Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 20. – 24. októbra 2014.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pozýva v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odbornú a laickú verejnosť na

Deň otvorených dverí

    odboru preventívneho pracovného lekárstva

   RÚVZ so sídlom v Trebišove

         dňa 23. októbra 2014.

20. október – SVETOVÝ DEŇ OSTEOPORÓZY

zlomeniny_2014

Svetová zdravotnícka organizácia každoročne upozorňuje na toto systémové ochorenie kostného tkaniva, ktoré vyúsťuje do zvýšeného rizika zlomenín už pri minimálnom úraze. Každá tretia žena a každý piaty muž nad 50 rokov je ohrozená rizikom osteoporotickej zlomeniny. Narastajúci počet ľudí trpiacich týmto ochorením má príčinu v nesprávnom životnom štýle, zníženého príjmu vápnika, vitamínu D, fosforu a v nedostatočnej konzumácii mliečnych výrobkov, nedostatku pohybu.

Súťažno-vzdelávacia aktivita “Hovorme o jedle”

hovorme_o_jedle_2014_1

Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014 druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“. Aktivita je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike.
Jej cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

29.SEPTEMBER 2014 – SVETOVÝ DEŇ SRDCA

Svetový deň srdca

V rámci Svetového dňa srdca sa v posledných rokoch na Slovensku organizuje kampaň MOST (Mesiac O Srdcových Témach). Srdcovou témou sú kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sú v našej krajine na prvých miestach v príčinách predčasných úmrtí. Kampaň sa venuje prevencii srdcovocievnych ochorení, znižovaniu výskytu rizikových faktorov životného štýlu, ktoré spúšťajú choroby srdca a ciev. Realizuje sa pod záštitou Slovenskej Nadácie Srdca a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v každom okresnom meste.

12.september – Európsky deň ústneho zdravia

12.september – Európsky deň ústneho zdravia

Európsky deň ústneho zdravia 2014 sa sústreďuje na tému „Ústne zdravie a diabetes“.
Rada zubných lekárov uvádza, že diabetes mellitus je syndróm abnormálneho metabolizmu uhľovodíkov, tukov a bielkovín. Tento proces vyvolá akútne alebo chronické komplikácie pre celkový alebo čiastočný nedostatok inzulínu, ktorý produkuje podžalúdková žľaza – pankreas. Ide o ochorenie so súčasne sa vyskytujúcimi prejavmi v ústnej dutine, ktoré vplývajú na starostlivosť o ústne zdravie. Ochorenia ústnej dutiny, ktoré môžu viesť k strate zubov, sa u osôb s cukrovkou objavujú častejšie a v závažnejšej forme.

Vírusové ochorenie Ebola – Informácia pre cestujúcich

Ebola

Čo je Ebola?
Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie spôsobené vírusom Ebola, ktoré často končí smrťou. Ochorenie sa prenáša priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami (napr. sliny, moč) živých alebo mŕtvych nakazených ľudí. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení. Človek sa môže nakaziť aj priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých či uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.
Vírus Eboly sa neprenáša vzduchom, ako napríklad chrípka.
Ebola – Informačný leták ÚVZ SR   (PDF)

Letné horúčavy

slnko

(Tlačová správa ÚVZ SR)

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

V dňoch keď teploty budú extrémne vysoké, odporúčame dodržiavať nasledovné zásady:

Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci

(zdroj: ÚVZ SR)

Extrémne zvýšené teploty počas letného obdobia môžu spôsobovať záťaž zamestnancov teplom na väčšine pracovísk. U zamestnancov môže záťaž teplom viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním. Za účelom prevencie porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou záťažou teplom počas letného obdobia odporúčame zabezpečiť na pracoviskách tieto preventívne opatrenia: