Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 10. Máj – Svetový deň pohybom ku zdraviu

svetovy_den_pohybom_ku_zdraviu_2016

Nedostatku pohybovej aktivity je jedným z najvýznamnejších  rizikových faktorov, ktoré prispievajú k vzniku neinfekčných ochorení ako nadváha, obezita, cukrovka, vysoký tlak krvi, srdcovo-cievne ochorenia, hromadenie stresu, úzkosti. Nedostatok pohybu je celosvetový problémom preto v  roku 2003 zaradila Svetová zdravotnícka organizácia 10. máj  do kalendára významných dní. Vhodné aktivity pre ľudí v každom veku sú aeróbne aktivity. Sú to aktivity, ktoré si vyžadujú pravidelné dýchanie teda pravidelný prísun kyslíka. Sú vhodné aj pre ľudí s nadváhou, ktorý sa dlhodobo a rôznymi diétami pokúšajú zhodiť kilogramy tuku.

5. MÁJ – DEŇ HYGIENY RÚK: „Chráňte životy: Majte čisté ruky“

den_hygieny_ruk_2016

„Chráňte životy: Majte čisté ruky“ je celosvetová kampaň, ktorú každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia a je zameraná na podporu dôležitosti hygieny rúk u pracovníkov v zdravotníctve. Správna hygiena rúk je najlacnejší a najjednoduchší spôsob ako zamedziť prenosu infekcie. Približne 60% nemocničných nákaz je spôsobených rukami personálu, preto má hygiena rúk dominantný význam v ich prevencii.

Desatoro najdôležitejších zásad hygieny rúk v zdravotníctve:

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ 2016

eiw_2016

Európsky imunizačný týždeň (EIW) je kampaň, ktorú každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia a je zameraná  na zdôraznenie významu očkovania.

Heslo pre tento rok je:

  „Vyplňme medzeru v imunizácii / Close the immunization gap“.

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ SA USKUTOČNÍ V DŇOCH  24.04. 2016 – 30.04. 2016

Opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01. 4. 2016 do 15. 5. 2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R o z h o d n u t i e

              Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje toto

o p a t r e n i e

zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01. 4. 2016 do 15. 5. 2016

SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA – 7.apríl 2016

sdz_2016

Svetový deň zdravia bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou na 7.apríla. Témou Svetového dňa zdravia pre rok 2016 je DIABETES MELLITUS – CUKROVKA.
Celosvetovo a na Slovensku sa počet chorých na cukrovku stále zvyšuje. V 90% prípadov ide o cukrovku typu 2. Príčiny vzniku tohto získaného druhu cukrovky sú najmä: nadváha, obezita, nízka fyzická aktivita a nesprávna životospráva.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ponúka v rámci Svetového dňa zdravia bezplatné skríningové vyšetrenie rizikových faktorov diabetu a srdcovocievnych chorôb.

„TÝŽDEŇ MOZGU, 14. – 20.MAREC 2016 “

tyzden_mozgu_2016_ruvztv

 

Kampaň „ Týždeň mozgu “ je celosvetovo organizovaná od roku 1996. Uskutočňuje sa v 61 krajinách sveta prostredníctvom rôznych podujatí na tému mozog a jeho činnosti, výkonnosť, ale aj zlyhávanie. Na Slovensku túto kampaň zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY už po deviaty krát.

V našom regióne budú v tomto týždni aktivity pre mládež, ľudí v produktívnom veku a seniorov organizované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom Zika

Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu nepretržite monitoruje cez systém rýchleho varovania (EWRS) Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC). Hrozba infekcie vírusu je možná pri vycestovaní do krajín, kde je vírus Zika rozširovaný cez komáre Aedes aegypti (aktuálny zoznam tu: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx). Cestovať do týchto krajín sa neodporúča tehotným ženám, resp. ženám, ktoré plánujú tehotenstvo. Komár Aedes aegypti podľa dostupných informácií v Európe zatiaľ nie je rozšírený.
Čítajte celý článok na stránke Úradu verejného zdravotníctva Bratislava

Usmernenie hlavného hygienika SR s súvislosti s vírusom Zika (PDF).

Svetový deň vody 2016

sdv_2016_ruvztv

Svetový deň vody je venovaný téme Voda a zamestnanosť“.

Dňa 22. marca 2016 majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby zamerané na kvalitu pitnej vody v okrese Trebišov.

 

RÚVZ so sídlom v Trebišove bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní).