Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov. Pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia; Čítajte viac »

Epidemiológia

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz RÚVZ Trebišov plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďaľšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku. Čítajte viac »

Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR. Čítajte viac »

Hygiena výživy

Odbor hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva. Čítajte viac »

Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Čítajte viac »

Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Čítajte viac »

Podpora zdravia

Oddelenie podpory zdravia zebezpečuje činnosť na úseku: •monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie, •poradenského centra ochrany a podpory zdravia, •výchovy k zdraviu, •zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Čítajte viac »

 Letné horúčavy

slnko

(Tlačová správa ÚVZ SR)

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

V dňoch keď teploty budú extrémne vysoké, odporúčame dodržiavať nasledovné zásady:

Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci

(zdroj: ÚVZ SR)

Extrémne zvýšené teploty počas letného obdobia môžu spôsobovať záťaž zamestnancov teplom na väčšine pracovísk. U zamestnancov môže záťaž teplom viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním. Za účelom prevencie porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou záťažou teplom počas letného obdobia odporúčame zabezpečiť na pracoviskách tieto preventívne opatrenia:

Detská obrna – Odporúčania WHO a ECDC pre cestovateľov

ecdc2

(zdroj: ÚVZ SR)

Vzhľadom na cirkuláciu vírusu poliomyelitídy a rizika ochorenia na destkú obrnu v niektorých krajinách Ázie a Afriky vydala Svetová zdravotnícka organizácia a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb nové odporúčania týkajúce sa očkovania proti detskej obrne. Odporúčania a informácie pre cestovateľov z Európy do rizikových krajín nájdete v tomto článku.

Čo je detská obrna?

Poliomyelitída (detská obrna) je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré môže mať za následok doživotnú paralýzu a v niektorých prípadoch aj smrť. Vírus sa medzi ľuďmi prenáša fekálno-orálnou cestou. Väčšinu prípadov je bez klinických príznakov a ťažká paralytická forma ochorenia sa prejaví len u jedného z každých 200 – 300 nakazených. Na bezpríznakové prípady sa zväčša nepríde.

Ako sa chrániť pre kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami

klieste_ochorenia_2014

Jarné obdobie na Slovensku so sebou prináša aj aktivitu kliešťov, pričom v súčasnom období evidujeme ich zvýšený výskyt. Ako je známe, kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a nízkych porastoch, vo vidieckych i mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak kliešť bol predtým infikovaný.

10. máj – SVETOVÝ DEŇ „POHYBOM KU ZDRAVIU“

pohybom_ku_zdraviu_2014

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vyhlásila 10. máj za Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ (Move for Health) s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita najčastejšie v kombinácii s nesprávnou výživou sa spolupodieľa na vzniku chronických ochorení ako sú ochorenia srdcovocievne, onkologické, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu a i.

5. máj 2014 – Kampaň „Umývaj si ruky – zachrániš život“

Dňa 5. mája 2014 sa uskutočni 6. ročník kampane “Save Lives: Clean Your Hands” (“Umývaj si ruky – zachrániš život”), ktorý je súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie “First Global Patient Safety Challange – Clean Care is Safer care”. Hlavným cieľom kampane je poukázať na nutnosť správnej hygieny rúk, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Informácia o epidémii hemoragickej horúčky Ebola v štáte Guinea

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol dňa 23.3.2014 informovaný o epidémii hemoragickej horúčky Ebola v Guiney prostredníctvom systému rýchleho varovania a odpovede (EWRS). Prvý prípad bol zaznamenaných pravdepodobne 9.2.2014. K dnešnému dňu bolo hlásených celkovo 80 ochorení, ktoré v 59 prípadoch skončili úmrtím (smrtnosť 74 %).

Európsky imunizačný týždeň 2014

europsky_imunizacny_tzyden_2014

V čase od 22.04.2014 do 26.04.2014 Slovenská republika po 8-krát participuje  na kampani Svetovej zdravotníckej    organizácie – Európsky imunizačný týždeň (EIW). Kampaň je zameraná na posilnenie povedomia o význame očkovania a na zvýšenie zaočkovanosti.     Témou tohto ročníka EIW je podpora očkovania v jednotlivých vekových skupinách.