišove podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z.z., § 7 ods. 7 a § 18 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanoveniami zásad na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd uverejnených pod č. 112 vo vestníku MZ SR čiastka 55-60/2004 a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 71/1967 Zb.)n a r i a ď u j e

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.

Verejná vyhláška

R O Z H O D N U T I E

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len RÚVZ so sídlom v Trebišove), ako orgán vecne a miestne príslušný podľa  § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod č. 36 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení v obciach: Hrčeľ, Brezina, Veľké Ozorovce, Kuzmice, Stanča, Plechotice, Nižný Žipov a v mestách: Trebišov, Sečovce, podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 71/1967 Zb.) n a r i a ď u j e  tieto  o p a t r e n i a:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.

Verejná vyhláška

R O Z H O D N U T I E

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len RÚVZ so sídlom v Trebišove), ako orgán vecne a miestne príslušný podľa  § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č.1 bod č.36 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku  a šíreniu prenosných ochorení v obciach: Hrčeľ, Brezina, Veľké Ozorovce, Kuzmice, Stanča, Plechotice, Nižný Žipov podľa § 6 ods. 3 písm. e)  a § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 71/1967 Zb.)   n a r i a ď u j e  tieto  o p a t r e n i a:

  z a k a z u je sa všetkým fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a právnickým osobám organizovať hromadné podujatia v obciach: Hrčeľ, Brezina, Veľké Ozorovce, Kuzmice, Stanča, Plechotice, Nižný Žipov dňom zverejnenia tohto rozhodnutia podľa § 12 od.2 písm. m) zák. č. 355/2007 Z.z.

Výskyt vírusovej hepatitídy typu A (žltačky typu A) v okrese Trebišov

Aktualizácia k 30.9.2016

V období od 01.09.2016 do 29.09.2016 bolo na RÚVZ hlásených 58 nových ochorení u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 54,43/100 000). Oproti mesiacu august 2016 došlo k nárastu ochorení o 11 prípadov. Z hľadiska výskytu sa jedná o lokálne rodinné epidémie. Aktuálne hlásené ochorenia sa vyskytujú predovšetkým v obciach v blízkosti mesta Sečovce, kde RÚVZ so sídlom Trebišove dňa 9.9.2016 nariadil zákaz hromadných podujatí na obdobie jedného maximálneho inkubačného času VHA (50 dní). Z celkového počtu ochorení na VHA tvoria významnú skupinu deti predškolského veku – 22 detí. Ochorenia sa vyskytujú predovšetkým v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania. Veľká časť ochorení je zistená na základe nariadeného lekárskeho dohľadu, ktorý je súčasťou protiepidemických opatrení.

Opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01. 10. 2016 do 15. 11. 2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R o z h o d n u t i e

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje toto

o p a t r e n i e    zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01.10.2016  do 15.11.2016  takto:

10. ročník kampane MOST – Mesiac O Srdcových Témach 2016

most_logo_2016

Mesiac september je už tradične Mesiacom O Srdcových Témach. Aktivity v tento mesiac vyvrcholia Svetovým dňom srdca – 29.09.2016, kde na viacerých miestach Slovenska budú zorganizované meracie stanice rizikových faktorov KVS ochorení.

Edukačná kampaň Most je zameraná na podporu verejného zdravia v oblasti kardiovaskulárnych ochorení (KVO), na zvýšenie informovanosti verejnosti o rizikových faktoroch ochorení srdca a ciev a poukázania na možnosti prevencie s upriamením pozornosti na zdravý životný štýl.

Výskyt vírusovej hepatitídy typu A (žltačky typu A) v okrese Trebišov

na území okresu Trebišov je hlásený zvýšený výskyt ochorení na vírusovú hepatitídu typu A (na žltačku typu A – VHA).

V mesiaci júl bolo hlásených 65 ochorení (Sečovce (osada), Sečovce (mesto), Čerhov, Hriadky, Kašov, Hrčeľ, Sirník, Trebišov (Nový Majer, Trebišov (mesto), Veľké Ozorovce, Vojčice, Zemplínske Nová Ves, Zemplínska Teplica).
V mesiaci august došlo k poklesu nových ochorení (47 prípadov – Brezina, Dvorianky, Hriadky, Kazimír, Kuzmice, Lastovce, Nižný Žipov, Sečovce, Trebišov (mesto), Trebišov (Nový Majer), Veľké Ozorovce, Zemplínska Nová Ves, Zemplínske Teplica).

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close