Vítajte na stránkach RÚVZ Trebišov

Pôsobnosť RÚVZ TV s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na územný obvod okresu Trebišov.

  • pri svojej činnosti postupuje RÚVZ TV v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia;
  • spolupracuje v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s obcami, školami, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami, s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, inými právnickými a fyzickými osobami.

    ( čítajte viac ... )Európsky imunizačný týždeň 2014


Európsky imunizačný týždeň 2014

V čase od 22.04.2014 do 26.04.2014 Slovenská republika po 8-krát participuje na kampani Svetovej zdravotníckej organizácie – Európsky imunizačný týždeň (EIW). Kampaň je zameraná na posilnenie povedomia o význame očkovania a na zvýšenie zaočkovanosti. Témou tohto ročníka EIW je podpora očkovania v jednotlivých vekových skupinách.
Očkovanie stále patrí k významným a účinným spôsobom prevencie infekčných chorôb. Účinnosť očkovania je jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím mnohých ochorení, ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať. Pravidelné povinné očkovanie detí v SR sa vykonáva proti desiatim infekciám, a to proti: záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym infekciám, osýpkam, príušniciam a rubeole. Vo veku nad 30 rokov sa v 15-ročných intervaloch vykonáva preočkovanie proti záškrtu a tetanu.

VÝZNAM PRAVIDELNÉHO OČKOVANIA DETÍ - leták (PDF)

EIW 2014 - tlačová správa ÚVZ SR (PDF)

Povinné očkovanie áno či nie (PDF)

Odmietnutie očkovania v ambulancii pediatra (PDF)

Epidemiologická situácia v SR vo výskyte očkovaní preventabilných ochorení (PPS)


Tlačová správa - Práva dieťaťa v oblasti bezpečnosti v EÚ sú ohrozené nedôslednosťou pri prijímaní a implementácii politík založených na dôkazoch zameraných na zníženie úmyselných úrazov detí.


Úmyselný úraz dieťaťa je aj závažným problémom verejného zdravia a aj jedným z ľudských práv. OSN jasne vyhlasuje „akékoľvek násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné; každému násiliu na dieťati možno predchádzať.“
Z viac ako 35 000 detí a adolescentov vo veku 0-19 rokov, ktorí každoročne zomrú v EÚ, približne 24% alebo asi 9 100 úmrtí je v dôsledku úrazov. Zhruba tretina týchto úmrtí je klasifikovaných ako úmyselné alebo neurčeného zámeru.

Čítajte viac ... (PDF)


Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2014


Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., prináša pre verejnosť praktickú formu Očkovacieho kalendára na rok 2014 s cieľom zvýšiť zdravotné uvedomenie občanov a podpory prevencie.
Očkovanie sa v posledných rokoch stáva diskutovanou témou a patrí k oblastiam, ktorým venujú maximálnu pozornosť najmä rodičia detí, ktorí sa snažia získať čo najviac informácií o jednotlivých druhoch očkovania.
Prehľad očkovaní je vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 544/2011 Z. z.

Čítajte viac ... (PDF)

Online očkovací kalendár na rok 2014 (ÚVZ SR)


Informácia o epidémii hemoragickej horúčky Ebola v štáte Guinea


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol dňa 23.3.2014 informovaný o epidémii hemoragickej horúčky Ebola v Guiney prostredníctvom systému rýchleho varovania a odpovede (EWRS). Prvý prípad bol zaznamenaných pravdepodobne 9.2.2014. K dnešnému dňu bolo hlásených celkovo 80 ochorení, ktoré v 59 prípadoch skončili úmrtím (smrtnosť 74 %). Ochorenia boli lokalizované len v africkom štáte Guinea. Zatiaľ nebol zaznamenaný žiadny importovaný prípad do inej krajiny.
Riziko, že turista, ktorý navštívil Guineu ochorie, je extrémne nízke, dokonca aj vtedy, ak navštívil postihnutú oblasť.

Informácia pre zdravotníckych pracovníkov

Vírusové ochorenie Ebola – Informácia pre cestujúcich ( Nové !!! )


Zásobovanie pitnou vodou SKV Trebišov – Borša – oznámenie!


Dňa 20. 3. 2014 bolo Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. závod Trebišov doručené nasledovné oznámenie o zásobovaní pitnou vodou SKV Trebišov – Borša
Predpokladaný termín ukončenia prác – preplachovanie vodovodného potrubia DN 500 v úseku Trebišov - Borša je: 31. máj 2014. Tento termín bol doplnený, resp. upresnený zo strany VVS, a.s. závod Trebišov dňa 10. 4. 2014.10. máj – SVETOVÝ DEŇ „POHYBOM KU ZDRAVIU“


7.apríl SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vyhlásila 10. máj za Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ (Move for Health) s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita najčastejšie v kombinácii s nesprávnou výživou sa spolupodieľa na vzniku chronických ochorení ako sú ochorenia srdcovocievne, onkologické, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu a i.
Zvýšenie pohybovej aktivity je spolurozhodujúce pre udržanie vlastného zdravia od detstva až po starobu.

10. máj – SVETOVÝ DEŇ „POHYBOM KU ZDRAVIU“ – leták (PDF)Obdobie: 11.4.2014 - 17.4.2014
Kalendárny týždeň: 16

V V 16. kalendárnom týždni bol výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) v porovnaní s 15. kalendárnym týždňom nižší o 23,5 %. Bolo hlásených 867 ochorení na ARO, chorobnosť bola 993,8 /100 000 obyvateľov. Počet chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených v tomto kalendárnom týždni - 17. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 0-5. ročných. V okrese Trebišov hlásilo ARO 79 % pediatrických ambulancií a 84 % ambulancií pre dospelých.
Výchovno-vzdelávací proces v školských a predškolských zariadeniach z dôvodu zvýšeného výskytu ARO v okrese Trebišov v uvedenom kalendárnom týždni nebol prerušený.