Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Svetový deň AIDS 2014

AIDS_2014

1. december si každoročne pripomíname ako Svetový deň AIDS. V tento deň sú aktivity odbornej a laickej verejnosti zamerané na poskytovanie informácií o tomto ochorení, o možnostiach prevencie, diagnostiky a liečby. Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je „Closing the gap in HIV prevention and treatment“, čiže snaha o odstránenie nedostatkov v oblasti prevencie a liečby HIV.
Zdroj: ÚVZ SR Bratislava

Svetový deň diabetu – 14. november

diabetes_2014

Vo viac ako 160 krajinách sveta sa v tento deň konajú preventívne aktivity s cieľom upozorniť, edukovať širokú verejnosť na civilizačné ochorenie diabetes. Svetový deň diabetu a boja proti cukrovke sa pripomína v deň kedy sa narodil objaviteľ spôsobu získavania inzulínu zo zvieracieho pankreasu Frederika Bantinga. Spolu s Charlesom Bestom v roku 1922 po prvýkrát aplikovali inzulín štrnásťročnému chlapcovi čím mu zachránili život.

Vírusové ochorenie Ebola – Informácie

Ebola

Čo je Ebola?
Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie spôsobené vírusom Ebola, ktoré často končí smrťou. Ochorenie sa prenáša priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami (napr. sliny, moč) živých alebo mŕtvych nakazených ľudí. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení. Človek sa môže nakaziť aj priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých či uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.
Aktuálne úlohy pripravenosti na vysoko nebezpečné nákazy v rezorte zdravotníctva   (PDF)
Ebola – Informačný leták ÚVZ SR (PDF)

Príkazom Hlavného hygienika SR je zabezpečené na každom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v SR 24 hodinová služba, 7 dní v týždni na mobilnom telefóne.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove má pre tieto účely určený kontakt:
Mobilný telefón: 0918 680 305,  RNDr. Mgr. Lucia Demesová, MHA (epidemiológ).

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 20. – 24. októbra 2014.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala v roku 2014 dvojročnú kampaň s názvom Zdravé pracoviská bez stresu. Hlavnou úlohou kampane Zdravé pracoviská bez stresu v rokoch 2014 – 2015 je zvýšiť informovanosť o strese a psychosociálnych rizikách na pracovisku a podnietiť zamestnávateľov, riadiacich pracovníkov a zamestnancov a ich zástupcov k spolupráci na riadení týchto rizík.
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa koná každý rok v októbri, je kľúčovým prvkom každej kampane Zdravé pracoviská.

20. október – SVETOVÝ DEŇ OSTEOPORÓZY

zlomeniny_2014

Svetová zdravotnícka organizácia každoročne upozorňuje na toto systémové ochorenie kostného tkaniva, ktoré vyúsťuje do zvýšeného rizika zlomenín už pri minimálnom úraze. Každá tretia žena a každý piaty muž nad 50 rokov je ohrozená rizikom osteoporotickej zlomeniny. Narastajúci počet ľudí trpiacich týmto ochorením má príčinu v nesprávnom životnom štýle, zníženého príjmu vápnika, vitamínu D, fosforu a v nedostatočnej konzumácii mliečnych výrobkov, nedostatku pohybu.

Súťažno-vzdelávacia aktivita “Hovorme o jedle”

hovorme_o_jedle_2014_1

Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014 druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“. Aktivita je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike.
Jej cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

29.SEPTEMBER 2014 – SVETOVÝ DEŇ SRDCA

Svetový deň srdca

V rámci Svetového dňa srdca sa v posledných rokoch na Slovensku organizuje kampaň MOST (Mesiac O Srdcových Témach). Srdcovou témou sú kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sú v našej krajine na prvých miestach v príčinách predčasných úmrtí. Kampaň sa venuje prevencii srdcovocievnych ochorení, znižovaniu výskytu rizikových faktorov životného štýlu, ktoré spúšťajú choroby srdca a ciev. Realizuje sa pod záštitou Slovenskej Nadácie Srdca a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v každom okresnom meste.

12.september – Európsky deň ústneho zdravia

12.september – Európsky deň ústneho zdravia

Európsky deň ústneho zdravia 2014 sa sústreďuje na tému „Ústne zdravie a diabetes“.
Rada zubných lekárov uvádza, že diabetes mellitus je syndróm abnormálneho metabolizmu uhľovodíkov, tukov a bielkovín. Tento proces vyvolá akútne alebo chronické komplikácie pre celkový alebo čiastočný nedostatok inzulínu, ktorý produkuje podžalúdková žľaza – pankreas. Ide o ochorenie so súčasne sa vyskytujúcimi prejavmi v ústnej dutine, ktoré vplývajú na starostlivosť o ústne zdravie. Ochorenia ústnej dutiny, ktoré môžu viesť k strate zubov, sa u osôb s cukrovkou objavujú častejšie a v závažnejšej forme.